Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym ew. spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Omówienie nowelizacji dotyczących ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, przy uwzględnieniu kwestii dotyczących uchwał rad gmin w sprawie: wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Szkolenie będzie uwzględniało przepisy związane z problematyką mieszkaniową w zakresie COVID - 19. Na szkoleniu będą omówione orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik Ministerstwa i uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie zmian wprowadzonych:
a) Ustawą z 22.03. 2018 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw,
b) Ustawą z 13 06. 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem uchwał rad gmin w sprawie: Wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz Zasad wynajmowania lokali stanowiących zasoby gminy.
c) Sprawy mieszkaniowe związane z COVID 19.
2. Omówienie spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów:
• Kogo dotyczy?
• Wyłączenia.
• Najemcy: z umowy lub z ustawy - dokonywanie zmian w dokumentacji, udowodnienie posiadania tytułu prawnego do lokalu nabytego w świetle obecnych lub wcześniej obowiązujących przepisów prawnych - tj. Prawa lokalowego oraz ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
• Lokale będące w dyspozycji określonych organów, a będące własnością gminy.
• Eksmisja z lokalu a tytuł prawny do lokalu.
• Wyjaśnienie niektórych pojęć np.: zamieszkiwanie (jako jeden z warunków przy ubieganiu się o lokal mieszkalny, przy wypowiadaniu umów z powodu niezamieszkiwania w lokalu czy też przy wstąpieniu w stosunek najmu), niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, pojęcie dochodu: przy ubieganiu się o lokal mieszkalny i przy ubieganiu się o obniżkę czynszu, korespondencja - chwila złożenia i skuteczność, wartość odtworzeniowa, terminy przedawnienia roszczeń majątkowych, miejscowość pobliska itp.
3. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów.
a) Umowy najmu:
• Na czas nieokreślony (wymogi do jej zawarcia),
• Najem socjalny lokalu (obligatoryjne i fakultatywne uprawnienia do zawarcia takiej umowy, oferta i jej skuteczność w zakresie wygaśnięcia obowiązku dostarczenia lokalu i płacenia odszkodowania na rzecz właściciela lokalu, przedłużanie umów, realizacja orzeczeń sądowych wydanych przed 21.04. 2019 r. itp.)
• Na lokal zamienny (w związku z koniecznością naprawy lokalu, koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, nadmetrażem oraz w związku z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy) w tym omówienie zmian dokonanych ustawą z 13 czerwca 2019 r.
• Na czas stosunku pracy.
• Na pomieszczenia tymczasowe – wymogi do zawarcia takiej umowy, przedłużanie umów itp.
b) Prawa i obowiązki stron stosunku najmu.
c) Kaucje (sposób rozliczania w zależności od okresu czasu, w jakim została wpłacona.
d) Czynsze i opłaty niezależne od właściciela).
e) M.in. obniżki czynszu (wymagane dokumenty, organ dokonujący przyznania i odmowy obniżki, uchwały rady gminy w sprawie warunków obniżania czynszu i zasad wynajmowania lokali), sprawa podwyżek czynszu, weryfikacja dochodów.
f) Wypowiedzenie stosunku prawnego przez wynajmującego i najemcę, negocjacje stron stosunku prawnego co do rozwiązania umowy najmu oraz wytoczenie powództwa o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego przez wynajmującego, właściciela innego lokalu, czy też współlokatora.
g) Udział gminy w sprawach sądowych o opróżnienie lokalu,
h) Odszkodowania z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego przy uwzględnieniu osób mających uprawnienie do lokalu socjalnego i zamiennego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu.
i) Roszczenia odszkodowawcze od gminy z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego – udowodnienie szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody, regres.
j) Zamiana lokali – m.in. omówienie zmian dokonanych ustawą z 13 czerwca 2019.
4. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego:
• Prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu (zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. najemców).
• Prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanych na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z 27 X 1933 roku do obecnej chwili –najemcy z ustawy i najemcy z umowy).
• Wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy – omówienie noweli z 13 czerwca 2019 r. w zakresie tej problematyki.
• Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat.
• Inne sprawy, które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.
5. Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi w tym:
• Sprawa pomieszczeń tymczasowych – dokonane zmiany nowelizacją z 2018 r.
• Tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. Sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot. Orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.
• Problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa.
• Prawo do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.
6. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

zwiń
rozwiń