Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Praktyczne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem – najczęściej popełniane błędy oraz doskonalenie kontroli zarządczej

Data szkolenia
2018-05-21
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.05.2018 wynosi 340 PLN
Po 07.05.2018 cena szkolenia wynosi 370 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Kierownicy jednostek oraz komórek organizacyjnych, referatów i pracownicy zaangażowani w wykonywanie obowiązków związanych z kontrolą zarządczą, w tym
w proces zarządzania ryzykiem, czy przygotowywania dokumentacji dotyczącej wewnętrznych procedur.

Cel i korzyści:
Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu w zakresie kontroli zarządczej jest niezbędne dla zapewnienia właściwego zarządzania procesami oraz skutecznej realizacji misji i celów jednostki. Dlatego też celem szkolenia jest przedstawienie przede wszystkim praktycznych aspektów funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem. Dzięki typowo warsztatowemu przebiegowi szkolenia, poprzez szereg ćwiczeń i zajęć, uczestnicy będą mieli okazję przetestować praktyczne zastosowanie poszczególnych mechanizmów kontroli zarządczej.

Prowadzący:
Ekspert - specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną.

Czas trwania:
9.30 – 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników jst oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

Moduł I – Wstęp do systemu kontroli zarządczej

 1. Podstawa prawna i otoczenie prawne systemu kontroli zarządczej – rola standardów kontroli zarządczej.
 2. Pojęcie oraz cel i idea funkcjonowania kontroli zarządczej.
 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki oraz rola i odpowiedzialność za kontrolę zarządczą na poszczególnych szczeblach zarządzania w jednostce organizacyjnej.
 4. Charakterystyka poszczególnych elementów kontroli zarządczej:
 1. środowisko wewnętrzne,
 2. cele i zarządzanie ryzykiem,
 3. mechanizmy kontroli,
 4. informacja i komunikacja,
 5. monitorowanie i ocena.

Moduł II – Elementy i standardy kontroli zarządczej w praktyce:

 1. Środowisko wewnętrzne:
 • wartości etyczne,
 • kompetencje zawodowe,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • struktura organizacyjna,
 • delegowanie uprawnień.
 1. Cele jednostki oraz zarządzanie ryzykiem w praktyce:
 1. Określanie celów i zadań jednostki administracji publicznej,
 2. Cechy skutecznego systemu zarządzania ryzykiem,
 3. Właściciel ryzyka,
 4. Procedura zarządzania ryzykiem:
  • identyfikacja ryzyka (techniki identyfikacji oraz właściwy opis ryzyka, dopuszczalna tolerancja),
  • ocena ryzyka (metody szacowania ryzyka – prawdopodobieństwo, skutek),
  • reakcja na ryzyko.
 5. Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem,
 6. Hierarchizacja ryzyka – rejestr ryzyk,
 7. Monitorowanie ryzyka,
 8. Obszary funkcjonowania administracji publicznej szczególnie narażone na ryzyko.
 1. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na zdefiniowane ryzyka:
 • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
 • sprawowanie nadzoru,
 • zapewnienie ciągłości działalności,
 • ochrona zasobów,
 • mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
 1. Monitorowanie jako element systemu kontroli zarządczej:
 1. Określenie punktu odniesienia efektywności kontroli wewnętrznej,
 2. Bieżący monitoring jako mechanizm monitorowania,
 3. Narzędzia monitorowania sytemu kontroli zarządczej,
 4. Uzyskanie zapewnienia a złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej:
 5. Źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej:
 • ocena systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki,
 • ocena kontroli zarządczej przez audytora wewnętrznego,
 • samoocena kontroli zarządczej, kwestionariusz samooceny - jak przygotować, aby faktycznie służył samoocenie,
 • inne źródła pozyskania informacji.
 1. Częstotliwość monitorowania i dokonywania oceny systemu kontroli zarządczej,
 2. Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej a złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
 1. Informacja i komunikacja:
 • komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna.

Moduł III - Doskonalenie systemów zarządzania:

 1. Jaki jest cel doskonalenia kontroli zarządczej?
 2. Struktura efektywnego systemu kontroli zarządczej.
 3. Dokumentacja kontroli zarządczej i jej rola w doskonaleniu kontroli zarządczej.
 4. Wspomaganie kontroli zarządczej innymi systemami zarządzania.
 5. Rola audytu wewnętrznego oraz systemu kontroli wewnętrznej w procesie doskonalenia kontroli zarządczej.

Moduł IV - Efektywna komunikacja w kontroli zarządczej:

 1. Jaki jest cel efektywnej komunikacji?
 2. Modele i kanały komunikacji.
 3. Narzędzia komunikacji.
 4. Język komunikacji.
 5. Grupy docelowe – komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 6. Bariery i przeszkody w komunikacji – przyczyny i skutki.
 7. Informacja zwrotna – jako mechanizm usprawniający komunikację.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter