Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Rozliczanie projektów z wykorzystaniem systemu SL2014

Data szkolenia
2018-11-13
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10.2018 wynosi 350 PLN
Po 30.10.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy beneficjentów projektów RPO WZ, PO WER, POIiŚ, POIiR, którzy przygotowują wnioski o płatność, rozliczają finansowo wydatki, prowadzą monitoring rzeczowy i finansowy.

Cel:
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia z zakresu rozliczania projektów z wykorzystaniem SL2014

Korzyści:
Uczestnicy poznają zasady dotyczące rozliczania projektu i korzystania z systemu SL2014.

Prowadząca:
Ekspert z listy Ministra Infrastruktury i Rozwoju m.in. w dziedzinie administracji rządowej i samorządowej, ocenia projekty PO WER i RPO, trenerka EFS ze złotym certyfikatem (od 2003 r.), autorka i koordynatorka wielu projektów, w tym ponadnarodowych i innowacyjnych, członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przez 5 lat, obecnie dyrektor firmy szkoleniowo-doradczej, przeprowadziła już ponad 300 szkoleń w całej Polsce z perspektywy finansowej 2014-2020, napisała ponad 40 projektów EFS, ma doświadczenie zawodowe
w samorządach, organizacjach pozarządowych i biznesie.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne i wytyczne;
 2. Wymogi płynące z umowy o dofinansowanie w zakresie rozliczanie projektu i składania harmonogramów płatności;
 3. Wprowadzanie zmian do umowy o dofinansowanie i wpływ zmian na rozliczanie projektu;
 4. Wprowadzenie do SL2014;
 5. Tworzenie wniosków o płatność;
 6. Różne rodzaje wniosków o płatność;
 7. Przygotowanie harmonogramu płatności;
 8. Przygotowanie wniosku o płatność rozliczającego wydatki;
 9. Postęp finansowy, w tym najczęściej popełniane błędy w zakresie monitoringu postępu finansowego projektu;
 10. Rozliczanie kosztów zgodnie z umową;
 11. Rozliczanie wkładu własnego, w tym niepieniężnego;
 12. Ewidencja wydatków i sposób opisywania dokumentacji finansowej;
 13. Zwroty i korekty;
 14. Dochód w projekcie i jego rozliczanie;
 15. Źródła finansowania wydatków;
 16. Wykorzystanie modułu Korespondencja i prowadzenie korespondencji;
 17. Odniesienie do polityk horyzontalnych, w tym równości szans K i M oraz dostępu dla osób
  z niepełnosprawnościami, w tym wydatki na racjonalne usprawnienia – przykłady jak wprowadzić
  i pozyskać dodatkowo do 12.000 zł/osobę z niepełnosprawnością
 18. Postęp rzeczowy – opis postępu zadań oraz zaplanowanych wskaźników;
 19. Funkcjonalność i weryfikacja danych zawartych w Bazie personelu;
 20. Obowiązki beneficjenta w zakresie uzupełniania bazy;
 21. Opis problemów i sposobów ich rozwiązania;
 22. Zamówienia publiczne – rejestracja zamówienia, uzupełnianie informacji o kontrahentach
  (jeśli dotyczy);
 23. Monitoring uczestników i jego uzupełnianie
 24. Wnioski o płatność w projektach partnerskich;
 25. Załączniki do wniosku o płatność w ramach pogłębionej weryfikacji wniosku o płatność;
 26. Procedura weryfikacji wniosków o płatność;
 27. Poprawa wniosku przez beneficjenta;
 28. Korekta wniosku przez opiekuna projektu;
 29. Najczęściej popełniane błędy w przygotowaniu wniosków o płatność
 30. Sesja: Pytania i odpowiedzi

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter