Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Likwidacja zaległości i nadpłat w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez gminy i powiaty, rekompensata 40 Euro, rozliczenia z wojewodą

Data szkolenia
2018-04-17
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K.Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.04.2018 wynosi 350 PLN
Po 04.04.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Skarbnicy, pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych, jednostek budżetowych (księgowość dochodów; działy windykacji), zarządy budynków będących własnością skarbu państwa.

Cel:
Podniesienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie tematyki objętej szkoleniem:

 • likwidacji zaległości i nadpłat w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez gminy i powiaty z uwzględnieniem problematyki żądania od dłużników rekompensaty 40 Euro tytułem dochodzenia należności wynikających z transakcji handlowych;
 • zasady rozliczeń z wojewodą dochodów Skarbu Państwa oraz stosowanie ulg w spłacie należności na tle najnowszych zmian ustawy O finansach publicznych oraz ustawy O gospodarce nieruchomościami.

Prowadzący: 
Wykładowca, praktyk od prawie 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych a w szczególności: zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Jako wykładowca współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi , w tym m.in. ośrodkami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jej opracowania z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowane były w fachowych czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

Czas trwania:
9.30 – 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników jst oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, obiad i serwis kawowy. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program ramowy szkolenia:

 1. Najnowsze zmiany ustawy O finansach publicznych oraz ustawy O gospodarce nieruchomościami i ich wpływ na realizację dochodów Skarbu Państwa w powiatach i gminach wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 2. Omówienie podstawowych tytułów należności stanowiących dochód Skarbu Państwa a realizowanych w gminach i powiatach.
 3. Specyfika i zasady księgowości dochodów Skarbu Państwa w urzędach gmin i starostwach powiatowych.
 4. Aktualne zasady naliczania odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych.
 5. Wpływ zmian przepisów ustawy O terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw na rachunkowość i windykację należności cywilnoprawnych stanowiących dochód j.s.t. i Skarbu Państwa.
 6. Przedawnione należności cywilnoprawne i niepodatkowe należności budżetowe oraz należności Skarbu Państwa w księgach rachunkowych?
 7. Terminowe odprowadzanie zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa do właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz zasady rozliczeń.
 8. Likwidacja zaległości i nadpłat w należnościach Skarbu Państwa realizowanych przez gminy i powiaty.
 9. Wpływ zmian ustawy O finansach publicznych oraz ustawy O gospodarce nieruchomościami na stosowanie ulg w ulg w spłacie należności Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym.
 10. Przedawnione należności Skarbu Państwa w księgach rachunkowych?
 11. Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do publicznoprawnych niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochód Skarbu Państwa z uwzględnieniem rozporządzeń wykonawczych do ustawy egzekucyjnej.
 12. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter