Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Data szkolenia
2019-10-14
Miejsce szkolenia
Szczecin, Centrum Szkoleniowe
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.09.2019 wynosi 397 PLN
Po 30.09.2019 cena szkolenia wynosi 440 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin/miast zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cel/ Korzyści:

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie potwierdza, że Ministerstwo Środowiska zupełnie nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistych problemów gmin związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mimo upływu kilku lat nadal w istocie nie wiadomo, kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy, nie wiadomo nawet, jak definiować samo pojęcie nieruchomość. Systematycznie pojawiające się kolejne, niezwykle ważne dla praktyki, wyroki sądów administracyjnych, które jedynie pogłębiają obecny chaos w tym zakresie.

Kolejnym problemem są masowe podwyżki opłat, co wiąże się z tylko pozornie prostą procedurą zawiadomienia o wysokości nowej opłaty. Już pojawiły się wyroki sądów administracyjnych wskazujące na poważne konsekwencje niedoręczenia albo zbyt późnego doręczenia zawiadomień.

Celem szkolenia jest kompleksowa i praktyczna analiza nowych i kluczowych przepisów ustawy dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o najnowsze orzecznictwo.

Prowadzący:

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach, odpadów, ochrony przyrody i środowiska). Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

1.  Regulacje dotyczące deklaracji:

-    nowy termin składania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości,

-    jakie dane musi zawierać deklaracja?,

-    z których elementów deklaracji można zrezygnować?,

-    tzw. deklaracja „zerowa”.

2.  Konsekwencje zmiany stawki opłaty śmieciowej:

 •  nowe elementy zawiadomienia,
 •  zawiadomienie właściciela nieruchomości zamiast konieczności złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości,
 • konsekwencje niedoręczenia albo zbyt późnego doręczenia zawiadomienia,
 • skutki zmiany stawki opłaty śmieciowej dla wydanych wcześniej decyzji określających,
 •  koszty administracyjne związane ze zamianą stawki.

3.  Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

 • kontrola posiadania kompostowników przydomowych,
 • postępowanie w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia.

4.  Niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 • obowiązki podmiotu odbierającego odpady komunalne.
 • postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.  Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 •  regulacja dotycząca okresu, na jaki wydawana jest decyzja (rozbieżne linie orzecznicze sądów administracyjnych),
 • zależne od stanu faktycznego sprawy formy rozstrzygnięcia (m. in. możliwe sentencje decyzji),
 • faktycznie odebrana a zadeklarowana ilość odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych,
 • praktyczne porady, jak napisać uzasadnienie spełniające wymogi art. 210 § 1 i § 4 o.p. (m. in. wykorzystywanie poglądów orzecznictwa, doktryny).

6.  Definicja właściciela nieruchomości:

 • jak definiować nieruchomość w rozumieniu ustawy?,
 • kto musi składać deklarację?,
 •  czy można odwoływać się do pojęcia „właściciel części nieruchomości”?,
 • co zrobić z deklaracją złożoną przez osobę, która nie jest właścicielem nieruchomości?,
 • dopuszczalność złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

7.  Nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • generalny zakaz składania deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny,
 • wymogi formalne wniosku o zwrot nadpłaty (m. in. skutki braków formalnych),
 • rozstrzygnięcia w zakresie nadpłaty (m. in. forma zwrotu nadpłaty, decyzja w sprawie nadpłaty),
 • odmowa wszczęcia postępowania w przypadku wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą z decyzji określającej.

8.  Nowe regulacje dotyczące nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

9.  Przepisy przejściowe

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter