Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Zatrudniania cudzoziemców w Polsce – aktualne zasady legalizacji pobytu i pracy

Data szkolenia
2020-02-21
Miejsce szkolenia
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.02.2020 wynosi 397 PLN
Po 07.02.2020 cena szkolenia wynosi 430 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Z powodu technicznej usterki prosimy nie korzystać z elektronicznego formularza  zgłoszeniowego na szkolenie.  

Adresaci:

Pracodawcy, pracownicy kadr zatrudniający cudzoziemców, pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy oraz Urzędu Marszałkowskiego

Cel i korzyści:

Zapoznanie się z przepisami i warunkami legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w zależności od charakteru i formy zatrudnienia. Prezentacja właściwej dokumentacji związanej z pobytem cudzoziemca w Polsce tj. zezwolenia na pobyt, wizy. Prezentacja obowiązków pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców. Omówienie kwestii związanych ze zwolnieniem z pracy

Prowadzący:

absolwent studiów podyplomowych, ukończonych na Uniwersytecie Warszawskim w 2012 r. na temat „Współczesne migracje zarobkowe.

Pracownik instytucji kontrolnych od 1997 r., od 2001 r. aktywnie prowadzący kontrole ukierunkowane na ograniczenia skutków nielegalnego zatrudnienia, w tym nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców. Od 2008 r. czynny inspektor pracy, od 2017 r. specjalista w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadzi szkolenia od 2009 roku.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

I. LEGALIZACJA POBYTU i WYBÓR FORMY ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA 

 1. Umowa zlecenia
 2. Umowa o dzieło
 3. kontrakty managerskie
 • Umowy o praktyki absolwenckie z cudzoziemcem
 • jak zatrudniać ukraińskich studentów polskich uczelni 
 • studnia dzienne a studia zaoczne w kontekście zezwolenia na pracę
 • zatrudnianie pracowników tymczasowych, odbywanie stażu z urzędu pracy i praktyk absolwenckich
 • Samozatrudnienie - podejmowanie przez osobę fizyczną prowadzenia działalności gospodarczej, status przedsiębiorcy , zawieranie umów o świadczenie usług, uprawnienia i obowiązki samozatrudnionych.

4.Outsourcing Pracowniczy

 1. zastępowanie pracowników tymczasowych outsourcingiem pracowniczym,
 2. 18 miesięczne limity wyczerpane zostały z dniem 30.11.2018 - co dalej ?
 3. outsourcing w różnych konfiguracjach,
 4. zakaz konkurencji - zawierania umów z pracownikami o zakazie konkurencji w czasie i po ustaniu stosunku pracy

5.Leasing Pracowniczy

 1. leasingu pracowniczy poprzez agencję pracy
 2. pracownik tymczasowy - agencja pracy tymczasowej

II. FORMY OCHRONY CUDZOZIEMCÓW - DOKUMENTY POBYTOWE NA KTÓRE RÓWNIEŻ ZAWIERA SIĘ I PRZEDŁUŻA UMOWY CYWILNOPRAWNE 

 • Wizy - wzór , rodzaje
 1. Zezwolenia pobytowe
 1. Zezwolenie na pobyt czasowy (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia). Zezwolenie to jest wydawane na okres ważności nie przekraczający 3 lat.
 2. Zezwolenie na pobyt stały (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia)- wydawane na czas nieoznaczony
 3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (lub WE) wydane na czas nieoznaczony (decyzja o udzieleniu tego zezwolenia) - Wydawane na czas nieoznaczony
 1. Zgoda na pobyt tolerowany - Zgoda na pobyt tolerowany w postaci decyzji jest udzielana na czas nieoznaczony.
 2. Karta pobytu - wzór

III.  ZATRUDNIANIE/ZWALNIANIE CUDZOZIEMCÓW

A. ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ oraz PRZEDŁUŻENIE

                                      Nowe przepisy umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców przy pracach w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce na podstawie zezwolenia na pracę sezonową
                                     (zamiast stosowanych dotychczas oświadczeń i zezwoleń na pracę)

 • rolnictwo
 • ogrodnictwo
 • turystyka
 1. przedstawienie i omówienie "krok po kroku" procedury ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową
 2. warunki wydawania zezwoleń na pracę sezonową
 3. obowiązki pracodawcy w ramach zatrudniania cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę sezonową
 4. przedstawienie najczęściej występujących stanów faktycznych - pytania i odpowiedzi
 5. Nowa umowa cywilnoprawna o pomocy przy zbiorach.

                                     B.  OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA I PRZEDŁUŻENIA PRACY CUDZOZIEMCOWI - JAK BEZBŁĘDNIE WYPEŁNIĆ WNIOSEK ?

 1. Przedstawienie i omówienie "krok po kroku" procedury składania oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
 2. Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu cudzoziemców,
 3. Przedstawienie najczęściej występujących stanów faktycznych. 

IV. OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW 

 1. Zezwolenia na pracę - typy zezwoleń A, B,C,D,E
 2. Test rynku pracy
 3. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę, legalizacja pobytu cudzoziemca, obowiązki pracodawców w ramach zatrudniania cudzoziemców na podstawie zezwoleń na pracę),
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. Zezwolenie jednolite, procedura realizowana przez obcokrajowca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt i pracę)
 5. Praca bez zezwolenia (przebywający na terytorium RP na podstawie odcisku stempla umieszczonego w paszporcie
 6. Studenci, artyści, sportowcy, naukowcy
 7. Zasady wynagrodzeń cudzoziemców;
 8. Elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców;
 9. Rejestr pracy cudzoziemców

V. OBOWIĄZKI PRZY DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW I CUDZOZIEMCÓW 

 1. Odróżnienie delegowania od delegacji wyjazdu służbowego,
 2. Odróżnienie pracowników delegowanych od pracowników migrujących,
 3. Dokonanie wyboru prawa, któremu podlega stosunek pracy,
 4. Przestrzeganie warunków zatrudnienia bez względu na stosowane prawo,
 5. Zmiana w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy i innych istotnych warunków umowy o pracę (np. wynagrodzenia) porozumieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym,
 6. Warunki delegowania pracowników na terytorium RP.
 7. Obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw UE (osoba do kontaktów, oświadczenia, dokumentacja i tłumaczenia),
 8. Obowiązki przy delegowaniu pracowników do państw z poza UE,
 9. Weryfikacja rzeczywistego delegowania,
 10. Warunki delegowania względem kraju docelowego,
 11. Możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego podleganie dotychczasowemu ustawodawstwu (zagadnienia problemowe),

12.Delegowanie pracowników do Polski vs outsourcing

 1. Pracownicy z poza Unii : co wybrać delegowanie czy outsourcing ?

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter