Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Samorządowe prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem wymagań RODO i nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej po 4.05.2019 r. Zatrudnianie w ramach umów cywilnoprawnych w jst

Data szkolenia
2019-10-10
Miejsce szkolenia
Koszalin, ul. Jana z Kolna 38 (NOT)
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 26.09.2019 wynosi 377 PLN
Po 26.09.2019 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Sekretarze i  osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie umów cywilnoprawnych.

Cel:
Analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem , zmianą  treści umów o pracę  i rozwiązywaniem umów o pracę,
w tym związanych z wprowadzeniem przepisów RODO i nowelizacjami Kodeksu pracy Analiza zakresu stosowania umów cywilnoprawnych w jednostkach samorządowych.

Korzyści:

 • uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji.
 • zapoznanie z  aktualnymi rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania
 • w jednostkach samorządowych po zmianach od 04.05.2019 r.
 • uzyskanie wiedzy w zakresie treści zawieranych umów zlecenie i innych umów o świadczenie usług ( w tym umów o zarządzanie) i zasad wynagradzania.
 • zapoznanie się z najczęstszymi błędami identyfikowanymi w trakcie kontroli  PIP przy umowach cywilnoprawnych.
 • zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy.
 • możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Prowadzący:
Ekspert – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego
i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany
z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca, stały współpracownik FRDL.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w j.s.t.
 1. Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
 2. Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność
 3. Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
 4. Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
 5. Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
 6. Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne)
 7. Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 8. Czy powierzenia pełnienia obowiązków  za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
 1. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska 
 1. Etapy naboru
 2. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze
 3. Wymagania formalno - prawne ogłoszenia o naborze, z uwzględnieniem RODO
 4. Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów
 5. Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
 6. Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych
 7. Termin składania dokumentów w procedurze naboru
 8. Treść regulaminu naboru - znaczenie
 9. Status i skład komisji  ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór. 
 10.  Metody i techniki naboru
 11.  Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów
 12.  Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji
 13. Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru (kazus)
 14. Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji
 1. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej od 2019 r.
 1. Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej wynikające z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. poz. 357):
 2.  Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (według nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej)
 1. Nawiązanie , zmiana treści umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę.
 1. Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym 
 2. Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp itp.)
 3. Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy  pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
 4. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy  w jednostkach samorządowych
 5. Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
 6.  Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
 7.  Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
 8. Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie
 9. Reorganizacja urzędu
 10.  Tryb i procedura rozwiązywania umów o pracę.
 11.  Terminy odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia oraz zasady wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym.
 1. Zatrudnianie osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych  w 2019 roku - zlecenie i inne umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy i inne)
 1. Podstawy świadczenia pracy w ramach stosunku pracowniczego i cywilnoprawnego (podobieństwa i różnice).
 2. Prawidłowe dobieranie podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne ) 
 3. Stawki wynagrodzenia minimalnego umów cywilnoprawnych w 2019 r.
 4. Umowy cywilnoprawne, do których mają zastosowanie zmiany ze względu na sposób określania wynagrodzenia, przedmiot oraz strony umowy.
 5. Zasady naliczania i wypłacania wyrównania do wysokości minimalnej stawki godzinowej.
 6. Obligatoryjne elementy umów cywilnoprawnych w zakresie kształtowania wynagrodzenia 
 7. Okres przechowywania dokumentacji związanej z zawartymi umowami cywilnoprawnymi.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter