Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Podzielona płatność oraz pozostałe zmiany w zakresie VAT

Data szkolenia
2018-02-22
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 08.02.2018 wynosi 340 PLN
Po 08.02.2018 cena szkolenia wynosi 370 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Skarbnicy, główni księgowi, księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań, w tym także pracownicy CUW.

Uzasadnienie:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza do systemu podatku od towarów i usług tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Split payment (podzielona płatność) to szczególne rozwiązanie wprowadzane do podatku VAT, które polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT. Tym samym każda jst (urząd, jednostka budżetowa czy też samorządowy zakład budżetowy) będzie zobowiązana do analizy wielu transakcji zakupu i sprzedaży pod kątem występowania w charakterze podatnika VAT albo w charakterze "konsumenta". W przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania m. in. regulacje statuujące sankcje podatkowe oraz odpowiedzialność solidarną. Dodatkowo zastosowanie split payment przez jst daje możliwość redukcji zobowiązania podatkowego w podatku VAT i to niezależnie, czy pomniejsza podatek należny o podatek naliczony.

Wprowadzenie podzielonej płatności będzie dotyczyć każdej jednostki:

 • w obszarze ponoszenia wydatków (jednostka realizuje płatność podzieloną - prawo wyboru jednostki czy podzielona płatność czy tradycyjny przelew);
 • w obszarze dochodów/wpływów (jednostka otrzymuje wpływ w ramach podzielonej płatności - odbiorca towarów i usług podejmuje decyzję w sprawie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności).

Cel: 
Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących rozliczeń podzielonej płatności w podatku VAT od 2018 roku w obszarze aktywności jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian ustawy VAT oraz nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości w odniesieniu po podatku VAT.

Prowadzący:
Specjalista w zakresie finansów publicznych, doradca wielu jst i ich jednostek organizacyjnych oraz wykładowca od wielu lat współpracujący z FRDL.

Czas trwania:
9.00 – 14.00

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia
w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, obiad i serwis kawowy. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Podzielona płatność (split payment) - zasady działania - czyli kto inicjuje procedurę podzielonej płatności:
 1. jst jako podatnik VAT;
 2. jst jako organ władzy publicznej - art.15 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług - I FSK 972/15 - postanowienie NSA oraz  sprawa C-78/02, Waterschap Zeeuws Vlaanderen, ECLI:EU:C:2005:335;
 3. jst i brak działalności gospodarczej w rozumieniu art.15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
 1. Podzielona płatność na poziomie urzędu oraz jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe):
 1. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych;
 2. typowanie rachunków rozliczeniowych do wydzielenia rachunków VAT;
 3. każdy rachunek rozliczeniowy to także rachunek VAT;
 4. jedna jednostka samorządu terytorialnego a kilka banków prowadzących obsługę – zjawisko występujące w praktyce działania niektórych jst – pułapka rozliczeń rachunków VAT;
 5. jeden rachunek VAT oraz organ i urząd spięty w jednym rachunku bankowym – tylko dochody, tylko wydatki albo jednocześnie dochody i wydatki;
 1. Rozliczenia finansowe w ramach podzielonej płatności - rachunki bankowe - RACHUNEK VAT:
 1. operacje uznaniowe - wybrane przykłady:
 1. zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku od towarów i usług, przy użyciu komunikatu przelewu;
 2. przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku;
 3. zwrot kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1−3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej;
 4. zwrot różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, przez urząd skarbowy;
 1. operacje obciążeniowe - wybrane przykłady:
 1. dokonania płatności kwoty odpowiadającej całości lub części kwoty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT;
 2. dokonania zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku od towarów
  i usług, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1−3 i ust. 14 ustawy
  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającej z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług;
 3. wpłaty podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę w podatku od towarów
  i usług na rachunek urzędu skarbowego;
 4. przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez podatnika, który otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność;
 5. zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu;
 1. Działanie rachunku VAT oraz rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku w  sytuacji organu , kont dochodów i wydatków na poziomie urzędu albo połączenia organu z urzędem na koncie 133 - przykłady;
 2. Uznanie i obciążenie rachunku rozliczeniowego - organ oraz poziom jednostki budżetowej czy też samorządowego zakładu budżetowego w powiązaniu z rachunkiem VAT;
 3. Komunikat przelewu - co to jest i jak ma działać – zastosowanie w praktyce;
 4. Oprocentowanie rachunku VAT - rozliczenie odsetek, o ile będą naliczane;
 5. Zapłata podatku VAT oraz pomniejszanie zobowiązania według ustalonego wzoru:
 1. zapłata bez odliczeń podatku naliczonego;
 2. zapłata po odliczeniu podatku naliczonego;
 1. Wpłaty na rachunek VAT – przykłady:
 1. konto 130 dochody + rachunek VAT;
 2. konto 130 wydatki + rachunek VAT;
 3. konto 130 dochody + wydatki w związku z rachunkiem VAT;
 4. konto 133 organ + rachunek VAT;
 1. Wypłaty/rozchody z rachunku VAT – przykłady:
 1. konto 130 dochody + rachunek VAT;
 2. konto 130 wydatki + rachunek VAT;
 3. konto 130 dochody + wydatki w związku z rachunkiem VAT;
 4. konto 133 organ +rachunek VAT;
 1. Rachunek VAT (split payment) oraz tradycyjny rachunek, na którym gromadzone są środki z tytułu podatku VAT;
 1. rachunek VAT (split payment) w powiązaniu z rachunkiem tradycyjnym VAT – przykłady;
 2. zapłata podatku VAT z rachunku VAT (split payment) z rachunku tradycyjnego albo łącznie z obu rachunków VAT;
 1. Praktyczne pułapki związane z rozliczeniem podzielonej płatności w praktyce:
 1. jeden rachunek VAT czy tyle ile jest jednostek organizacyjnych - jeden dla posiadacza rachunku rozliczeniowego w banku;
 2. mylne przelewy czy nadpłaty;
 3. faktury korygujące;
 4. wewnętrzne przelewy VAT a rozliczenie z urzędem skarbowym;
 5. dyspozycja środkami na rachunku VAT;
 6. operacje uznaniowe i obciążeniowe pomiędzy rachunkiem VAT a rachunkiem rozliczeniowym w tym odsetki;
 7. sprawozdawczość budżetowa a podzielona płatność;
 1. Rozliczanie sprzedaży, gdy:
 1. wpływ jest dokonywany przy zastosowaniu tradycyjnego przelewu;
 2. wpływ jest dokonywany przy pomocy komunikatu przelewu - podzielona płatność;
 1. Zastosowanie paragrafu 453 od 2018 roku w związku z podzieloną płatnością;
 2. Rachunek VAT a:
 1. dochody wykonane/otrzymane w Rb27s;
 2. dochody wykonane/otrzymane w odniesieniu do RB27zz;
 3. salda końcowe w tym zaległości do RB27s;
 4. zobowiązania w paragrafach a rachunek VAT- wykonanie wydatków;
 5. przelewy wewnątrz jst na pokrycie odwrotnego obciążenia;
 6. brak wpływów na rachunek VAT a obowiązek transferu środków do Urzędu z jednostki.
 1. Zarządzenia wewnętrzne w jednostce samorządu terytorialnego dotyczące centralizacji - zakres koniecznych zmian w celu poprawnego wdrożenia rozliczeń przy SPLIT PAYMENT!!!
 2. Zasady ustalania struktury sprzedaży po zmianie ustawy VAT od 1 stycznia 2018 roku - oddzielnie dla każdej jednostki!!!
 3. Zakres zmian w Zarządzeniu Wewnętrznym dotyczącym centralizacji VAT;
 4. Zmiany w zakresie wyłączeń wewnętrznych w związku z nowym ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, od 1 stycznia 2018 roku w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem VAT;
 5. Pytania i dyskusja.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter