Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w kazusach ). Zmiany postanowień regulaminów zfśs pod kątem wymagań RODO

Data szkolenia
2019-11-13
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10.2019 wynosi 377 PLN
Po 30.10.2019 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Sekretarze, pracownicy działów kadr, przedstawiciele komisji socjalnych, pracownicy jednostek obsługi oświaty, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, przedstawiciele organizacji związkowych, przedsiębiorcy prowadzący działalność socjalną.

Cel:
Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy O Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych stosujących w/w ustawę.

Korzyści:

 • nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów ustawy O ZFŚS w praktyce (prawidłowa ocena sytuacji socjalnej osoby uprawnionej, wydatki obarczone ryzykiem popełnienia błędu, praca komisji socjalnej „od kuchni”, dobre praktyki w zakresie regulaminu fundusz itp.);
 • zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO i procedurą kontrolną (PIP);
 • wymiana doświadczeń w zakresie stosowania ustawy O ZFŚS w różnych jednostkach samorządowych;
 • uzyskanie wiedzy w zakresie wysokości odpisów podstawowych na fundusz socjalny oraz limitów zwolnień podatkowych w zakresie świadczeń z ZFŚS
 • uzyskanie wiedzy dot. zakresu stosowania RODO i ustawy O ochronie danych osobowych do formalno-prawnych regulacji ZFŚS.

Prowadzący:
Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca, stały współpracownik FRDL.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.
Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 • Zakres podmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych : obligatoryjne i fakultatywne tworzenie funduszu.
 • Świadczenie urlopowe  - wysokość oraz termin jego wypłaty (świadczenia zbliżone – wczasy pod gruszą, wynagrodzenie „wakacyjne”.)
 • Zmiana wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  w 2019 r.
  Kiedy istnieje możliwość jego kształtowania,  rezygnacji z tworzenia Funduszu
  i wypłacania świadczenia urlopowego? Specyfika tworzenie ZFŚS w jednostkach oświaty.
 • Skutki przejścia zakładu lub jego części wraz z pracownikami do innego pracodawcy w zakresie działalności socjalnej.
 • Zasady ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; plan i korekta.
 • Zakres przedmiotowy działalności socjalnej – wydatki pokrywane  z Funduszu i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie (np. usługi medyczne, imprezy integracyjne)
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – tryb wprowadzania i treść – analiza przykładowych wzorów (klauzule dyskryminacyjne)
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.
 • Ustalanie i dokumentowanie sytuacji dochodowej: materialnej, życiowej itp. osób korzystających ze świadczeń socjalnych.
 • Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ( zakres ingerencji). Komisja socjalna.
 • Wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przepisach ubezpieczeniowych
  i podatkowych
 • Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.  Limity zwolnień wypłat z ZFŚS w  wynikające z ustawy z dnia
  27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.  z 2017 r. poz.2175).
 • Wpływ  Rozporządzenia UE – RODO i  ustawy o ochronie danych osobowych  z 10 maja 2018r. (Dz.U .poz.1000) na formalno – prawne regulacje ZFŚS. Omówienie projektu zmiany ustawy
  o zfśs w związku z wprowadzeniem RODO ).
 • Bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, bilety do kina/teatru - zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS
 • Odpowiedzialność karno - wykroczeniowa związana z działalnością socjalną (analiza przypadków)
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • Sesja pytań uczestników szkolenia-

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter