Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Wartości niematerialne i prawne, inwestycje oraz remonty w praktyce działania jednostek budżetowych od 1 stycznia 2018 r.

Data szkolenia
2018-02-21
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.02.2017 wynosi 340 PLN
Po 07.02.2017 cena szkolenia wynosi 370 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Skarbnicy, główni księgowi, księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań; pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za prowadzenie zadań o charakterze inwestycyjno-remontowym.

Uzasadnienie:
Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.

Przepisy nowego rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2018. Tym samym, już od
1 stycznia roku 2018 każda jednostka będzie zobowiązana dostosować swoje zasady rachunkowości tak, by prawidłowo zrealizować wszelkie obowiązki sprawozdawcze. Oznacza to dla jednostek weryfikację stosowanych zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz poprawnego kwalifikowania wydatków inwestycyjnych już od 1 stycznia 2018 roku. Dla wielu jednostek będzie to wymagać zmiany w zapisach polityki rachunkowości pod kątem stosowanych zasad wyceny posiadanych aktywów trwałych.

Cel:
Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji i remontów. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z problematyką objętą niniejszym szkoleniem na podstawie praktycznych przykładów, z jakimi mają do czynienia w swej działalności.

Prowadzący:
Specjalista w zakresie finansów publicznych, doradca wielu jst i ich jednostek organizacyjnych oraz wykładowca od wielu lat współpracujący z FRDL.

Czas trwania:
9.00 – 14.00

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia
w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, obiad i serwis kawowy.
Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
 1. Wartość niematerialna i prawna w prawie bilansowym;
 2. Licencje i ich identyfikacja na potrzeby pojęcia wartości niematerialnych i prawnych;
 3. Licencja jako wartość niematerialna i prawna a licencja niespełniająca definicji wartości niematerialnych i prawnych;
 4. Licencje jako element składowy obiektu inwentarzowego:
 1. powiązanie prawne z obiektem inwentarzowym;
 2. powiązanie fizyczne z obiektem inwentarzowym;
 3. licencje wielostanowiskowe;
 1. Poziom istotności a kwalifikowanie licencji do wartości niematerialnych i prawnych;
 2. Licencja oraz przedmiot licencji jako narzędzie pracy - co podlega ulepszeniu, rozbudowie;
 3. Licencje a nośniki materialne - środek trwały czy element wyceny licencji;
 4. Licencje ujmowane na koncie 020 i licencje odnoszone w dacie zakupu w ciężar kosztów działalności podstawowej jednostki;
 5. Licencje i ich wycena bieżąca oraz na dzień bilansowy;
 6. Licencje a klasyfikacja budżetowa:
 1. paragraf 430;
 2. paragraf 443;
 3. paragraf 605-614;
 4. paragraf 421 i 424;
 5. paragraf 427 - czy licencję można remontować, w tym przedmiot licencji (narzędzie pracy);
 1. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych oraz dokumentacja;
 2. Przykłady:
 1. programy komputerowe;
 2. oprogramowanie na urządzenia mobilne;
 3. aplikacje;
 4. odnowienie umowy - co to jest i gdzie jest pułapka;
 5. autorskie prawa majątkowe;
 6. umowy zlecenia z prawami autorskimi, umowy o dzieło z prawami autorskimi, umowy sprzedaży z prawami autorskimi;
 1. Zapisy księgowe do konta 020 , 071, 072 , 401 , 760;
 2. Części składowe, dodatkowe  i peryferyjne wraz oprogramowaniem na bazie licencji;
 3. Likwidacja oraz utrata wartości początkowej;
 4. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych;
 5. Pytania i dyskusja.
 1. INWESTYCJE (ROZBUDOWA, MODERNIZACJA, ULEPSZENIE, ADAPTACJA ŚRODKA TRWAŁEGO ORAZ REMONTY)
 1. Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego - przykłady;
 2. Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
 1. Ulepszenie środków trwałych (poziom istotności, ulepszenia przeprowadzane etapami, miary wartości użytkowej, rodzaje ulepszeń, ulepszenie obcego środka trwałego);
 2. Nakłady na bieżącą eksploatację (konserwacje, remonty bieżące: typowe, awaryjne i remonty nadzwyczajne, części zamienne);
 1. Odłączenie, przyłączenie części składowej lub peryferyjnej:
 1. Definicja części składowej i peryferyjnej;
 2. Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach;
 3. Zasady ewidencji księgowej części składowych i peryferyjnych;
 4. Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej;
 5. Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części składowej lub peryferyjnej;
 6. Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej;
 7. Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej;
 1. Zastosowanie poziomu istotności przy nakładach inwestycyjnych - remont czy już inwestycja;
 2. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych oraz dokumentacja;
 3. Specyfika inwentaryzacji środków trwałych z uwzględnieniem Komunikatu Nr 2 Ministra Finansów w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury;
 4. Prezentacja i ujmowanie informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym;
 5. Klasyfikacja budżetowa:
 1. paragraf 427, w tym zastosowanie prawa budowlanego - przepisy techniczne a prawo bilansowe;
 2. paragraf 421;
 3. paragraf 605-614;
 4. paragraf 424;
 5. paragraf pozostałe bieżące, w tym paragraf 439;
 1. Zapisy księgowe do konta 011, 013, 080;
 2. Pytania i dyskusja.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter