Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego

 

FORUM PRZEWODNICZĄCYCH RAD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
28 lutego 2020r.

 

 

ZAPRASZAMY NA :
FORUM PRZEWODNICZĄCYCH RAD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO,
które odbędzie się w siedzibie CS FRDL w Szczecinie, ul. K. Kolumba 86
w dniu 28 lutego 2020 r. w godzinach 9:30-14:30
 

W PROGRAMIE SZKOLENIE Tworzenie i  procedura  opracowania statutu gminy”

Zakres tematyczny:

            1.Technika opracowywania zmian do statutów:

a)         Komisja statutowa,

b)        analiza obowiązującego statutu przez komisje Rady,

c)         wnioski do Komisji statutowej.

             2.Najczęstsze błędy i braki w statutach:

a)         Przyjmowanie porządku obrad przez głosowanie,

b)        Przyjmowanie protokołu z poprzedniej sesji poprzez głosowanie,

c)         Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady,

d)        Regulacje dotyczące protokołowania posiedzeń rady i komisji,

e)        Brak procedur dostępu radnych do informacji źródłowych,

f)         Brak procedur „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli jak wygląda droga od pomysłu  do realizacji),

g)         Brak prawidłowych procedur rozpatrywania przez Radę skarg na organy,

h)        Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych (uchwała ws. wniosków
i zaleceń pokontrolnych),

           3.  Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).

 

Prowadzący: Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

 

 • Odpłatność dla członków Forum  - w ramach składki;
 • Natomiast dla Przewodniczących niebędących członkami Forum odpłatność wynosi:
  • 320,00 zł dla pierwszej osoby;
  • 250,00 zł dla każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji.

 

Bardzo prosimy o przesyłanie kart zgłoszenia najpóźniej do dnia 26 lutego 2020 r.

Program

     

Deklaracja członkowska

IV Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego
Rymań, 22-23 listopada 2019 r.

Zapraszamy na IV Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego w kadencji 2018-2023, które odbędzie się w Pałacu w Rymaniu, ul. Koszalińska 2  (www.hotelryman.pl) w dniach 22-23 listopada 2019 r.

Realizując cele działania Forum Przewodniczących Rad, polegające między innymi na:
- doskonaleniu poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego,
- integracji środowiska przewodniczących  rad  w województwie zachodniopomorskim,
zapraszamy do udziału w dwudniowym spotkaniu.

Adresatami szkolenia realizowanego w ramach Forum są przede wszystkim przewodniczących rad, ale też ich zastępcy oraz przewodniczących komisji, radni, sekretarze gmin, pracownicy biur rady.

 

Program merytoryczny

Skargi na organy administracji publicznej, wnioski i petycje jako odformalizowany środek obrony interesów obywateli.
 Praktyczne aspekty działania

1.Definicje

 • skarga
 • wniosek
 • petycja

2. Ogólne zasady dotyczące składania skarg, wniosków i petycji

 • przedmiot
 • adresaci
 • forma
 • składający petycje, skargi i wnioski
 • niewłaściwy adresat
 • wymogi dot. petycji, skarg i wniosków
 • terminy załatwiania petycji, skarg i wniosków i skutki ich niezachowania

3. Rola Przewodniczącego Rady w procedurze rozpatrywania skarg na organy (gminy, powiatu), wniosków i petycji

4. Tryb rozpatrywanie skarg i wniosków i petycji przez organy gminy/powiatu

5. Ewidencja skarg i wniosków a przetwarzanie danych osobowych

6. Archiwizacja dokumentacji związanej z rozpatrywaniem skarg petycji i wniosków

Prowadząca: doktor nauk prawnych,  specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa urzędniczego, prawa pracy
w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Współpracując z FRDL prowadzi szkolenia dla radnych od wielu lat. Była Przewodniczącą Rady przez kilka kadencji.

Harmonogram obrad Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego przedstawia się następująco:

22 listopada(piątek):

12:30 - 13:00        Przyjazd i zakwaterowanie

13:00 -  13:00       Obiad

13:30 - 14:00        Otwarcie Forum, sprawy bieżące

14:00 - 19:00        Szkolenie

20:00                    Kolacja uroczysta

23 listopada (sobota):

8:00 - 9:00             Śniadanie

9:00 - 13:00           Szkolenie

13:00 - 13:30          Obiad

Zachęcamy wszystkich chętnych do wstępowania do Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego, co można zrobić także w ostatnim kwartale tego roku i kontynuować w roku przyszłym. Deklaracja w załączeniu.

Cena za szkolenie (netto) w ramach Forum wynosi:

 

Dopłata dla członków Forum

Osoby nie będące członkami Forum

Kolejna osoba z tej samej JST

Udział bez noclegu
i kolacji

Jeden dzień:
w ramach składki

Dwa dni: 100,00 zł

Jeden dzień: 370,00 zł

Dwa dni: 590,00 zł

Jeden dzień: 330,00 zł

Dwa dni: 440,00 zł

Jeden nocleg w pokoju dwuosobowym

285,00 zł

780,00 zł

690,00 zł

Jeden nocleg w pokoju jednoosobowym

375,00 zł

870,00 zł

780,00 zł

 

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje radnych, pracowników JST oraz pracowników jednostek organizacyjnych jst oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Liczba miejsc w pokojach jednoosobowych jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Z góry przepraszamy, jeśli nie wszystkim będziemy mogli takie pokoje zapewnić.

Bardzo prosimy o przesyłanie kart zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 listopada 2019 r.

Płatności należy dokonać przelewem po szkoleniu, po otrzymaniu faktury.

 

 

Karta zgłoszeniowa Szczegółowy program

III Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego
Mielno, 6-7 września 2019 r.

Zapraszamy na III Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego w kadencji 2018-2023, które odbędzie się w Hotelu Royal Park w Mielnie, ul. Wakacyjna 6  (www.royalpark.pl) w dniach 6-7 września 2019 r.

Realizując cele działania Forum Przewodniczących Rad, polegające między innymi na:
- doskonaleniu poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego,
- integracji środowiska przewodniczących  rad  w województwie zachodniopomorskim,
zapraszamy do udziału w dwudniowym spotkaniu.

Adresatami szkolenia realizowanego w ramach Forum są przede wszystkim przewodniczących rad, ale też ich zastępcy oraz przewodniczących komisji, radni, sekretarze gmin, pracownicy biur rady.

 

Program merytoryczny

Dzień I : Obowiązki i odpowiedzialność radnych oraz zasady tworzenia uchwał rady w świetle rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prowadzący : Praktyk, wieloletnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w samorządzie terytorialnym. Audytor wewnętrzny sektora finansów publicznych (certyfikat CGAP), audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001 (certyfikat LL-C), Administrator Bezpieczeństwa Informacji (certyfikat TÜV) .

Dzień II: Funkcjonowanie rady gminy w świetle znowelizowanych przepisów ustrojowych ustaw samorządowych. Gospodarka odpadami komunalnymi po zmianach - jakie działania musi podjąć rada gminy.

Prowadzący: wspólnik współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych (w tym Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP), aktywny uczestnik szeregu konferencji i seminariów dotyczących prawa samorządowego, redaktor naczelny czasopisma internetowego Prawo Dla Samorządu.

Cena za szkolenie w ramach Forum wynosi:

 • Dla członków Forum 295 zł brutto od osoby.
 • Dla osób nie będących członkami Forum: 695 zł brutto/osoby.
 • Cena drugiej i kolejnej osoby z tej samej jednostki samorządu terytorialnego 650 zł/osoby.
 • Koszt uczestnictwa bez noclegu i uroczystej kolacji: 510 zł/osoby.
 • W przypadku rezerwacji pokoju 1-osobowego dopłata wynosi 60 zł niezależnie od członkostwa.

Bardzo prosimy o przesyłanie kart zgłoszenia najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

Karta zgłoszeniowa Szczegółowy program
 

II Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego
Mielno, 10-11 maja 2019

II Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego w kadencji 2018-2023 odbyło się w dniach 10-11 maja 2019 r w Mielnie. Wzięło w nim udział 50 osób.

Program merytoryczno-szkoleniowy obejmował następującą tematykę:

Dzień I  Rada gminy (powiatu) jako organ kontroli.

1.        Podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli rady.

2.        Zlecanie kontroli.

3.        Działalność kontrolna rady gminy (powiatu) a działalność komisji rewizyjnej.

4.        Działalność kontrolna komisji rewizyjnej a działalność innych komisji rady.

5.        Zadania przewodniczącego komisji rewizyjnej.

6.        Zakres uprawnień kontrolnych komisji rewizyjnych.

7.        Kontrole planowe i kontrole ad hoc.

8.        Zasady przeprowadzania kontroli.

9.        Dokumentowanie prac komisji rewizyjnej.

10.    Współpraca wójta, burmistrza i prezydenta miasta (starosty) z komisją rewizyjną.

11.    Przyjmowanie wyników kontroli komisji przez radę.

12.    Wnioski pokontrolne i zasady ich przyjmowania i kierowania do realizacji.

13.    Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych.

Dzień II Raport o stanie gminy (powiatu).

 1. Raport o stanie gminy (powiatu) – pojęcie i cel.
 2. Raport o stanie gminy (powiatu) a absolutorium.
 3. Specyfika pierwszego raportu o stanie jednostki samorządowej.
 4. Zakres przedmiotowy raportu.
 5. Forma raportu.
 6. Termin i procedura przedstawienia raportu.
 7. Ustalenie listy mieszkańców biorących udział w debacie nad raportem.
 8. Debata nad raportem.
 9. Wotum zaufania dla organu wykonawczego.
 10. Skutki nieudzielenia wotum zaufania.
 11. Wpływ uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu wotum zaufania na procedurę absolutoryjną.

Prowadzącym był:  

-  Doktor nauk prawnych, specjalizujący się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.
-  Wieloletni trener i wykładowca z dużym doświadczeniem dydaktycznym i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
-  Autor wielu publikacji poświęconych problematyce samorządowej, współautor poradnika dla przewodniczących i radnych FRDL oraz wielu innych publikacji dotyczących samorządu.

Forum było bardzo interesujące merytorycznie oraz  niewątpliwie przyczyni się do dalszej integracji środowiska.

Zachęcamy uczestników tego spotkania, a także tych, którzy nie mogli wziąć w nim udział do kontaktu z koordynatorem ds. Forum  Przewodniczących Rad e-mailem aa.laczkowska@frdl.szczecin.pl, lub telefonicznie tel.: 725-302-312.

 

 

 

Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego
 

Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego

W dniach 1- 2 lutego 2019 r. odbyło się  I Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego w kadencji 2018-2023.

Program merytoryczno-szkoleniowy obejmował następującą tematykę:

 1. Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
 2. Mandat radnego i jego cechy:
 3. Rada gminy (powiatu) jako organ stanowiący  i jej zadania.
 4. Rada gminy (powiatu) jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
 5. Wybór przewodniczący rady (sejmiku) i jego odwołanie oraz rezygnacja.
 6. Zadania i obowiązki przewodniczącego i jego  zastępcy.
 7. Sesja rady, jej organizacja i przebieg.
 8. Komisje rady.
 9. Organ wykonawczy w gminie (powiecie) oraz jego podstawowe zadania.
 10. Wzajemne relacje organu stanowiącego i organu wykonawczego.
 11. Podstawowe prawa i ochrona radnego.
 12. Podstawowe obowiązki radnego.
 13. Zakazy i ograniczenia dotyczące  radnych.

Prowadzącym był:

 • Doktor nauk prawnych, specjalizujący się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.
 • Wykładowca na Podyplomowych Studiach Samorządu Terytorialnego UŁ.
 • Wieloletni trener i wykładowca z dużym doświadczeniem dydaktycznym i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Autor wielu publikacji poświęconych problematyce samorządowej, współautor Poradnika dla przewodniczących i radnych FRDL oraz wielu innych publikacji dotyczących samorządu.

Forum spełniło pokładane w nim nadzieje, było ważne  i bardzo interesujące merytorycznie oraz niewątpliwie przyczyni się do dalszej integracji środowiska.

Podczas prac Forum uzgodniono treść statutu Forum Przewodniczących Rad Województwa Zachodniopomorskiego (patrz poniżej). Zachęcamy wszystkich przewodniczących rad, ich zastępców oraz przewodniczących komisji do wstępowania w jego szeregi (deklaracja członkowska i umowa poniżej).

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Anną Łączkowską koordynatorem ds. Forum a.laczkowska@frdl.szczecin.pl, tel.: 725-302-312.

 

Deklaracja

Projekt Statutu

Wzór umowy

Forum Przewodniczących Rad   Forum Przewodniczących Rad

I spotkanie Forum Przewodniczących Rad, Rymań, 1-2 lutego 2019

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter