Pozwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy. Obowiązujące przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz projektowane zmiany. Instytucja koronera

Ważne informacje o szkoleniu

By prawidłowo i należycie wykonywać obowiązki związane ze sprowadzaniem zwłok i szczątków z zagranicy, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione regulacje prawne dotyczące prawidłowego wypełniania obowiązków starosty z zakresu realizacji przepisów ustawy. Przedstawiona zostanie problematyka wydawania pozwoleń na transport zwłok z zagranicy po zmianach (także tych które miały miejsce w k.p.a. i po wejściu w życie ustawy o e doręczeniach). Ekspert wyjaśni zagadnienia, które sprawiają najwięcej problemów, przedstawi obowiązujące orzecznictwo oraz wskaże praktyczne wskazówki z zakresu omawianych kwestii.

W 2022 r. zaplanowano nowelizację ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, by dostosować przepisy z 1959 r. do współczesnych realiów. Podczas szkolenia omówimy obowiązujacymi i aktualnymi przepisami prawnymi, obowiązującymi na dzień szkolenia, ale też zmiany projektu ustawy i ch konsekwencje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawimy obowiązki starosty dotyczące wydawania zezwoleń na transport zwłok i szczątków z zagranicy oraz innych regulacji związanych z realizacją przepisów ustawy, z uwzględnieniem projektu ustawy z dnia 23.09.2021r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 • Wskażemy kluczowe zagadnienia dotyczące problematyki wydawania zezwoleń na transport zwłok z zagranicy. Przeanalizujemy wpływ ustawy o e-doręczeniach i zmian w Kpa na wydawanie decyzji.
 • Omówimy procedurę wydania decyzji administracyjnej, elementy decyzji oraz właściwą ochronę danych podczas postępowania. Wskażemy istotne różnice w praktyce między „zwykłymi” postępowaniami, a postępowaniem w przedmiocie zezwolenia.
 • Przedstawimy instytucję koronera – wskażemy kim on jest i jakie ma obowiązki.
 • Przeanalizujemy orzecznictwo sądowe w zakresie problematyki szkolenia, kwestie problemowe oraz odpowiemy na pytania.
 • Omówimy proponowane zmiany w tym zakresie. Uwaga! Program i materiały udostępniane na szkoleniu będą aktualizowane w zależności od procesu legislacyjnego powyżej wspomnianej ustawy.

 

Uczestnik zdobędzie odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Co zmienili znowelizowana ustawa?
 • Jakie są obowiązki starosty dotyczące wydawania zezwoleń na transport zwłok z zagranicy w świetle projektu nowej ustawy?
 • Jakie są obowiązki powiatu w związku z realizacją przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych?
 • Jak należy wypełnić wniosek o transport zwłok z zagranicy? Kto może złożyć wniosek?
 • Jaki jest termin na rozpatrzenie wniosku? Jakie dokumenty należy dołączyć?
 • Jakie są wymagania techniczne i sanitarne dotyczące procedur związanych z transportem zwłok? Jak będzie wyglądać procedura? Co ulegnie zmianie?
 • Czym będzie instytucja koronera? Jakie będzie mieć obowiązki?
 • Jak skutecznie doręczyć decyzję po zmianie ustawy o doręczeniach?
 • Jak wpłynęła na wydawanie decyzji ustawa o e-doręczeniach i zmiany w k.pa.?
zwiń
rozwiń
Program

1. Międzynarodowy transport zwłok – podstawa prawna.
2. Pozwolenie na sprowadzenie zwłok, szczątków ludzkich lub popiołów ludzkich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – porównanie z projektem. 
3. Kompetencje starosty – porównanie z projektem.
4. Kompetencje inspektora sanitarnego - porównanie z projektem, udział konsula i MSZ.
5. Osoby uprawnione do sprowadzenia zwłok - porównanie z projektem, różnice.
6. Procedura postępowania omówienie procedury administracyjnej aktualnie obowiązującej i różnic na gruncie projektu:

 • elementy wniosku,
 • załączniki do wniosku,
 • wystąpienie do inspektora sanitarnego i jego elementy oraz załączniki,
 • dokument przewozowy i jego elementy,
 • rola ministra właściwego do spraw zagranicznych w celu potwierdzenia przez właściwe służby konsularne wraz z procedurą,
 • opinia inspektora sanitarnego,
 • termin na wydanie pozwolenia,
 • sprowadzenie zwłok osoby, która zmarła poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na chorobę wymienioną w przepisach, wydanych na podstawie art. 28a ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • możliwość otwarcia trumny.

7. Kodeks postępowania administracyjnego a przebieg procedury wydania pozwolenia. Różnice w praktyce między „zwykłymi” postępowaniami, a postępowaniem w przedmiocie zezwolenia.
8. Doręczenia elektroniczne - jak będzie w praktyce?
9. Instytucja koronera na gruncie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych- omówienie.
10. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych zajmujący się wydawaniem zezwoleń na transport zwłok z zagranicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, sygnalistów, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do  24 maja 2022r.