Rachunkowość jednostek budżetowych w 2020 roku

Adresaci

Główni księgowi i pracownicy działów (wydziałów /referatów) finansowo – księgowych jednostek budżetowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Opanowanie założeń i rozwiązań ewidencyjnych, a także sprawozdawczych rachunkowości typowych jednostek sektora finansów publicznych oraz omówienie wybranych problemów rachunkowości jednostek budżetowych w świetle aktualnych regulacji prawnych, w tym m.in.: prawidłowa polityka rachunkowości, należności krótko i długoterminowe, podzielna płatność, środki trwałe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich
nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Polityka rachunkowości jednostek budżetowych – zakres, uproszczenia.
 2. Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych dotyczące m.in.: gromadzenia dochodów, zwrotów nadpłat, dokonywania wydatków, zwrotów wydatków, kart płatniczych, obrotu gotówkowego, umarzania należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
 3. Uregulowania prawne rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 4. Omówienie aktualnych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w tym zasad planowania i ewidencji dochodów i wydatków jednostek budżetowych.
 5. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont zawartych w załączniku nr 3 nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, uwzględniając zapotrzebowanie na informacje ujmowane m.in. w sprawozdaniach budżetowych, w tym:
  • zasady funkcjonowania kont zespołu 1, z uwzględnieniem podzielnej płatności,
  • zasady funkcjonowania kont zespołu 2, z uwzględnieniem podziału należności na krótko i długoterminowe, na potrzeby sprawozdań finansowych i budżetowych.
 6. Wybrane problemy wyceny i ewidencji środków trwałych, z uwzględnieniem zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych oraz dóbr kultury.
 7. Ewidencja pozabilansowa w jednostkach budżetowych.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń