Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Kurs: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie, w związku z postępowaniem dot. usuwania drzew i krzewów.

Daty szkolenia
18-19.07.2019
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 11.07.2019 wynosi 480,5 PLN
Po 11.07.2019 cena szkolenia wynosi 480 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do: urzędników (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/ krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, jak również do zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania dendroflory w związku z pielęgnowaniem zieleni.

Cele:

W związku z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142, ze zm.) odnoszącymi się do procedury zezwalania na usuwanie drzew i krzewów, organy administracji przed wydaniem zezwolenia na ich usuwanie obowiązane są do przeprowadzenia oględzin na okoliczność możliwości występowania gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt. Elementem koniecznym jest także rozpoznanie gatunku drzewa lub krzewu. Ponadto ocenie podlegają różne funkcje drzew pod kątem potrzeb kompensacji. Spełnienie powyższych wymogów niejednokrotnie może być trudne, w szczególności rozpoznawanie gatunku drzewa lub krzewu w okresie bezlistnym lub stwierdzanie możliwości bytowania zwierząt chronionych bez ich bezpośredniej obserwacji.

Na szkoleniu praktycznie w terenie zaprezentowane zostaną metody rozpoznawania gatunków dendroflory po pokroju (charakterystycznej sylwetce), korze i pąkach. W odniesieniu do gatunków chronionych zaprezentowane będzie wykonanie praktycznego terenowego przeglądu zadrzewień różnych typów na okoliczność występowania chronionych zwierząt, roślin i grzybów. W szczególności w terenie wskazane zostaną różnice w ocenie możliwości występowania gatunków chronionych w zadrzewieniach przydrożnych, towarzyszących zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i w zabudowie miejskiej. Względem powyższego poruszone zostaną także aspekty konieczności nakładania kompensacji przyrodniczych.

Prowadzący:
Mgr biologii, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:

Cena podstawowa: 698,00 zł netto/os.

LETNIA ZNIŻKA! - na szkolenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r., pod warunkiem przesłania zgłoszenia do 31 lipca br.

 • 1. osoba: rabat 25% lub kupon rabatowy -100 zł na okres letni
 • 2. osoba:            rabat 25%
 • 3 osoba:             gratis
 • Powyżej 3 osób:           rabat 50% od każdej kolejnej.

Rabaty naliczane  są od ceny 638,00 zł.
Rabaty wakacyjne, całoroczne oraz przyznawane na podstawie kuponów nie łączą się.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Program szkolenia:

I DZIEŃ:  9:30-14:30

 1. Obowiązki organów zezwalających na usunięcie drzew:
  1. Oględziny w terenie w celu weryfikacji występowania gatunków chronionych;
  2. Określenie gatunku rośliny oraz weryfikacja jej rozmiarów;
  3. Ocena potrzeb wprowadzenia kompensacji;
  4. Inne.
 2. Możliwe trudności w rozpoznawaniu drzew i krzewów, w tym w okresie bezlistnym:
  1. Zasady rozpoznawania gatunków drzew i krzewów – prezentacja i posługiwanie się kluczami do oznaczania.
 3. Możliwe trudności w rozpoznawaniu występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień – prezentacja i posługiwanie się kluczami do oznaczania:
  1. Chronione grzyby;
  2. Chronione rośliny;
  3. Chronione zwierzęta;
  4. Wpływ lokalizacji drzew i krzewów na potencjalną możliwość występowania gatunków chronionych;
  5. Różnorodność przyrodnicza obszarów zabudowy miejskiej;
  6. Różnorodność przyrodnicza zabudowy jednorodzinnej i wiejskiej;
  7. Różnorodność przyrodnicza terenów zieleni, w tym alei i parków;
  8. Ocena potrzeb kompensacji w kontekście stwierdzonej różnorodności przyrodniczej towarzyszącej drzewom i krzewom.
 4. Wpływ pór doby i pór roku na trudność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów oraz ocenę występowania gatunków chronionych.
 5. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
 6. Dyskusja.

II. PRAKTYCZNE TERENOWE ROZPOZNAWANIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ GATUNKÓW CHRONIONYCH [Wyjście na zewnątrz. Ćwiczenia praktyczne]

 1. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, w tym po pokroju, korze, pąkach - w obszarach zabudowy miejskiej.
 2. Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie napotkanych drzew i krzewów:
  1. W obrębie zabudowy miejskiej wielorodzinnej;
  2. W obrębie zabudowy jednorodzinnej i wiejskiej.
 3. Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:
 1. Wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie;
 2. Wartości krajobrazowych;
 3. Wartości kulturowych;
 4. Lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.
 1. Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.
 2. Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.
 3. Podsumowanie pierwszego dnia ćwiczeń.

II DZIEŃ: 9:00 -14:00 [Wyjście na zewnątrz. Ćwiczenia praktyczne]

 1. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów, w tym po pokroju, korze, pąkach - w obszarach zieleni.
 2. Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie napotkanych drzew i krzewów na terenach zieleni, w tym alei i parków.
 3. Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:
 1. Wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie;
 2. Wartości krajobrazowych;
 3. Wartości kulturowych;
 4. Lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.
 1. Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.
 2. Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.

[Powrót do sali wykładowej]

 1. Podsumowanie ćwiczeń.
 2. Źródła merytoryczne – klucze do oznaczania, przewodniki, albumy, atlasy…

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter