Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Utrzymanie obiektu budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego

Data szkolenia
2017-10-18
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.10.2017 wynosi 330 PLN
Po 04.10.2017 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych niezależnie od ich  przeznaczenia.

 Cel i korzyści:

Szkolenie ukaże uczestnikom zależności pomiędzy terminologią zawartą w ustawie prawo budowlane, zakresem obowiązków dotyczących kontroli stanu technicznego, a dokumentem przeznaczonym do rejestrowania przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i remontów, czyli książką obiektu budowlanego.

 •  podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowle,
 •  podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli,
 • omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy które należy przenieść do książki obiektu budowlanego,
 •  omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli,
 •  omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich dokumentowanie w książce obiektu budowlanego.
 • Podany będzie zakres odpowiedzialności właściciela i zarządcy obiektu budowlanego za jego stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania.
 • Omówione będą rodzaje kontroli i przeglądów, ich terminy i uprawnienia do ich wykonywania,
 • Przekazane zostanie jak praktycznie wykorzystać informacje zawarte w protokole z kontroli,
 • Omówione zostanie jak na poszczególnych etapach prowadzenia obsługi obiektu budowlanego wypełniać książkę obiektu budowlanego.

Prowadzący:

licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:

 1. obowiązki wynikające z przepisów prawa,
 2. zadania,
 3. źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego,
 4. gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu i zarządcy.

Moduł II - Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:

 1.  elementów budowlanych,
 2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 3.  instalacji gazowych i kominowych,
 4.  kotłów i instalacji z kotłami,
 5.  klimatyzacji,
 6.  wyposażenia p.poż.

Moduł III – Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

 1.  jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego,
 2. zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy,
 3. gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli.

Moduł IV – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:

 1. prace z zakresu bieżącej konserwacji,
 2. roboty remontowe i budowlane,
 3. zmiany sposobu użytkowania,
 4. gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych.

Moduł IV – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:

 1. zagrożenia w okresie zimowym,
 2. powodzie,
 3. bezpieczeństwo pożarowe,
 4. bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
 5. dokumentowanie w książce obiektu budowlanego awarii i katastrof budowlanych.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter