Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2018 w jednostkach sektora finansów publicznych

Data szkolenia
2019-01-14
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.12.2018 wynosi 350 PLN
Po 31.12.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Główni księgowi oraz inni pracownicy działów finansowych odpowiedzialni za rachunkowość i sprawozdawczość finansową w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego.

Cel/korzyści:

Przedstawienie zmian w przepisach w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej. Podniesienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia w tym zakresie. Omówienie indywidualnych problemów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdawczości finansowej.

Prowadzący:

Dyrektor Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Szczecin,  specjalista i praktyk z zakresu finansów publicznych - rachunkowości, sprawozdawczości, audytu, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czas trwania:

9.00-15.00

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

1. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego:

 •  urealnienie ksiąg rachunkowych (inwentaryzacja, wycena bilansowa aktywów i pasywów jednostki),
 • przeksięgowania związane z procedurą zamknięcia ksiąg rachunkowych (w tym naliczenie amortyzacji, odpisów aktualizujących należności, zamknięcie  kont wynikowych),
 • uzgodnienie ksiąg pomocniczych z księgą główną.

2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:

 • zasady sporządzania bilansu,
 • metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
 • omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
 • omówienie poszczególnych pozycji pasywów.

3. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):

 • zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
 • sposób ujęcia dochodów budżetu w księgach rachunkowych,
 • zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
 • sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
 • zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
 • metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.

4. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”:

 • zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
 • omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
 • omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
 • technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.

5. Zasady sporządzania „nowego” sprawozdania według wzoru „Informacja dodatkowa”:

 • zasady sporządzania informacji dodatkowej jednostki,
 • omówienie poszczególnych pozycji informacji dodatkowej.

6. Podsumowanie:

 • omówienie wzajemnych powiązań między trzema sprawozdaniami finansowymi,
 • wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych,
 • odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter