Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Prawo wodne. Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne wraz z omówieniem nowej ustawy prawo wodne

Daty szkolenia
2017-10-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.10.2017 wynosi 330 PLN
Po 03.10.2017 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy Starostw Powiatowych; Urzędów Marszałkowskich, pracownicy urzędów gmin/urzędów miast; pracownicy Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych; pracownicy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, pracownicy przedsiębiorstw zainteresowani problematyką szkolenia; członkowie zarządów spółek wodnych, związków spółek wodnych

Cel i korzyści:

Omówienie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo wodne. Omówienie nowej ustawy Prawo wodne (przepisy przejściowe, nowe organy, zmiany organizacyjne, szczególny nacisk będzie kładziony na kwestię zmian dot. Wydawania decyzji z art. 234 Pr. wod (obecnie art. 29 Pr.wod), pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń, ocen wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw dot. Budownictwa wodnego (legalizacja urządzeń wodnych), kwestie melioracji, spółki wodne, problematyka terenów zalewowych, opłaty itd.). Omówienie zmian w innych ustawach rzutujących na pracę pracownika samorządowego i inwestora, które wprowadza nowe Prawo wodne (m.in.ust. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, zmiany dot. Decyzji środowiskowych itd.).  Poznanie orzeczeń sadów administracyjnych oraz poglądów doktryny celem prawidłowej interpretacji i stosowania przepisów. Omówienie najważniejszych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (zwłaszcza w kontekście wydawania decyzji z art.29 prawa wodnego oraz pozwoleń wodnoprawnych np. Powoływanie biegłych, zasady ogólne kpa, jak prawidłowo uzasadnić decyzję, sprawy dot. Cofania i wygaszania pozwoleń) celem prawidłowego z punktu widzenia zagadnień proceduralnych prowadzenia postępowań (by uniknąć uchylenia decyzji w II instancji, czy przez sąd administracyjny).

Prowadzący:

radca prawny, doradca podatkowy, Przez wiele lat pracownik samorządowy- prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony trener-praktyk, szkolenia prowadzi od 2012 r. specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

1. Przepisy przejściowe do nowelizacji- sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. M.in. Pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania decyzji wz, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.)

2. Zmiany organizacyjne:

 • sytuacja prawna pracowników starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich realizujących zadania z prawa wodnego
 • nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami: -Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, -dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  -dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, -kierownik nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)  oraz zmiana kompetencji pozostałych organów:

-minister do spraw gospodarki wodnej, - minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej, -wojewoda, -starosta, -wójt/burmistrz/prezydent miasta

3. Własność wód, obowiązki właściciela wód

4. Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne

5. Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:

 •  decyzje związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną (stwierdzające przejście w trwały zarząd wód oraz gruntów pokrytych tymi wodami oraz o przejściu (wykreśleniu) gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi do zasobu nieruchomości SP)
 • decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości (kto może być wnioskodawcą, wymagane dokumenty, sposób ustalania linii brzegu)- z naciskiem na zmianę organu właściwego i przepisy przejściowe
 • decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych oraz stwierdzające wygaśnięcie tych decyzji- wraz z omówieniem zmian w nowym Prawie wodnym
 • decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód
 • decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom (art. 29 Pr. Wodnego - problem powoływania biegłych w postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego, spór kompetencyjny ze starostą- art.64b Pr.Wod.) w tym szczegółowe omówienie problematyki art. 234 nowego Prawa wodnego- wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu, obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. Ugoda wodnoprawna (art.30 Pr.wod, art. 235 nowego Pr.wod.)
 • decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód
 • decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody (w tym omówienie nowych przepisów dot. stref ochronnych - tworzenie na wniosek lub z urzędu, wniosek, dokumentacja, analiza ryzyka, zakazy itd.)
 • decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia wraz z szczegółowym omówieniem regulacji nowego Prawa wodnego w tym zakresie
 • decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód (art. 64b Prawa wodnego a art. 29 Pr.wodnego), omówienie nowej regulacji
 • decyzje ustalające podział kosztów przebudowy urządzeń wodnych, będącej konsekwencją regulacji wód
 • decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji  wodnych oraz ich utrzymywaniem (m.in. art.77 ust. 2 Pr wod), melioracje wodne po zmianach
 • decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową
 • decyzje dotyczące spółek wodnych
 • decyzje dot. odszkodowań
 • pozwolenia wodnoprawne po zmianach

- zmiany dot. kręgu stron postępowania

-wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operat wodnoprawny

-przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego,

-przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

-ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

6. Instytucja zgłoszenia w prawie wodnym- czynność, które należy zgłosić organowi, wymogi formalne zgłoszenia, procedura, przesłanki wniesienia sprzeciwu przez organ

7. Ocena wodnoprawna- kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny

8. Ochrona przed powodzią- zmiany dot. Inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.)- wraz z omówieniem przepisów przejściowych

9. Opłaty za usługi wodne- co podlega opłacie, opłata stała i zmienna, nowe zadanie gmin- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej

10. Aglomeracje

11. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli

12. Spółki wodne i związki spółek wodnych- tworzenie, nadzór, zmiany w nowym prawie wodnym

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter