Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Dokumentacji osobowej pracownika samorządowego. Prawo pracy – zmiany 2019/2020

Data szkolenia
2020-02-20
Miejsce szkolenia
Szczecin, Centrum Szkoleniowe FRDL, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 13.02.2020 wynosi 420 PLN
Po 13.02.2020 cena szkolenia wynosi 420 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Zapraszam  na kolejne spotkanie odbywające się w ramach FORUM KADR SAMORZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Spotkanie poświęcone będzie tematyce dot. Dokumentacji osobowej pracownika samorządowego. Prawo pracy – zmiany 2019/2020, pod kątem analizy najczęściej występujących nieprawidłowości oraz stanowiska PIP i MRPiPS 

PROGRAM:  Godz. 9.30- 14.00

  1. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. - obowiązki pracodawcy dotyczących dokumentacji pracowniczej  wynikające z art.94 K.P

2.  Aktualne stanowiska PIP i MRPiPS w zakresie zmian w zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

  3. Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (według rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
       z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. poz.2369)

 •  przechowywanie i prowadzenie akt osobowych i pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (m.in. podział na 4 części akt osobowych,  układ chronologiczny, zawartość, warunki przechowywania, przejęcie dokumentacji przez następcę prawnego)
 •  szczególne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej
 •  przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi
 •  doręczanie pracownikom informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji
 • pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji
 •  wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
 • obowiązki pracodawców w stosunku do dokumentacji pracowników zatrudnionych przed 01.01.2019 r.

4. Omówienie przykładowych dokumentów gromadzonych w aktach osobowych , w tym najczęstszych nieprawidłowości związanych z :

 •  nawiązaniem , zmianą , rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy,
 •  urlopami,
 •  czasem pracy,
 •  uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską 
 •  bhp,
 •  badaniami lekarskimi 
 •  odpowiedzialnością materialną,
 •  podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 •  karami porządkowymi
 •  zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.

     5. Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników.

 • pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze
 • przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
 • wolne stanowisko urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne
 • przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych
 • zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne)
 • wymagania formalno - prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO ( po 04.05.2019 r.)

     6. Zatrudnianie osób podejmujących pracę na podstawie umowy o pracę 

 • -umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp  - zmiany w 2019 r.)
 • -termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy  pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
 • -najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy  w jednostkach samorządowych
 • -wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające
 • -czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi
 • -awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko
 • -przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie

7. Dokumentacja pracownicza osób zatrudnianych na podstawie powołania i wyboru.
8.  Zmiany w prawie pracy 2019/2020,

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter