Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

FORUM SEKRETARZY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Daty szkolenia
14-15.02.2019
Miejsce szkolenia
Szczecin, Hotel Vulcan
Cena szkolenia
Cena szkolenia do - wynosi - PLN
Po - cena szkolenia wynosi - PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Miejsce: Szczecin, hotel Vulcan ul. F.K. Druckiego-Lubeckiego  6a

I dzień: 14 lutego (czwartek):

10.00 – 10.45 – sprawy organizacyjne Forum (nowy Zarząd Forum, zasady uczestnictwa, program pracy Forum na 2019) oraz informacje o IV Krajowym Kongresie Sekretarzy
i innych planowanych działaniach FRDL we współpracy z Forum Sekretarzy.

11.00 – 15.00 – szkolenie na temat „Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości itp.
oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
”.

Prowadzący:  Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego  i zamówień publicznych. Niezwykle komunikatywny wykładowca stale współpracujący z FRDL.

Program:

 1. Wprowadzenie - przepisy dotyczące odpowiedzialności oraz przepisy stanowiące podstawę powierzeń w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości, zamówień publicznych. Rodzaje odpowiedzialności, w tym: służbowa, dyscyplinarna w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 2. Skarbnik i osoba realizująca obowiązki głównego księgowego w przypadku CUW (wzory wymaganych powierzeń)
 3. Kontrasygnata i kontrola wstępna dokonywana w zakresie zawieranych umów:
 4. Wybrane zagadnienia odnośnie powierzeń
 • czy istnieje ciągłość powierzeń w przypadku zmiany kierownika jednostki,
 • zakresy czynności i znajdujące się w nich zapisy: inne obowiązki zlecone przez szefa,
 • zamówienia wspólne realizowane przez np. urząd gminy, CUW za jednostki organizacyjne (kto przeprowadza i kto podpisuje umowę). Prawidłowe stosowanie unormowań art. 16 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych.
 1. Przykłady gotowych dokumentów w zakresie powierzeń (dobre i złe rozwiązania):
 • odpowiedzialność za zamówienia publiczne – wzór powierzenia,
 • odpowiedzialność materialna pracownika – przepisy ją określające oraz wzór powierzenia obowiązków,
 • odpowiedzialność za mienie a przepisy rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dotacje na przykładzie dotacji z pożytku publicznego i wolontariatu (wzór przekazania powierzenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych),
 • dokonywanie wydatków - na jakiej podstawie dokonuje zatwierdzenia wydatku do zapłaty inna osoba niż kierownik jednostki np. zastępca, sekretarz w gminie itp. – kiedy odpowiada za to z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (przykład gotowego powierzenia),
 • zasady zaciągania zobowiązań wieloletnich przez kierowników jednostek organizacyjnych – wymagane zapisy w wieloletniej prognozie finansowej oraz gotowy przykład wymaganego upoważnienia udzielonego przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Zarząd jst, na podstawie zapisów w WPF,  kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wieloletnich
 • sprawozdawczość budżetowa (wzór powierzenia do podpisywania sprawozdań za kierownika jednostki),
 • odpowiedzialność za inwentaryzacje – jednostka z głównym księgowym i z obsługą prowadzoną przez CUW – kto przeprowadza inwentaryzacje i kto za nią odpowiada (w odniesieniu do trzech metod: spisu z natury, potwierdzeń sald i weryfikacji), wzór powierzenia odpowiedzialności za inwentaryzację, najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów.
 1. Studium przypadków w zakresie powierzeń – przykłady dobrze i źle opracowanych dokumentów
 2. Wybrane aspekty odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

15.00 – 15.30 – sprawy organizacyjne Forum- ciąg dalszy

16.00 – 18.00 – zwiedzanie podziemnego Szczecina.

 

II dzień: 15 lutego (piątek):

9.00 – 13.00 szkolenie na temat „Raport o stanie gminy” oraz „Skargi, wnioski i petycje” Szkolenie poprowadzi radca prawny m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z wieloletnim doświadczeniem merytorycznym i szkoleniowym. Autorka książki “Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego”. Stały współpracownik FRDL w Szczecinie.

Program:

RAPORT O STANIE GMINY – NOWOŚĆ

 1. Zawartość raportu
 2. Uchwała rady gminy w sprawie szczegółowych wymogów raportu
 3. Termin złożenia. Debata nad raportem
 4. Wotum zaufania a absolutorium dla wójta

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE

 1. Skargi, wnioski i petycje w polskim systemie prawnym.
 2. Tryb postępowania ze skargą, wnioskiem, petycją.
 3. Czym różnią się skarga i wniosek od petycji.
 4. Podmioty właściwe do rozpoznania, przekazanie skargi, wniosku, petycji według właściwości.
 5. Podmioty uprawnione do złożenia skargi, wniosku i petycji. Forma. Podpis.
 6. Wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnień.
 7. Terminy załatwienia skargi, wniosku i petycji.
 8. Sposób załatwienia skargi, wniosku lub petycji. Kiedy można pozostawić je bez rozpoznania?
 9. Procedura odwoławcza – czy można zaskarżyć sposób załatwienia skargi, wniosku lub petycji?
 10. Organizacja przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków oraz nadzór i kontrola nad prawidłowością działania organów w tym zakresie.
 11. Komisja Rady ds. skarg, wniosków i petycji.

13.00 – 14.00  - obiad i zakończenie spotkania.

 

Odpłatność członków Forum wynosi za dwudniowe spotkanie:

- 460,00 zł (brutto) (z noclegiem w pokoju dwuosobowym)

- 540,00 zł (brutto) (z noclegiem w pokoju jednoosobowym)

- 360,00 zł (brutto) (bez noclegu)

Natomiast dla sekretarzy nie będących członkami Forum odpłatność wynosi:

- 750,00 zł (brutto) (z noclegiem w pokoju dwuosobowym)

- 830,00 zł brutto (z noclegiem w pokoju jednoosobowym)

- 650,00 zł brutto (bez noclegu)

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter