Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 września 2019 r. oraz 1 stycznia 2020 r.

Cele i korzyści

Ugruntowanie i uaktualnienie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia oraz umożliwienie wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym.
3. Zmiany w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe, wprowadzone od 1 września 2019r., w tym zmiana wysokości dofinansowania oraz zmiany w zakresie egzaminowania młodocianych pracowników.
4. Zmiana definicji rzemieślnika – od 1.01.2020 r.
5. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników, realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem, z uwzględnieniem przepisów przejściowych.
6. Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika -zmiany w zakresie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, obowiązujące od 1 września 2019 r.
7. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19, a prawo pracodawcy do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
8. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
9. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis:
- Regulacje rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
- Definicja pomocy de minimis.
- Obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – omówienie formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
- Dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis.
- Sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis.
- Upublicznianie informacji o udzieleniu pomocy publicznej.
10. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej.
11. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
12. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
13. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, w świetle RODO.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na zajęcia zapraszamy pracowników urzędów gmin zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń