Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zasady gospodarowania majątkiem trwałym

Data szkolenia
2019-04-24
Miejsce szkolenia
Koszalin, ul. Jana z Kolna 38 (NOT)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 10.04.2019 wynosi 368 PLN
Po 10.04.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel/korzyści:
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zasad gospodarowania majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK w tym zakresie.

Prowadzący:
Ekonomista – praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie, od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość”.

Miejsce:
Koszalin – Środkowopomorska Rada NOT, ul. Jana z Kolna 38

Czas trwania:
10.00-15.00

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

1. Pojęcie środków trwałych i ich struktura. Zmiana limitu wartości środków trwałych.

2. Klasyfikacja środków trwałych po zmianach.

3. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi:

 1. środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady.
 2. ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać.
 3. wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji,

4. Proces inwestycyjny w jednostce:

 1. omówienie źródeł finansowania inwestycji w tym: z rachunku bieżącego /plan wydatków/, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł - oraz sposób ich księgowania,
 2. klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów,
 3. sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów,
 4. obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym - protokoły OT, PT, MT, LT.

5.  Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:

 1. wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia,
 2. ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa,
 3. Wydatki inwestycyjne a wydatki rzeczowe oraz ich wpływ na ustalenie wartości początkowej środków trwałych.
 4. moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki,
 5. utrata wartości środków trwałych,
 6. księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia.

6. Zasady amortyzacji środków trwałych:

 1. obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków trwałych,
 2. metody amortyzacji środków trwałych;
 3. plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna,
 4. amortyzacja uproszczona.

8. Zasady likwidacji majątku po zmianach.

9. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.

10. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp.

11. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter