Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Nowa ustawa Prawo wodne

Data szkolenia
2018-03-21
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.03.2018 wynosi 330 PLN
Po 07.03.2018 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy urzędów gmin - wydziałów środowiska, gospodarki komunalnej, inwestycji, pracownicy Wód Polskich (regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządów zlewni, nadzorów wodnych), pracownicy urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, pracownicy przedsiębiorstw zainteresowani problematyką szkolenia (specjaliści ds. ochrony środowiska), członkowie zarządów spółek wodnych oraz związków spółek wodnych.

Cel i korzyści:

- Omówienie nowej ustawy Prawo wodne (przepisy przejściowe, nowe organy, zmiany organizacyjne, szczególny nacisk będzie kładziony na kwestię zmian dot. wydawania decyzji z art. 234 Prawo wodne (obecnie art. 29 Pr.wod), pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń, ocen wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw dot. Budownictwa wodnego (legalizacja urządzeń wodnych), kwestie melioracji, spółki wodne, problematyka terenów zalewowych, opłaty itd.)

- Omówienie zmian w innych ustawach rzutujących na pracę pracownika samorządowego i inwestora, które wprowadza nowe Prawo wodne (m.in. ust. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, zmiany dot. decyzji środowiskowych itd.);

- Poznanie orzeczeń sadów administracyjnych oraz poglądów doktryny celem prawidłowej interpretacji i stosowania przepisów.

Prowadzący:

radca prawny, doradca podatkowy, przez wiele lat pracownik samorządowy - prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony trener-praktyk, szkolenia prowadzi od 2012 r. specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

1. Przepisy przejściowe do nowelizacji - sprawy wszczęte a nie zakończone (dot. m.in. pozwoleń wodnoprawnych, ustalania linii brzegu, spraw o naruszenie stanu wód na gruncie, wydawania decyzji wz, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych itd.).

2. Zmiany organizacyjne - nowe organy właściwe w zakresie gospodarowania wodami:

- prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

- dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

-  kierownik nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- zmiana kompetencji pozostałych organów: Minister do spraw Gospodarki Wodnej, Minister właściwy do spraw Żeglugi Śródlądowej, wojewoda, starosta, wójt/burmistrz/prezydent miasta.

3.Własność wód, obowiązki właściciela wód.

4. Korzystanie z wód: powszechne, zwykłe i szczególne.

5. Decyzje wydawane na podstawie ustawy Prawo wodne, m.in.:

a) decyzje związane z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa związanym z gospodarką wodną;

b) decyzje ustalające linie brzegu i rozgraniczające nieruchomości;

c) decyzje ustalające partycypację w kosztach utrzymania wód i utrzymania urządzeń wodnych;

d) decyzje określające części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody oraz decyzje zwalniające z zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do wód;

e) decyzje nakazujące przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom-art.234  pr.wod.- wszczynanie spraw na wniosek lub z urzędu, obowiązek wpisywania terminu, zasady przedawnienia. problem powoływania biegłych w postępowaniu, przesłanki wydania decyzji, kwestia prowadzenia postępowania egzekucyjnego, spór kompetencyjny-art.191, art.206.  ugoda wodnoprawna (art.30 pr.wod, art. 235 nowego pr.wod.);

f) decyzje zwalniające z zakazów mających na celu ochronę jakości wód;

g) decyzje związane z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody;

h) decyzje legalizujące urządzenia wykonane bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia lub nakazujące likwidację takiego urządzenia;

i) decyzje nakazujące przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód

j) decyzje związane z realizacją urządzeń melioracji  wodnych oraz ich utrzymywaniem melioracje wodne po zmianach;

k) decyzje związane z ochroną przeciwpowodziową;

l) decyzje dotyczące spółek wodnych;

m) decyzje dot. odszkodowań;

n)  pozwolenia wodnoprawne po zmianach:

  • zmiany dot. Kręgu stron postępowania;
  • wymogi formalne wniosku, załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, operat wodnoprawny;
  • przesłanki cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego;
  • przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego;
  • ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego;
  • promesa pozwolenia wodnoprawnego.

6. Instytucja zgłoszenia w Prawie wodnym.

7. Ocena wodnoprawna - kiedy jest wymagana, wniosek o przeprowadzenie oceny.

8. Ochrona przed powodzią - zmiany dot. Inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (m.in. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, zmiany dot. Decyzji środowiskowych itd.) - wraz z omówieniem przepisów przejściowych.

9. Opłaty za usługi wodne - co podlega opłacie, opłata stała i zmienna, nowe zadanie gmin- opłata za zmniejszenie powierzchni retencji naturalnej.

10. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.

11. Spółki wodne i związki spółek wodnych- tworzenie, nadzór, zmiany w nowym prawie wodnym.

12. Dyskusja, wspólna wymiana doświadczeń z praktyki uczestników, odpowiadanie na pytania (uwaga: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia).

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter