Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Żłobki i inne formy opieki nad dziećmi do lat 3 ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad takimi placówkami

Data szkolenia
2018-03-19
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 2018.03.06 wynosi 330 PLN
Po 2018.03.06 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni w gminach za zadania związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej”, w tym pozyskiwanie i rozliczanie dotacji; radni jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, osób fizycznych, podmiotów gospodarczych zainteresowanych prowadzeniem placówek opieki; kontrolerzy wewnętrzni i audytorzy oraz pracownicy realizujący nadzór nad tego typu placówkami.

Cel i korzyści:

 • omówienie istotnych spraw związanych z utworzeniem żłobków, zespołów żłobków, klubów dziecięcych, funkcją dziennego opiekuna;
 • omówienie problematyki związanej z powierzaniem wykonywania tych zadań podmiotom zewnętrznym, omówienie zasad finansowania i zlecania zadań z zakresu opieki, a także zasad i metod sprawowania nadzoru, uruchomienia punktu informacyjnego na terenie gminy;
 • omówienie trybu i zasad sprawowania nadzoru nad realizacją zadań dot. opieki nad dziećmi do lat. Ugruntowanie wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  na terenie gminy.

Prowadzący:

prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu  prawa oświatowego, kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy w oświacie. Ekspert i trener w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II. Autor  książki „Centra Usług Wspólnych w JST”, współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela, autor komentarza do ustawy O systemie oświaty, wykładowca uczelni wyższej.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

1. Uwarunkowania formalno-prawne regulujące zagadnienia opieki nad dziećmi do lat 3.

2.  Zmiany wprowadzane ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku:

 • Zmiany niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz, 1428),
 • Zmiany w zakresie żłobków i klubów dziecięcych,
 • Rozszerzenie listy podmiotów, które mogą założyć żłobek lub klub dziecięcy,
 • Optymalizacja wymagań w zakresie lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek,
 • Zmiany w zakresie kwalifikacji kadry zatrudnionej w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • Zmiany w zakresie wymogów dotyczących opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych, dyrektorów żłobków i osób kierujących pracą klubów dziecięcych,
 • Doprecyzowanie warunków wspólnego prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego razem z przedszkolem,
 • Zmiana w zakresie potwierdzania spełniania warunków lokalowo-sanitarnych,
 • Doprecyzowanie uregulowań dotyczących wyżywienia w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • Zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,
 • Obowiązek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy w zakresie danych w Rejestrze Żłobków,
 • Wprowadzenie możliwości powołania rady rodziców,
 • Zwolnienie żłobków i klubów dziecięcych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
 • Rozszerzenie kręgu podmiotów mogących zatrudnić dziennego opiekuna,
 • Zmiana w zakresie kontroli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.
 • Inne zmiany.

3. Formy  prawno-organizacyjne opieki nad dziećmi do lat 3.

4. Żłobek:

a)  Klub dziecięcy,

b) Dzienny opiekun,

c)  Niania:

 • niania – zatrudniona przez rodziców - warunki zatrudnienia oraz obowiązki rodziców, uprzywilejowana forma opłacania składek,
 • podmioty  uprawnione do tworzenia i prowadzenia opieki (gmina, osoba fizyczna, podmiot gospodarczy, organizacje pozarządowe, wolontariusze, rodzice),
 • procedury związana z utworzeniem i zarejestrowaniem żłobka lub klubu dziecięcego przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną,
 • wymagania dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych -wymagania kwalifikacyjne, sanitarne, uprawnienia zawodowe oraz obowiązki przeszkolenia osób niespełniających norm, w tym nowozatrudnionych oraz wolontariuszy,
 • warunki lokalowe w żłobku lub klubie dziecięcym -standardy bezpieczeństwa i higieny  oraz status prawny lokalu przeznaczonego na prowadzenie opieki,
 • programy  szkoleń przewidzianych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3,
 • dokumentacja konieczna do założenia żłobka i klubu dziecięcego. Dokumenty wewnętrzne – statut, regulamin organizacyjny oraz inne regulaminy,
 • organizacja opieki nad dziećmi w gminie – uprawnienia organu stanowiącego i wykonawczego,
 • prowadzenie Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych.

5. Dokumentacja:

a) Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

b) Wniosek o zmianę danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów,

c)  Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów,

d) Rejestr żłobków samorządowych,

e) Rejestr niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych,

f) Wykaz dziennych opiekunów.

6. Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

7. Zasady ustalania wysokości opłat za pobyt i wyżywienie.

8.Zasady ustalania wysokości dotacji celowej z budżetu gminy na każde dziecko (Uchwała Rady Gminy).

9. Zasady ustalania wysokości dotacji celowej z budżetu państwa dla gminy na dofinansowanie zadań własnych  z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3.

10.Zlecanie opieki w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego (zasady konkursu, powierzenie, wsparcie, zasady współfinansowania).

11. Obowiązki organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie  nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem placówek opieki oraz rozliczaniem udzielonych dotacji.

12.Obowiązki organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie kontroli i rozliczania  udzielonych dotacji.

13. Przykłady „ dobrych praktyk” w zakresie realizacji zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat 3.

14.Program „ Maluch – edycja 2018 ”.

15.Wzory dokumentów związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji.

16.Dyskusja i odpowiedzi na  pytania uczestników szkolenia.

 

 

   
   
   
   
 

 

 

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter