Realizacja i rozliczanie projektów EFS, w tym kwalifikowalność wydatków

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach stacjonarnych, które w swoim zakresie obejmuje zapoznanie pracowników beneficjentów z aktualnym stanem aktów prawnych i wytycznych w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z EFS w latach 2014‑2020 i przygotowanie ich do samodzielnej pracy w zespołach projektowych. Szkolenie zostanie podparte praktycznymi przykładami, dzięki temu zdobędą umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w wykonywaniu swoich obowiązków. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy bez problemów powinni prawidłowo i terminowo realizować i rozliczać projekty z zastosowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie szkolenia to:

  • Znajomość obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.
  • Umiejętność poprawnego ponoszenia wydatków w projekcie.
  • Znajomość zasad kwalifikowalności wydatków.
  • Znajomość zasad zatrudniania personelu.
  • Umiejętność przygotowania wniosku o płatność w systemie SL 2014.

Szkolenie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem, praktykiem w zakresie rozliczania projektów. To wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień i problematycznych kwestii oraz wyzwań stojących przed osobami rozliczającymi projekty.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie:
a) obowiązek stosowania wytycznych,
b) obowiązek osiągnięcia wskaźników,
c) zasady przekazywania środków,
d) obowiązek stosowania SL 2014.
2. Warunki kwalifikowalności wydatków:
a) kwalifikowalność projektów,
b) kwalifikowalność uczestników,
c) warunki kwalifikowalności wydatków,
d) katalog wydatków niekwalifikowanych,
e) częściowe zawieszenie Wytycznych.
3. Koszty związane z zaangażowaniem personelu:
a) definicja personelu w Wytycznych,
b) personel a wykonawca,
c) warunki zaangażowania personelu, limit godzin w miesiącu,
d) stosunek pracy, oddelegowanie,
e) składniki wynagrodzenia,
f) wolontariat,
g) osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
4. Rozliczanie wydatków:
a) realizacja rzeczowa i finansowa projektu,
b) faktyczne poniesienie wydatku,
c) dokumentacja poniesionych wydatków,
d) opis dokumentów księgowych,
e) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej.
5. Wniosek o płatność w SL 2014:
a) rodzaje wniosków o płatność,
b) informacje o projekcie,
c) postęp rzeczowy,
d) wskaźniki,
e) problemy w trakcie realizacji projektu,
f) postęp finansowy,
g) zestawienie dokumentów,
h) wydatki rozliczane ryczałtowo,
i) zwroty/korekty,
j) załączniki.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z EFS, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z ponad 20‑letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od dwudziestu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania. Posiada własną firmę specjalizującą się w doradztwie dla przedsiębiorstw i samorządów. Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego EFS, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 31 maja 2022 r.