Nieprawidłowości w gospodarce finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w świetle wyników kontroli RIO i NIK

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, podczas którego nasz ekspert zwróci w szczególności uwagę na nieprawidłowości w gospodarce finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie:

 • realizacji planu finansowego, danych dotyczących zadłużenia jst,
 • finansowania zobowiązań jednostki,
 • rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu jst,
 • pozyskiwaniu dochodów budżetowych,
 • ustalenia polityki rachunkowości jednostki,
 • obowiązków w zakresie rachunkowości jednostki,
 • sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych,
 • organizacji przeprowadzenia inwentaryzacji.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie i wyjaśnienie uczestnikom nieprawidłowości w zakresie finansów sektora publicznego w oparciu o wyniki kontroli RIO i NIK, a także orzecznictwa sądów.
 • Uczestnicy spotkania, dzięki zdobytej wiedzy, będą potrafili wykonywać swoje czynności zgodnie z przepisami prawa.
 • Udział w szkoleniu jest również doskonała okazją do omówienia pojawiających się problemów, rozbieżności w stosowaniu przepisów wśród uczestników.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Nierzetelna rachunkowość jednostki – braki w organizacji prowadzenia rachunkowości, nierealne dane wynikające z ksiąg, niebieżące prowadzenie ksiąg, nieprawidłowe ustalenie zobowiązań (koszt a wydatek) i należności (przypis a wpłata), błędne ustalenie sald końcowych, różnice pomiędzy syntetyką i analityką, błędy w przechowywaniu danych, różnice pomiędzy danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych a sprawozdaniem.
 2. Gospodarka majątkiem trwałym – braki w ewidencji księgowej, niewystarczające zasady wyceny aktywów, ewidencja majątku obcego dla jednostki, problemy z ustaleniem wartości początkowej składników majątku, ewidencja pozabilansowa.
 3. Nieprawidłowa organizacja i przeprowadzenie inwentaryzacji – niezachowanie częstotliwości i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji, niewłaściwe stosowanie metod inwentaryzacji, brak udokumentowania wyników.
 4. Realizacja wydatków i zaciąganie zobowiązań – ograniczenia, wynikających z planu finansowego, budżetu jst, WPF; limity i zakres upoważnienia, błędy w ustaleniu i klasyfikacji zobowiązań i ich ujęcia w sprawozdaniach, braki w ewidencji zaangażowania wydatków, nieprawidłowe wykonanie planu wydatków – błędy w klasyfikacji budżetowej, klasyfikacja a źródła finansowania wydatków - najnowsze zmiany.
 5. Błędne udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu jst – niewystarczający obieg informacji w jednostce, naruszenie zasad i trybu udzielenia dotacji, dokumentacja niezbędna do udzielenia i rozliczenia dotacji, przekazanie dotacji i jej rozliczenie w ewidencji księgowej jednostki, nieustalenie kwoty dotacji do zwrotu do budżetu jst.
 6. Należności budżetowe i realizacja dochodów budżetowych – błędy w ustaleniu i klasyfikacji należności (wraz z odsetkami) i ich prezentacji w sprawozdaniach, braki w ewidencji księgowej, należności sporne, odpisy aktualizujące należności, nieustalenie i niedochodzenie należności z tytułu dochodów budżetowych, przedawnienie należności, nieprawidłowe udzielanie ulg w spłacie tych należności.
 7. Nieprawidłowa realizacja wspólnej obsługi finansowo-księgowej - organizacja obsługi niezgodnie z postanowieniami uchwały organu stanowiącego jst, niewystarczające procedury wewnętrzne utrudniające prawidłowe wykonanie zadań przez CUW.
 8. Błędy w rozliczeniach z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi – brak procedur określających zasady rozliczenia z budżetem, błędne rozliczenia z budżetem jst – centralizacja VAT, przekazane zadania a podstawy prawne działania jednostki, nieprawidłowe dysponowanie majątkiem (przekazanie nieruchomości i wyposażenia do samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, samorządowych osób prawnych - trwały zarząd i umowy cywilnoprawne).
 9. Braki w sprawczości budżetowej i w zakresie operacji finansowych - dane do sprawozdań - różnice pomiędzy ewidencją księgową i dokumentami źródłowymi a danymi wykazanymi w sprawozdaniach, kontrola formalno – rachunkowa i merytoryczna sprawozdań – nieprawidłowa korekta sprawozdań, niewystarczające procedury wewnętrzne.
 10. Konsultacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Spotkanie skierowane do: skarbników, głównych księgowych, pracowników wydziałów finansowych, pracowników merytorycznych, audytorów wewnętrznych, kierowników jednostek organizacyjnych, księgowych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową w jednostkach samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, specjalista i wieloletni szkoleniowiec w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej, rachunkowości, kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych, praktyk w dziedzinie kontroli i audytu jednostek sektora finansów publicznych, CGAP.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 10 listopada 2021 r.