Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego

Data szkolenia
2018-11-13
Miejsce szkolenia
Koszalin, rada NOT, ul. Jana z Kolna 38
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10.2018 wynosi 350 PLN
Po 30.10.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego, pracownicy JST nadzorujący szkoły i przedszkola, wszyscy zainteresowani.

Cele:

 • Przekazanie uporządkowanej wiedzy o aktualnych podstawach prawnych organizacji rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole i przedszkolu.
 • Doskonalenie umiejętności elastycznego korzystania z aktualnych instrumentów prawnych i finansowych w organizowaniu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Kształtowanie postaw gotowości do tworzenia systemowych rozwiązań wspierania uczniów z problemami rozwojowymi.

Korzyści:

W przystępny sposób przekazanie aktualnego stanu prawnego zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w polskim systemie oświaty, a także obowiązków każdego nauczyciela, specjalisty i dyrektora wynikające z obowiązku udzielania owej pomocy uczniom. Dodatkowo zostaną wyjaśnione zasady ewidencjonowania środków przeznaczonych na kształcenie specjalne na podstawie nowych zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Prowadzący:

trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Wsparcie ucznia z problemami rozwojowymi w polskim systemie oświaty.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zadaniem statutowym każdej szkoły i przedszkola.
 2. Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w toku bieżącej pracy oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów?
 3. Wykaz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zasady ich organizacji (czas trwania, liczba uczniów, kwalifikacje nauczyciela).
 4. Indywidualizacja kształcenia w polskim systemie oświaty:
 1. nauczanie indywidualne,
 2. zindywidualizowana ścieżka kształcenia realizowana w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3.  zajęcia realizowane indywidualnie w ramach kształcenia specjalnego,
 4.  indywidualny programu i toku nauki.
 1. Dostosowanie programów nauczania, wymagań i warunków przeprowadzania egzaminu zewnętrznego do potrzeb uczniów.
 2. Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 1. Organizacja kształcenia specjalnego w systemie szkolnictwa ogólnodostępnego.
 1. Organizacja kształcenia specjalnego zadaniem statutowym każdej szkoły i każdego przedszkola.
 2. Podstawy prawne organizacji kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej:
 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wskazaniem do obowiązku organizacji kształcenia specjalnego,
 2. wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – planem działań organizacyjnych i terapeutycznych wspierających ucznia w rozwoju,
 3. organizacja zajęć rewalidacyjnych,
 4. przedłużenie nauki i/lub zwolnienie z wybranych zajęć,
 5. zajęcia realizowane indywidualnie i w zespołach 5-osobowych.
 1. Dokumentacja kształcenia specjalnego w szkole.
 1. Systemowa organizacja wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 1. Rola wczesnego wspomagania rozwoju w systemie oświaty. Zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Kadrowe aspekty zatrudniania pedagoga, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego i specjalistów, w tym katalog zajęć realizowanych w ramach pensum a zadania tych nauczycieli w statucie szkoły.
 3. Zasady ewidencjonowania środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.
 4. Prawa i obowiązki rodziców uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i kształceniem specjalnym.
 5. Wsparcie ucznia w rozwoju jako kryterium oceny pracy każdego nauczycieli (art. 6 pkt 2 KN) – co to oznacza?
 6. Odpowiedzialność dyrektora za harmonijny rozwój uczniów i realizację zaleceń wynikających z orzeczeń (art. 68 ust. 1 pkt 3 i 10 Prawa oświatowego), uwzględniona w kryteriach oceny pracy dyrektora (§12 ust. 1 pkt 8 i 10 rozporządzenia).

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter