Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Wycinka zieleni w 2017 r. Rewolucyjne zmiany o ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Nowe stawki

Data szkolenia
2017-10-18
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.10.2017 wynosi 330 PLN
Po 04.10.2017 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, Pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy, TBS)

Osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem.

Cel i korzyści:

Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni, w tym przepisów przejściowych do nowelizacji (sprawy wszczęte a niezakończone)

Omówienie aktualnie wprowadzanych zmian do ustawy- w aspekcie ograniczania wycinki na działkach osób fizycznych (instytucja zgłoszenia, jakie nowe zadania ciążą na organie, przesłanki wniesienia sprzeciwu, kontrole przestrzegania przepisów itd). Omówienie zmian dot. właściwości Konserwatora Zabytków. Omówienie nowych zasad ochrony zieleni

Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera.

Zapoznanie się z praktycznym stosowaniem przepisów procedury administracyjnej (KPA) w sprawach związanych z wycinką zieleni-jak wystrzegać się błędów proceduralnych, na co zwracać uwagę, by SKO czy sąd administracyjny nie uchyliły decyzji. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak zapewnianie czynnego udziału strony w postępowaniu, zasady prowadzenia postępowania dowodowego, właściwe uzasadnianie decyzji, nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej w trybie art. 155 kpa (przesłanki, procedura), stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162 kpa (przesłanki, procedura).

UWAGA: na szkoleniu zostaną też omówione obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. zmiany w KPA odnośnie prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wycinką zieleni

Prowadzący:

radca prawny, doradca podatkowy, Przez wiele lat pracownik samorządowy- prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony trener-praktyk, szkolenia prowadzi od 2012 r. specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

1.    Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji

2.    Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni obowiązującego od 17.07.2017 r.

3.    Zmiany związane z nowelizacją ustawy o zabytkach (…) dot. właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (co z opłatami za drzewa? jakie administracyjne kary pieniężne? Wymogi formalne wniosku z art. 36 ust. 1 pkt 11 ust. o zabytkach)

4.    Pojęcia podstawowe- drzewo, krzew, złom, wywrot, tereny zieleni itd.

5.    drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia:

a)    Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego

b)   Krzewy w skupiskach do 25 m2

c)    Drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych)

d)   Problematyka drzew i krzewów  owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni

6.    Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele  nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce  jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za  usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki- czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową

7.    Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni:

a)   wójt, burmistrz, prezydent miasta,

b)   starosta,

c)    marszałek województwa

d)    Kiedy organ powinien wyłączyć się od załatwiania sprawy

e)    Nowelizacja- powrót instytucji uzgadniania z RDOS zezwoleń na usunięcie drzewa w pasie drogowym

8.   Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd.

9.  Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg-plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną

10.  Procedura wydawania decyzji (oględziny-w tym problem występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień, postępowanie dowodowe -w tym omówienie dowodu z opinii biegłego), zasady wnoszenia odwołań, problematyka wykonania decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności, zmiana decyzji w trybie art. 155 kpa, wygaszenie decyzji w trybie art. 162 kpa, omówienie znowelizowanych od 1 czerwca 2017 r. przepisów KPA stosowanych w sprawach dot. wycinki zieleni

11.  kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków- czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02.

12.  Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych

13. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni:

a)   Powrót do opłat  określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska

b)  opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis,

c)  opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych,

d)  ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt  7 i 8

14. ochrona zieleni a inne ustawy- usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy

15. wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu

16.  Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody, uregulowania prawne w tym zakresie wprowadzone nowelizacją

17. zakres prawidłowej pielęgnacji zieleni, omówienie nowelizacji przepisów odnośnie cięć pielęgnacyjnych.

18.  Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji:

a)  Usunięcie bez zezwolenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia podstępowań

b)  Zniszczenie drzewa (nadmierne przycięcie korony)- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań

c)  Inne przypadki zniszczenia- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań

d)  Uszkodzenie drzewa- kto podlega karze, zasady prowadzenia postępowań

e)   Wysokość kary- zasada

f)  wysokość kary- wyjątki: kara, gdy drzewo nie podlega opłacie, ulgi dla osób najuboższych itd.

g)  Rozkładanie kary na raty

h)  Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni- przesłanki, procedura kontroli

i)  nowe delikty- usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia

19. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie-  przycinanie gałęzi i korzeni zgodnie z KC a ustawa o ochronie przyrody

20. Problematyka pomników przyrody- ustanawianie/znoszenie tej formy ochrony przyrody, prace przy pomniku przyrody, zwolnienie od zakazów w trybie art. 45 ust. 2 uop

21. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników, podsumowanie szkolenia

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter