Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2017 r. – praktyczne aspekty stosowania procedury administracyjnej

Data szkolenia
2018-10-15
Miejsce szkolenia
Koszalin, Jana z Kolna 38
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.10.2018 wynosi 350 PLN
Po 01.10.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy administracji publicznej, państwowej, samorządowej, rządowych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, a także organizacji i instytucji społecznych realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób posiadających już doświadczenie w prowadzeniu postępowań oraz wydawaniu decyzji administracyjnych, jak też osób, dla których jest to nowe zagadnienie.

Cel/Korzyści

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego niezbędną do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Za poznają się ze zmianami w przepisach, które mają kluczowe znaczenie w usprawnieniu procedur administracyjnych. Uczestnicy poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu przykładów praktycznych o różnym stopniu jurydycznego skomplikowania, a także w oparciu o orzecznictwo i naukę prawa.

Prowadzący:

radca prawny, mediator, trener. Prowadzi własną kancelarię; zajmuję się obsługą prawną osób fizycznych, firm i urzędów. Wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w tym Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzi szkolenia z zakresu procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej.

Czas trwania:

9.00-15.00

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Kpa jako podstawowa regulacja proceduralna - potrzeby nowelizacji ustawy z 2017 r.
 2. Zasady postępowania administracyjnego, w tym zmiany wynikające z nowelizacji z 2017 r.:
 • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate”,
 • zasady proporcjonalności, bezstronności i zasada równego traktowania,
 • zasada pewności prawa,
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania,
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych,
 • zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej.
 1. Strona podmiotowa postępowania:
 • organy administracji, wyłączenie pracownika i organu,
 •  strony i podmioty na prawach strony,
 •  udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego.

      4.   Wszczęcie postępowania:

 • wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek strony,
 • zawieszenie postępowania,
 • podanie – treść, sposoby wnoszenia, uzupełnienie, niewłaściwe skierowanie,
 • pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

5.  Regulacje proceduralne:

 • terminy załatwiania spraw,
 • bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie i procedura jego rozpoznania; obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, skutki niedochowania terminu,
 • doręczenia,
 • wezwania,
 • zasady udostępniania akt stronom,
 • zawieszenie i umorzenie postępowania.

6. Postępowanie wyjaśniające i milczące załatwienie   sprawy:

 • wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony,
 • postępowanie dowodowe,
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony,
 • rozprawa administracyjna,
 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda,
 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy,
 • szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym.

7.   Decyzja administracyjna:

 •  elementy decyzji,
 •  rodzaje decyzji administracyjnych.

8.   Zwykłe środki zaskarżenia:

 • odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • zasady postępowania odwoławczego,
 • zmiany dotyczące postępowania odwoławczego,
 • rozstrzygnięcia organu odwoławczego,
 • zażalenie,
 • samokontrola organu i instancji.

9.   Mediacje i ugoda.

10. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

12.  Analiza wybranego orzecznictwa, dyskusja.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter