Przygotowania do zamknięcia roku budżetowego 2021 w jednostkach pomocy społecznej

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną aktualne wymogi prawa oraz praktyczne aspekty przygotowania do zamknięcia roku budżetowego 2021 w jednostkach pomocy społecznej. Wskażemy zasady dotyczące zamknięcia 2021 roku i otwarcia 2022. Zaprezentujemy przykładową dokumentację inwentaryzacji oraz czynności niezbędne do jej prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia w jednostkach, biorąc pod uwagę aspekty związane z pracą zdalną, organizacją pracy, harmonogramem zadań. Przeanalizujemy także najczęstsze błędy i nieprawidłowości w tym zakresie oraz podpowiemy jak się przed nimi ustrzec.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie wiedzy w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej, niezbędnej do zamknięcia roku 2021 i otwarcia 2022 w rachunkowości jednostki po zmianach, ze specjalnym podkreśleniem aspektów charakterystycznych dla funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej.
 • Zapoznanie się z czynnościami ewidencyjnymi przed zamknięciem roku, a także z częstotliwością i terminami inwentaryzacji.
 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad organizacji i dokumentacji inwentaryzacji, podziału kompetencji, zakresu obowiązków osób odpowiedzialnych, a także etapów przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.
 • Zdobycie umiejętności identyfikacji błędów, popełnianych przy przygotowaniu do zamknięcia roku budżetowego 2021.
 • Otrzymanie wzorów, niezbędnych przykładowych druków, zarządzeń i propozycji stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie.
zwiń
rozwiń
Program

1. Odpowiedzialność kierownika jednostki pomocy społecznej, głównego księgowego i pracowników merytorycznych, za czynności związane z zamknięciem roku budżetowego 2021.
2. Zasady otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz ostateczne ich zamknięcie.
3. Organizacja prac i podział czynności związanych z zamknięciem roku budżetowego 2021 oraz otwarciem roku 2022 – przykładowy harmonogram.
4. Koszty na przełomie roku 2021/2022.
5. Umorzenie/amortyzacja – zasady, metody i uproszczenia.
6. Trwała utrata wartości i odpis aktualizujący.
7. Wycena składników odpisanych w koszty, a stanowiących zapas na dzień bilansowy.
8. Czynności ewidencyjno – rozliczeniowe przed zamknięciem roku, w tym:

 • weryfikacja dowodów księgowych; rozliczenie dotacji;
 • rozliczenie zaliczek; korekta odpisu na ZFŚS;
 • analiza zaangażowania środków finansowych w planie jednostki, pod kątem jego wykonania;
 • uzgodnienia syntetyczno – analityczne.

9. Inwentaryzacja, jako podstawowa czynność warunkująca poprawne zamknięcie roku i ustalenie wyniku finansowego, w tym:

 • czynności, które należy wykonać przed, w trakcie, jak i po inwentaryzacji;
 • inwentaryzacja środków trwałych oddanych do osobistego użytku pracownikom, pracującym w trybie zdalnym; 
 • weryfikacja sald zamiast potwierdzenia sald - zmiana metody inwentaryzacji z powodu COVID-19;
 • weryfikacja sald zamiast spisu z natury zapasów z powodu COVID-19;
 • rozliczenie wyników inwentaryzacji – zasady, uproszczenia.

10. Postępowanie poinwentaryzacyjne – propozycje rozwiązań, wnioski i rekomendacje.
11. Przykładowe zarządzenie w sprawie inwentaryzacji wraz z załącznikami. 
12. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy, główni księgowi oraz pracownicy działów księgowości jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 12 listopada 2021 r.