Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018 – zebranie danych i ich prezentacja – czyli jak przygotować się do nowego obowiązku

Data szkolenia
2018-12-10
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 26.11.2018 wynosi 360 PLN
Po 26.11.2018 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działu finansowo-księgowego odpowiedzialnych za przygotowanie informacji dodatkowej do bilansu za rok 2018.

Cel:
Celem szkolenia jest kompleksowa prezentacja pozycji zawartych w informacji dodatkowej wraz ze wskazaniem rozwiązań dotyczących prezentacji danych i wskazania pułapek jakie występują w powiązaniu ze sprawozdaniem – informacja o stanie mienia komunalnego.

Korzyści:
Prezentacja na przykładach będzie stanowić wzorzec do sporządzenia własnej informacji dodatkowej przez daną jednostkę.

Prowadzący:
Prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO. Prowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów miast/ gmin, starostw powiatowych, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, jednostek systemu pomocy społecznej, placówek oświatowych, ośrodków sportu i rekreacji, instytucji kultury oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Publicysta z zakresu rachunkowości i finansów. Ekspert w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Stały współpracownik FRDL.

Czas trwania:
9.00-14.00

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) – precyzyjne ustalenie w polityce rachunkowości wszelkich zasad w tym także klauzul związanych z ustalaniem poziomu istotności – bardzo ważny element prezentacji – przykłady.
 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia
  i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – bardzo ważny element prezentacji w tym poprawne stosowanie Klasyfikacji Rodzajowej Środków trwałych.
 2. Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – zasady pozyskiwania danych na potrzeby ustalania ceny rynkowej oraz ustalanie obiektywnej niemożności ustalenia takiej wartości – przykłady i pułapki.
 3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – precyzyjne zasady dokonywania odpisów aktualizujących – przykłady
  i pułapki związane z błędną wyceną.
 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – przykłady wyceny – pułapka związana z punktem
  3 programu szkoleniowego.
 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – zasady przyporządkowania i wyceny – przykłady.
 6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – definicja papieru wartościowego oraz pułapka związana z ewidencją druków ścisłego zarachowania – wyłączenia – przykłady.
 7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,
  z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – przykłady i pułapki związane z ustalaniem odpisu aktualizującego.
 8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – zarządzenie rezerwami i zasady ich tworzenia – kiedy można i kiedy należy je tworzyć obowiązkowo w tym zasady istotności.
 9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
 1. powyżej 1 roku do 3 lat
 2. powyżej 3 do 5 lat
 3. powyżej 5 lat
 1. Zasady podziału zobowiązań na krótkoterminowe oraz długoterminowe w bilansie jednostki oraz na kontach zespołu 2.
 2. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – przykłady.
 3. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – ustalenie łącznej wartości na potrzeby prezentacji – przykłady.
 4. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji
  i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – przykłady rozliczeń oraz prezentacji w bilansie oraz bieżącej ewidencji księgowej.
 5. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – przykłady rozliczeń oraz wyceny w tym zarządzanie RMK w polityce rachunkowości.
 6. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – przykłady.
 7. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – przykłady oraz wycena świadczeń i ich rodzaje.
 8. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – zasady wyceny oraz prezentacja w bilansie oraz bieżącej ewidencji – przykłady.
 9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – poprawne ustalenie wartości początkowej ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń w paragrafie klasyfikacji budżetowej 605 i 606 w związku z paragrafem 427 – przykłady i pułapki.
 10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – ustalenie zdarzeń(nadzwyczajna wartość) oraz charakter incydentalny – przykłady i pułapki związane z ustalaniem wartości przychodów i kosztów.
 11. Pytania i dyskusja .

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter