PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Planowanie przestrzenne w gminie. Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty szkolenia dla radnych na temat zasad kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy.

Podczas szkolenia uczestnicy m.in. zapoznają się ze wskazaniami techniki prawodawczej w zakresie redagowania planów miejscowych, poznają najczęstszych błędy w planach miejscowych, jak również zapoznają się z orzecznictwem sądów administracyjnych na temat redagowania planów miejscowych.

Szkolenie przeprowadzi wieloletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego w postępowaniu administracyjnym oraz pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wykładowca FRDL.

 

Proponowany program szkolenia:

 1. Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium/planu.
 2. Obszar opracowania.
 3. Obowiązkowa zawartość studium/ planu.
 4. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako niezbędny element procedury tworzenia studium/ planu.
 5. Zadania wójta, burmistrza albo prezydenta przy sporządzaniu projektów studium/ planu:
  1. podanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu uchwał;
  2. rozpatrywanie wniosków;
  3. uzgadnianie i opiniowanie projektów studium/ planu (właściwość organów);
  4. wykładanie do publicznego wglądu studium/ planu (ogłoszenia);
  5. rozpatrywanie uwag;
  6. przedstawianie radzie gminy projektów studium/planu.
 6. Uchwała rady gminy o uchwaleniu studium/ planu:
  1. tekst i rysunek studium jako załączniki do uchwały;
  2. część tekstowa planu jako treść uchwały;
  3. część graficzna planu jako załącznik do uchwały.
 7. Koszty sporządzenia studium/ planu.
 8. Organ nadzoru. Zadania i uprawnienia:
  1. rozstrzygnięcia nadzorcze (terminy);
  2. zarządzenia zastępcze;
  3. zaskarżalność rozstrzygnięć i zarządzeń.
 9. Wiążąca rola studium.
 10. Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego.
 11. Procedura zmiany studium lub planu.
 12. Uchwała rady gminy w sprawie aktualności studium/ planu.
 13. Zasady techniki prawodawczej.

 

Termin szkolenia, cenę a także inne szczegóły dotyczące oferty należy uzgodnić z koordynatorem Anną Łączkowską
tel: 725 302-312 lub e-mail: a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter