Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Kontrola finansowa organizacji pozarządowych

Data szkolenia
2018-12-10
Miejsce szkolenia
Koszalin, Środkowopomorska Rada NOT-u, ul. Jana z Kolna 38
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 26.11.2018 wynosi 350 PLN
Po 26.11.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Osoby odpowiedzialne za rozliczenia zadań zleconych organizacjom pozarządowym, osoby na stanowiskach ds. współpracy z ngo w jednostkach samorządu terytorialnego, kontrolerzy prawidłowości realizacji projektów realizowanych ze środków publicznych.

Cel:
Zapoznanie z podstawami rachunkowości i księgowości NGO, funkcjami kontrolną i informacyjną rachunkowości, wymogami, jakie musi spełnić organizacja, wskazanie najważniejszych punktów przeprowadzenia kontroli, przedstawienie obowiązków zgodności zapisów księgowych z ustawą o finansach publicznych i umowami o realizację zadań publicznych. 

Prowadzący:
Licencjonowany księgowy, praktyk księgowości NGO od 2001 r., właściciel biura rachunkowego obsługującego podmioty ekonomii społecznej, wiceprezes fundacji służącej upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, doświadczony szkoleniowiec w zakresie rachunkowości i prawa pracy w organizacjach pozarządowych, autor książki na temat rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, wydanej w 5 nakładach i przyjętej, jako podręcznik w sylabusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz UE w Krakowie. Absolwent ekonomii społecznej UE w Poznaniu.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

1.Oczekiwania kontrolne wobec działalności NGO.

 • wymogi rachunkowości i księgowości w organizacjach pozarządowych wg ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości i niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2016 o zmianie ustawy o rachunkowości;
 • realizacja zadań a praktyki księgowe;
 • informacyjna i kontrolna funkcja rachunkowości w jednostce, z uwzględnieniem uproszczeń możliwych do wprowadzenia na podstawie zmian;
 • podstawowe wymogi prawne zawarte w innych ustawach w stosunku do ksiąg rachunkowych w NGO.

2. Użyteczność i rola statutu w kontroli działań NGO

 • rola statutu w formułowaniu "misji" (celów) organizacji;
 • merytoryczne i prawne uwarunkowania działalności NGO, zawarte w statucie;
 • ćwiczenia praktyczne.

3. Dokumenty regulujące wewnętrzne zasady rachunkowości w NGO:

 • informacje dla kontrolera, zawarte w polityce rachunkowości;
 • załącznik do polityki rachunkowości - Zakładowy Plan Kont;
 • ćwiczenia praktyczne z odczytywaniem informacji z planu kont.

4. Rachunek kosztów w organizacji pozarządowych.

 • wymogi zasady współmierności przychodów i kosztów w odniesieniu do rozliczeń przyznanych dotacji;
 • zasada podziału kosztów w organizacji pozarządowej - wymogi ustawy o rachunkowości po kolejnych aktualizacjach a wymogi audytu;
 • podstawowe wzory rachunku kosztów w NGO;
 • ćwiczenia praktyczne w badaniu struktury rachunku przychodów i kosztów.

5. Interpretacja kont przychodów i kosztów przez organ kontrolny:

 • zasady księgowania przychodów z dotacji;
 • inne przychody w organizacji pozarządowej: składki, dotacje, działalność statutowa odpłatna, działalność gospodarcza;
 • wyodrębnianie kont kosztowych w odniesieniu do realizacji zadań publicznych, struktura kont "kosztów projektu" a rachunek zysków i strat wg aktualnego wzoru;
 •  zasady czytelnej dekretacji dokumentów księgowych;
 • Zestawienie Obrotów i Sald, podstawowe informacje i pytania;
 • ćwiczenia w badaniu informacji zawartych w ZSO.

6. Podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych NGO:

 • informacje z ZSO a sprawozdanie finansowe;
 • jak czytać w praktyce bilans oraz rachunek zysków i strat;
 • sprawozdawczość finansowa w szkiełku i oku kontroli: najważniejsze punkty.

7. Księgowość organizacji pozarządowych wg obowiązujących przepisów:

 • zasady uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. a typowe wymogi kontrolne względem NGO;
 • kontrola w organizacji pozarządowej po zmian obowiązujących od 2017 r.: uzgodnienie sposobu rozliczeń, wymagane informacje, proponowane sposoby przeprowadzenia czynności;
 • JPK w organizacjach pozarządowych.

8. Obowiązki organizacji pozarządowej względem administracji i budżetu:

 • podstawowe obowiązki względem budżetu państwa, ciążące na NGO - druki, terminy;
 • zwolnienia, ułatwienia, punkty sporne i punkty krytyczne;

9. Pytania, dyskusja

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter