Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

Data szkolenia
2018-10-15
Miejsce szkolenia
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.10.2018 wynosi 350 PLN
Po 01.10.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, Inspekcji Weterynaryjnych, straży miejskich (gminnych), przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką zwierząt (np. prowadzący schroniska dla zwierząt, podejmujący interwencje w sytuacji znęcania się nad zwierzętami przez właścicieli/opiekunów itd.

Cel/korzyści:

Zebranie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie problematyki związanej z zadaniami gminy i powiatu dot. ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami.

Omówienie: a. ustawy O ochronie zwierząt; b. ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminie; c. Prawa łowieckiego – w tym nowelizacji; d. ustawy O ochronie przyrody, e. wybranych aspektów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji - z uwzględnieniem zmian w KPA od 1 czerwca 2017 r.

Omówienie orzeczeń sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych, poglądów doktryny, przypadków z praktyki trenera oraz z praktyki uczestników celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów.

Prowadzący:

radca prawny, doradca podatkowy, przez wiele lat pracownik samorządowy - prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony trener-praktyk, szkolenia prowadzi od 2012 r. specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego.

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe.
 2.  Obowiązki gminy wynikające z ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
 1. Zagadnienia ujmowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku:
  • obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
  • wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej – pojęcie tych terenów, zasady regulacji,
  • zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach,
  • problematyka deratyzacji,
  • najczęściej popełniane błędy w regulaminie w zakresie tej tematyki- w świetle rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa,
 2. zadania związane z zapewnianiem zbierania, transportu, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części,
 3. wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
  • prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 1. Zwierzęta bezdomne w gminie - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
 • obligatoryjna zawartość programu,
 • fakultatywna zawartość programu,
 • tryb uchwalania,
 • najczęściej popełniane błędy,
 • problem sterylizacji i kastracji zwierząt nie będących zwierzętami bezdomnymi po zmianie ustawy w 2017 r. – czy wprowadzać ten zapis do Programu, jakie zapisy są najbardziej korzystne z punktu widzenia gminy.

4. Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi/ opiekunowi z powodu znęcania się nad tym zwierzęciem - art. 7 ustawy O ochronie zwierząt:

 1. pojęcie znęcania się w świetle art. 6 uoz,
 2. decyzja z art. 7 ust. 1 - przesłanki, procedur, orzecznictwo,
 3. decyzja z art. 7 ust. 3 – decyzja „następcza”, sankcjonująca uprzedni odbiór w sytuacji stanu wyższej konieczności (przypadek niecierpiący zwłoki) - przesłanki, procedura, orzecznictwo, zasady prowadzenia postępowania dowodowego w tych sprawach,
 4. decyzja w sprawie obciążenia właściciela, opiekuna kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia – przesłanki, procedura, orzecznictwo, egzekucja należności, problematyka możliwości udzielania ulg w spłacie tej należności na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
 5. problemy z praktyki – jaka decyzja w sytuacji upadku zwierzęcia w toku procedury z art. 7
  ust. 3 uoz.

5. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną - procedura, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, zmiana zezwolenia.

6. Zezwolenie wydawane przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny przez osobę, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny – czasokres wyrażenia zgody, procedura.

7. Zezwolenie wydawane przez starostę na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców - rozporządzenie, procedura, przesłanki wydania decyzji odmownej, cofanie zezwoleń, wygaśnięcie zezwolenia.

8. Decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny – przesłanki, procedura: kto może być wnioskodawcą, kto płaci za wykonanie odłowu/ odstrzału.

9. NOWELIZACJA PRAWA ŁOWIECKIEGO OD 1.04.2018 R. - NOWE ZADANIA GMIN I POWIATÓW:

a. opiniowanie planów łowieckich,

b. szkody łowieckie – nowe zadania gmin w tym zakresie,

c. przyjmowanie przez starostów oświadczeń o ustanowieniu na nieruchomości zakazu wykonywania polowania.

10. Ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt.

11. Rejestr zwierząt egzotycznych- procedura, problemy praktyki.

12. Ochrona gatunkowa- zagadnienia węzłowe.

13. Gatunki „inwazyjne”.

14. Problematyka zwłok zwierzęcych - kto odpowiada, kto ponosi koszty utylizacji itd.

15. Odpowiadanie na pytania, dyskusja.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter