Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych

Data szkolenia
2019-02-15
Miejsce szkolenia
Koszalin, ada NOT-u, ul. Jana z Kolna 38
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 31.01.2019 wynosi 350 PLN
Po 31.01.2019 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Urzędnicy samorządowi zatrudnionych w urzędach gmin oraz starostwach  powiatowych, zajmujących się wykonywaniem zadań związanych prowadzeniem oświaty, pracowników CUW i wydziałów edukacji, oraz do dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz przewodniczących i członków komisji rekrutacyjnych prowadzących postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół.

Cel i korzyści:

Nabycie kompetencji dotyczących praktycznego przygotowania procesu rekrutacji
w oparciu o ustawę prawo oświatowe. Uczestnicy szkolenia zaktualizują swoją wiedzę dotyczącą postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół na rok szkolny 2019/2020.
Ponadto otrzymają wzory dokumentów towarzyszących procedurze rekrutacji.

Prowadzący:

Prawnik, wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dot. prawa, w tym prawa oświatowego i finansowego. Doświadczony trener i edukator, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji, w tym między innymi autor zmian w karcie nauczyciela oraz autor książki dot. centrów usług wspólnych w JST.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

      1. Formalno-prawne uwarunkowania prowadzenia rekrutacji -przepisy ustawy prawo oświatowe.

  2. Kryteria rekrutacji, ich hierarchia,  kandydaci  o szczególnym statusie uprzywilejowania oraz przypadki, w których kandydaci są przyjmowani w pierwszej kolejności.

  3. Rekrutacja do publicznych przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

       4. Obowiązek zapewnienia przez gminę wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5  letnich.

       5. Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci 6 letnich.

   6. Konkursy ofert dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

        7.  Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych.

   8. Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych  sportowych/oddziałów sportowych i publicznych szkół mistrzostwa sportowego/oddziałów mistrzostwa sportowego.

        9. Rekrutacja do publicznych szkół i oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych.

      10. Rekrutacja do publicznych oddziałów międzynarodowych.

  11. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na rok  szkolny 2019/2020.

12. Procedura postępowania rekrutacyjnego oraz sposób dokumentowania spełnienia kryteriów istotnych przy rekrutacji.

13. Wniosek o przyjęcie kandydata i dokumentacja załączana do wniosku potwierdzająca spełnianie kryteriów.

       14. Zadania  dyrektora w procesie rekrutacji.

       15. Zadania komisji rekrutacyjnej.

       16. Procedura odwoławcza przysługująca kandydatom w przypadku odmowy przyjęcia kandydata.

       17. Zadnia wójta dot. wskazania innego przedszkola dla nieprzyjętych dzieci.

18. Obowiązek rodzica dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, dot. złożenia  do wójta wniosku  o zamiarze kontynuowania wychowania
      przedszkolnego.

19. Obowiązek wójta do pisemnego wskazania miejsca, w którym dzieci będą mogły kontynuować wychowanie przedszkolne rodzicom dzieci dotychczas korzystających
     z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu.

       20. Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji.

       21. Problemy i nieprawidłowości występujące w procesie  rekrutacji.

       22. Zadania organu prowadzącego

 

 

 

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter