Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO - aspekty praktyczne

Data szkolenia
2019-03-21
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 06.03.2019 wynosi 360 PLN
Po 06.03.2019 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy administracji publicznej.

Cel:
Podniesienie wiedzy i przypomnienie zasad prowadzenia postępowania administracyjnego.

Korzyści:
Odpowiemy m.in. na następujące pytania:

 • Czy wójt/starosta może wydać decyzję administracyjną dla gminy/powiatu?
 • Czy datą wszczęcia postępowania jest data wpływu wniosku , czy data jego ostatecznego uzupełnienia w przypadku braków.
 • Czy pracownik j.s.t może brać udział w postępowaniu, w którym jedną ze stron jest jego szwagier?
 • Jak skutecznie doręczać korespondencję za granicę?
 • Czy mediacja ma praktyczne zastosowanie w prowadzonych postępowaniach?
 • Jak właściwie liczyć terminy w postępowaniu administracyjnym?
 • Czy wolna  sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy?
 • Czym różni się upoważnienie od pełnomocnictwa w postępowaniu administracyjnym?
 • Jakie dokumenty możemy potwierdzać za zgodność z oryginałem i w jakich okolicznościach?
 • Kto może potwierdzać własnoręczność podpisu i na jakich dokumentach?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę wznowienia postępowania , uchylenia  bądź zmiany decyzji administracyjnej"?

Prowadzący:
Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Czas trwania:
9.30 – 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Program:

 1. Zakres regulacji.
 2. Zasady   postępowania administracyjnego jako normy prawne-  nowe brzmienie zasady pisemności, załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji, jak w praktyce zrealizować nowy art. 14 a: " Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów."
 3. Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej.
 4. Pełnomocnictwo a upoważnienie. Forma pełnomocnictwa, potwierdzanie własnoręczności podpisu.- ( Prawo o notariacie, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
 5. Wyłączenie pracownika- Czy w oparciu o zapis art.24 § 1 pkt 5 należy wyłączyć pracownika,
  w sytuacji gdy decyzja przez niego wydana została uchylona przez organ wyższego stopnia
  i przekazana do ponownego rozpatrzenia w I instancji, jak liczyć stopnie pokrewieństwa
  i powinowactwa.
 6. Wszczęcie postępowania - data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych.
 7. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.- forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem.( analiza wyroku NSA  dotyczącego interpretacji art.64§2).
 8. Terminy w postępowaniu administracyjnym. - sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Koniec terminu a sobota, niedziela i święto.
 9. Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie - przedłużenie terminu, niezbędne elementy zawiadomienia.
 10. Prawo strony do wniesienia ponaglenia - forma pouczenia.
 11.  Obowiązki organu prowadzącego postępowanie w związku z wniesionym ponagleniem.
 12. Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w formie obwieszczenia.
 13. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonych postępowań  - upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności.
 14. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia sie co do zebranych dowodów- nowe elementy, klauzula - praktyczna realizacja.
 15. Rozstrzyganie wątpliwości odnośnie stanu faktycznego w postępowaniu dowodowym.
 16. Mediacja w postępowaniu administracyjnym - informacje podstawowe: zawiadomienie stron, zgoda strony, postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, zasady prowadzenia mediacji, tajemnica mediacji, koszty, protokół.
 17. Nowa formuła pouczenia w decyzji administracyjnej.
 18. Milczące załatwienie sprawy administracyjnej - informacje podstawowe: podstawy, terminy, procedura, zakończenie sprawy załatwianej milcząco, poświadczenie o sposobie załatwienia sprawy.
 19. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego w tym doręczenia za granicę.
 20. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki - nowe uprawnienie stron postępowania administracyjnego, (rozszerzona formuła pouczenia w decyzji administracyjnej).
 21. Postępowanie administracyjne uproszczone - podstawowe informacje.
 22. Administracyjne kary pieniężne- podstawowe informacje co do zasad i okoliczności nakładania kar.
 23. Europejska współpraca administracyjna - zakres pomocy, wniosek o jej udzielenie, język wniosku, koszty- podstawowe informacje.
 24. Tryby nadzwyczajne: Umorzenie postępowania, zawieszenie postępowania, wznowienie postępowania, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności decyzji, postępowanie odwoławcze -(procedury).
 25. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej a regulacje RODO ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  Nr 119).
 26. Jak w praktyce realizować zapisy znowelizowanych ustaw o samorządzie gminnym/powiatowym/ województwa w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter