Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wymiar i egzekucja

Data szkolenia
2020-02-18
Miejsce szkolenia
Szczecin, Centru Szkoleniowe FRDL, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.02.2020 wynosi 397 PLN
Po 04.02.2020 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Z powodu technicznej usterki prosimy nie korzystać z elektronicznego formularza  zgłoszeniowego na szkolenie.  

Adresaci:

Pracownicy samorządowi zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pracownicy zakładów gospodarki komunalnej i związków międzygminnych, pracownicy samorządowi zajmujący się egzekucją zaległości

Cel i korzyści:

Prezentacja zagadnień związane z odpadami:

 • pojęcie i obowiązki właściciela – zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym
 • deklaracje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zmiany ich treści, oraz decyzje wymiarowe –
 • egzekucja administracyjna opłat nowe rozwiązania

Przedstawienie podstawowych zasad wymiaru i egzekucji opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi z naciskiem na najnowsze zmiany w przepisach wprowadzone nowelą z dnia 4 lipca 2019 r. Przystępne przedstawienie i omówienie zmian w ustawie oraz ich praktycznych konsekwencji wraz z wzorami.

Prowadzący:

radca prawny, pracownik  organu nadzoru, orzecznik z wieloletnim doświadczeniem.

Czas trwania:

9.00 – 14.00

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

I. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie

1.1 ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI

 • odpady komunalne
 • selektywne zbieranie i odbiór odpadów komunalnychNIERUCHOMOŚĆ

1.2. Pojęcie nieruchomości

 • Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
 • Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi
 • Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

 1.3. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

 • definicja
 • odpowiedzialność
 • nowe obowiązki właścicieli nieruchomości

2. Zasady ustalania wysokości opłaty (konstrukcja)

 • podstawa
 • stawka  - stawka podwyższona za naruszenie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów
 • zwolnienie – obowiązkowe zwolnienie dla właścicieli korzystających z kompostowników    

3. DEKLARACJE – charakter prawny, wymogi dotyczące ważności zmiany

 • nowa deklaracja – nowe elementy i terminy,
 • deklaracja “za okres wsteczny” – kiedy można złożyć,
 • korekta deklaracji,
 • ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY

4. Decyzje w sprawie opłat za gospodarowanie

 • przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty
 • istotne okoliczności sprawy
 • wymogi odnośnie decyzji
 • decyzja w sprwie utraty prawa do zwolnienia
 • decyzja określająca wysokość opłaty w zw. z brakiem selektywnej zbiórki odpadów
 • Nowe zasady WEJŚCIE W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE.

 II. Rola i pozycja wójta, burmistrza, prezydenta miasta w egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1. Obowiązki podlegające egzekucji

2. Zadania organów gminy w zakresie egzekucji

 •  organ opłatowy jako wierzyciel,
 •  organ opłatowy jako organ egzekucyjny.

3. Zmiany właściwości w zakresie egzekucji administracyjnej opłat

 •  przepisy przejściowe,
 •  przekazanie akt.

III. Przedmiotowy zakres egzekucji administracyjnej – (decyzja  i deklaracja jako źródło obowiązku będącego przedmiotem egzekucji, egzekucja niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym)

1. Czynności przygotowawcze wierzyciela przed wszczęciem egzekucji  - w tym miękka windykacja – zmiana!

2. Tryb i zasady sporządzania upomnienia (wzory).

 • kiedy obowiązkowo wystawić należy upomnienie a kiedy można poczekać,
 • w jakich sytuacjach nie trzeba upomnienia,
 • co powinno zawierać upomnienie,
 • rozliczenie upomnienia.

3. Sporządzanie tytułu wykonawczego – 

 • upoważnienie do występowania w imIeniu wierzyciela przez kierowników i pracowników organu
 • określenie zobowiązanego, podstawa prawna egzekucji, podstawa powstania dochodzonego obowiązku,
 • ustalenie właściwości organu egzekucyjnego,
 • doręczenia elektroniczne odpisów tytułów wykonawczych.

4. Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym:

 • wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej – odmowa przystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny,
 • rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym,
 • skarga na bezczynność organu egzekucyjnego,
 • skarga na czynności egzekucyjne.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter