Forum Skarbników

 

Połączone forum skarbników i sekretarzy województwa zachodniopomorskiego
Szczecin 31.03.2020 r.

 

ZAPRASZAMY NA :
POŁĄCZONE FORUM SKARBNIKÓW I  SEKRETARZY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO,
które odbędzie się w Szczecinie w siedzibie Fundacji ul. Kolumba 86, w dniu
31  marca 2020 r.

Proponujemy Państwu spotkanie w nowej formule, czyli spotkanie połączonych forów sekretarzy i skarbników. Chcemy zapewnić bogaty program merytoryczny oraz możliwość wymiany doświadczeń w niecodziennej sytuacji spotkania szkoleniowego równocześnie dla skarbników i sekretarzyz naszego województwa. Tematem przewodnim są zmiany w zakresie gospodarki odpadami, które muszą zostać wprowadzone w działalności JST.

 

PROGRAM

10.00 – 12.30 – szkolenie na temat Zamówienia publiczne na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz nowe Prawo Zamówień Publicznych

  1. Zamówienia publiczne na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów

 • Walory i mankamenty zamówień kompleksowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • Kontraktowa problematyka poziomów recyklingu. Od OPZ do kar umownych
 • Rozliczenie tonażowe – jak ukształtować formułę rozliczenia za 1Mg odebranych/zagospodarowanych odpadów komunalnych
 • Umowne mechanizmy weryfikacji morfologii i wielkości strumienia odpadów. Klauzule kontraktowe w kontekście obowiązków ustawowych, w tym do nałożenia opłaty podwyższonej

  2. Zamówienia publiczne w przyszłości – wybrane zagadnienia dotyczące nowej ustawy P.z.p.

 • cel i kierunki zmian prawa zamówień publicznych

- czy zamierzenia ustawodawcy przyniosą realne efekty?

- jakie problemy zdiagnozowano, jakie pominięto i jakie remedium na nie zaproponowano?

 • od analizy potrzeb do raportu realizacji zamówienia

- nowe obowiązki analityczne, sprawozdawcze i informacyjne w kontekście celów systemowych oraz indywidualnych potrzeb zamawiających

- czy zamawiający może osiągnąć korzyści realizując zamierzenia systemowe?

 • konflikt interesów. Prounijna ewolucja instrumentów chroniących przed wpływem na postępowanie o udzielenie zamówienia

Prowadzący: Konrad Różowicz - prawnik w Dziale Prawa Cywilnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian  Ziemski  &  Partners w Poznaniu specjalizujący się w zamówieniach publicznych, doświadczony   doradca   prawny  w  licznych  postępowaniach dotyczących  zamówień publicznych związanychz systemem gospodarki odpadami komunalnymi, autor licznych artykułów dotyczących zamówień publicznych.


13.00 – 15.30  –  Najważniejsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w gminach” oraz „Wzrost stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

W PROGRAMIE M.IN.:

 1. Cel i przebieg prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;
 2. Zadania gmin w systemie gospodarki odpadami komunalnymi;
 3. Zmiany dotyczące regulaminów utrzymania czystościi porządku w gminach;
 4. Nieruchomości niezamieszkałe w systemie gospodarki odpadami komunalnymi;
 5. Zmiany w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 6. Przydomowe kompostowniki w gminnym systemie odpadowym;
 7. Funkcjonowanie PSZOKów po zmianach;
 8. Prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów na podstawie znowelizowanych przepisów UCPG;
 9. Nowe przepisy sankcyjne w UCPG;
 10. Od kiedy i jak wdrożyć nowe przepisy.

 

Prowadzący: Maciej Kiełbus - wspólnik  w  Kancelarii  Prawnej  Dr Krystian Ziemski & Partnersw Poznaniu współkierujący Działem Prawa Administracyjnego, ekspert prawny  ogólnopolskichi  regionalnych  organizacji  samorządowych  (w tym Związku  Miast  Polskich,  Związku  Gmin  Wiejskich RP oraz Unii Metropolii Polskich),  autor  i  współautor  szeregu  artykułów dotyczących gospodarki odpadami  komunalnymi,  aktywny  uczestnik  kilkudziesięciu  konferencji  i seminariów  dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma internetowego PRAWO DLA SAMORZĄDU.

Planowanie godziny  10:00 - 15:30

Odpłatność za forum wynosi:

 • Członek Forum Skarbników oraz/lub Sekretarzy - 100 zł netto/os.
 • Sekretarz z gminy, której Skarbnik należy do forum Skarbników - 200 zł netto/os.
 • Skarbnik z gminy, której Sekretarz należy do forum Sekretarzy - 200 zł netto/os.
 • Skarbnik lub Sekretarz z JST nie zrzeszonego w forach - 300 zł netto/os.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszenia do 25 marca 2020 r.

 • faxem na numer 91 487 85 22
 • lub mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl

 

W kwestiach związanych ze wstąpieniem do Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego prosimy kontaktować się z Koordynatorem Forum:
tel. 725 302 317, e-mail skarbnicy.forum@frdl.szczecin.pl

 

Program   Karta zgłoszeniowa

 

 Kontakt:
Koordynator Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Agnieszka Korowaj
725 302 316
a.korowaj@frdl.szczecin.pl

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Szczecin 24.02.2020 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. w siedzibie Centrum Szkoleniowego FRDL przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie.
 

W programie spotkania:

1.Wystąpienie przedstawiciela RIO w Szczecinie: Źródła finansowania deficytu. Zasady ustalania i przykłady obliczania nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków

2. Zmiany w podatku VAT wprowadzane w roku 2020 oraz raportowanie schematów podatkowych

Prowadzący: p. Robert Goch - radca prawny, wieloletni praktyk i wykładowca, specjalista
w dziedzinie stosowania prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT), wieloletni pracownik służb skarbowych w Szczecinie, m.in. zastępca naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, radca prawny w Izbie Skarbowej w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.

 

Planowanie godziny  9:00 - 14:30

Koszt udziału:

 • zrzeszeni w Forum -w ramach składki
 • niezrzeszeni w Forum - 430 zł netto/osobę

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszenia do 17 lutego 2020 r.

 • faxem na numer 91 487 85 22
 • lub mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl

 

W kwestiach związanych ze wstąpieniem do Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego prosimy kontaktować się z Koordynatorem Forum:
tel. 725 302 317, e-mail skarbnicy.forum@frdl.szczecin.pl

 

Program   Karta zgłoszeniowa

 

 Kontakt:
Koordynator Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Agnieszka Korowaj
725 302 316
a.korowaj@frdl.szczecin.pl

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Szczecin 17.01.2020 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. w siedzibie Centrum Szkoleniowego FRDL przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie.
 

W programie spotkania:

1.Walne Zabranie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego:

 1. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Forum za rok 2019
 2. Przedstawienie Planu działania Forum na rok 2020
 3. Wybory Wiceprzewodniczącego Zarządu Forum

2. Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2019 w jst

Prowadzący: p. Dorota Pudło-Żylińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UM Szczecin, specjalista
i praktyk z zakresu finansów publicznych – rachunkowości, sprawozdawczości, audytu, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Planowanie godziny  9:00 - 14:30

Koszt udziału:

 • zrzeszeni w Forum -w ramach składki + rabat 20% dla kolejnych pracowników pionu finansowo - księgowego
 • niezrzeszeni w Forum - 430 zł netto/osobę

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszenia do 10 stycznia 2020 r.

 • faxem na numer 91 487 85 22
 • lub mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl.

W kwestiach związanych ze wstąpieniem do Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego prosimy kontaktować się z Koordynatorem Forum:
tel. 725 302 317, e-mail skarbnicy.forum@frdl.szczecin.pl

 

Program   Karta zgłoszeniowa

 

 Kontakt:
Koordynator Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Agnieszka Korowaj
725 302 316
a.korowaj@frdl.szczecin.pl

 

 

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Relacja ze spotkania 10.12.2019

Na ostatnim w roku 2019 spotkaniu Forum gościem specjalnym była Aesco Group.  Z Prezesem Zarządu p. Mariuszem Gołaszewskim dyskutowano na temat Wpływu utraty dochodów z PIT i wzrostu kosztów bieżących na sytuację finansową i zdolność kredytową JST. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowane zostały indywidualne analizy sytuacji finansowej.

Drugim tematem spotkania była Kontrola zarządcza w jst w aspekcie dyscypliny finansów publicznych. Szkolenie poprowadziła p. Dorota Pudło-Żylińska, Dyrektor Wydziału Księgowości UM Szczecin.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za przybycie i zapraszamy do uczestnictwa w Forach w nowym roku.

 

 

  

 

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Szczecin 10.12.2019

Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Centrum Szkoleniowego FRDL przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie.
 

W programie spotkania:

1.Kontrola zarządcza w JST w aspekcie dyscypliny finansów publicznych

Prowadzący: p. Dorota Pudło-Żylińska – Dyrektor Wydziału Księgowości UM Szczecin, specjalista
i praktyk z zakresu finansów publicznych – rachunkowości, sprawozdawczości, audytu, kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

2.Wpływ utraty dochodów z podatku i PIT i wzrostu kosztów bieżących na zdolność kredytową i sytuację finansową JST. Sposoby na uniknięcie zapaści finansowej i na kontynuowanie inwestycji w trudniejszych warunkach

Prowadzący: p. Mariusz GołaszewskiPrezes Zarządu Aesco Group Sp. z o.o.,  ekspert i praktyk rynku kapitałowego z ponad 15-letnim stażem, w szczególności w zakresie finansowania długu samorządowego. Prowadził szkolenia dla skarbników dot. zarządzania finansami i długiem jst, organizowane przez RIO i FRDL, oraz wykłady na uczelni wyższej. Jest autorem artykułów w piśmie „Wspólnota”. Posiada dyplom Professional Risk Manager wydany przez amerykańską organizację PRMIA oraz dyplom ACCA. Zajmował się wdrażaniem metodologii i zarządzaniem ryzykami (w tym ryzyka stopy procentowej, walutowego, płynności i operacyjnego), zarządzaniem aktywami
i pasywami (ALM), wyceną wartości instrumentów finansowych, wyliczeniami wartości kapitału regulacyjnego i wskaźników wypłacalności, controllingiem i raportowaniem zarządczym, planowaniem biznesowym (budżety i biznes plany); był członkiem Komitetu Kredytowego i ALCO.

Uwaga! Dla wszystkich uczestników spotkania zostaną przygotowane w ramach szkolenia indywidualne analizy sytuacji finansowej.

Planowanie godziny  9:30 - 15:00

Koszt udziału:

 • zrzeszeni w Forum -w ramach składki,
 • niezrzeszeni w Forum - 397 zł netto/osobę

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszenia do 3 grudnia 2019r.

 • faxem na numer 91 487 85 22
 • lub mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl.

 

Program   Karta zgłoszeniowa
 
Kontakt:
Koordynator Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Agnieszka Korowaj
725 302 316
a.korowaj@frdl.szczecin.pl

 

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Relacja ze spotkania 20.11.2019

Podczas spotkania Forum 20 listopada br. gościliśmy przedstawicieli Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners, pp. Pawła Kaźmierczaka i dra Pawła Grzybowskiego. Pierwszy z naszych gości prezentował tematy Centrum Usług Wspólnych – jako formuła wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych – w ujęciu prawnym oraz Pracownicze Plany Kapitałowe - omówienie wybranych prawnych aspektów dotyczących funkcjonowania PPK.  Następnie poruszano temat Zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości.

Wszystkie prelekcje cieszyły się ogromnym uznaniem Uczestników. Dziękujemy serdecznie za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkanie 10 grudnia, finalizujące działalność Forum w roku 2019.

 

 

  

 

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Szczecin 20.11.2019

Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. w siedzibie Centrum Szkoleniowego FRDL przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie.
 

W programie spotkania:
I. Spotkanie z przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, gdzie poruszane będą kwestie związane ze:

 1. Źródłami finansowania deficytu i zasadami ich ustalania, zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o finansach publicznych
 2. Deficytem w gospodarce odpadami i jego finansowaniem ze środków gminy
 3. Naliczaniem kar za niesegregowanie odpadów komunalnych

II. Omówienie następujących zagadnień przez przedstawicieli Kancelarii Dr Ziemski & Partners sp.k.:

 1. Centrum usług wspólnych - jako formuła wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych - w ujęciu prawnym
 2. Pracownicze plany kapitałowe - omówienie wybranych prawnych aspektów dotyczących funkcjonowania PPK
 3. Zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości


Koszt udziału:

 • zrzeszeni w Forum -w ramach składki,
 • niezrzeszeni w Forum - 320 zł netto/osobę

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Prosimy o potwierdzenie obecności na załączonej karcie zgłoszenia  do 13 listopada 2019 r.

Zgłoszenia można przesyłać faxem na numer 91-487-85-22 lub mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl

 


 

Program   Karta zgłoszeniowa
 
Kontakt:
Koordynator Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Agnieszka Korowaj
725 302 316
a.korowaj@frdl.szczecin.pl
 

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego –
relacja ze spotkania 26-27.09.2019

Kolejne spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się w dniach 26-27 września w Hotelu Blue Marine w Mielnie. Miało ono na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń związanych z pracą skarbników w nieco mniej oficjalnej oprawie.

Rozpoczęto je od prezentacji krótkiego materiału filmowego przygotowanego z okazji obchodzonego w tym roku 30-lecia powołania do życia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Pierwszym ze spotkań szkoleniowych w ramach Forum były interaktywne warsztaty nt. Radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym z p. Jolantą Ziontkowską. Zaangażowanie podczas aktywizujących ćwiczeń przekonało Forumowiczów, że potrafią nie tylko rozmawiać o nurtujących ich sprawach, ale też udzielać sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu trudnej i niezwykle odpowiedzialnej pracy.

Drugiego dnia, podczas szkolenia ze Sprawozdawczości budżetowej za III kwartał roku 2019, liczne grono Skarbników oraz pracowników merytorycznych urzędów miało okazję do dyskutowania tematów związanych ze sprawozdawczością z p. Krystyną Gąsiorek, doświadczonym specjalistą w zakresie sprawozdawczości, byłym pracownikiem RIO i byłą główną księgową państwowej jednostki budżetowej.

Serdecznie dziękujemy Forumowiczom i innym uczestnikom spotkań szkoleniowych za aktywny udział. Zapraszamy do zrzeszenia się w ramach Forum Skarbników oraz do przybycia na kolejne spotkanie w listopadzie.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego z tegorocznego Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbył się 21-22 maja w Warszawie. Z dumą oznajmiamy, że reprezentacja zachodniopomorska znajduje się tam często w obiektywie kamery.

 

 

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Hotel Blue Marine, Mielno 26-27.09.2019

Zapraszamy na kolejne spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego, które odbędzie się w dniach 26-27 września br. w Hotelu Blue Marine w Mielnie (https://www.bluemarine.pl/).

Tym razem rozpoczniemy szkoleniem dotyczącym kompetencji osobistych - warsztaty dotyczące Radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym poprowadzi pierwszego dnia Forum p. Jolanta Ziontkowska - trener biznesu (grupa SET), mediator rodzinny i sądowy, pedagog-praktyk, bardzo komunikatywny wykładowca, od wielu lat zajmujący się szkoleniami z zakresu autoprezentacji, motywacji, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, asertywności, komunikacji, mediacji, budowania zespołu oraz zarządzania zespołem.

Drugiego dnia zapraszamy na szkolenie merytoryczne Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za III kwartał 2019 r., które poprowadzi p. Krystyna Gąsiorek - ekonomista, od 20 lat prowadząca szkolenia z tematyki finansów publicznych, w tym m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jednostek samorządu terytorialnego; doskonale znająca specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO; uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Ceny za udział w spotkaniu:

 

 

Dla członków Forum

Skarbnicy niebędący
Członkami Forum

Udział bez noclegu

W ramach składki

Jeden dzień – 380 zł brutto

Dwa dni 710,00 zł brutto

1 nocleg w pokoju 2-osobowym

340,00 zł brutto

870,00 zł brutto

1 nocleg w pokoju 1-osobowym

460,00 zł brutto

990,00 zł brutto

2 noclegi w pokoju 2-osobowym

510,00 zł brutto

1040,00 zł brutto

2 noclegi w pokoju 1-osobowym

750,00 zł brutto

1280,00 zł brutto


Zapraszamy do przesyłania kart zgłoszeniowych do 12 września br.


 

Program   Karta zgłoszeniowa
 
Kontakt:
Koordynator Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Agnieszka Korowaj
725 302 316
a.korowaj@frdl.szczecin.pl

Forum Skarbników - relacja ze spotkania 18 czerwca 2019 roku

18 czerwca br. w Szczecinie mieliśmy okazję, już po raz czwarty w tym roku, spotkać się w gronie skarbników jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego by uczestniczyć w dyskusjach dotyczących istotnych problemów samorządu. 

Tym razem podczas Forum gościliśmy przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego, głównego księgowego budżetu Wojewody - Panią Lidię Modrzejewską-Markiewicz, która omówiła zasady udzielania i rozliczania dotacji z budżetu państwa jak i sporządzania sprawozdań do Wojewody.

Po raz kolejny na spotkaniu Skarbników udało nam się zaprosić przedstawiciela Regionalnej izby Obrachunkowej w Szczecinie. Temat przewodni wystąpienia Pani Katarzyny Korkus obejmował zmiany do ustawy o finansach publicznych.

Trzecią część spotkania - część szkoleniową na temat raportowania schematów podatkowych poprowadził Pan Robert Goch, ekspert z zakresu prawa podatkowego.

Wystąpienie prelegentów cieszyło się zainteresowaniem i uznaniem uczestników Forum.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za aktywny udział i już dziś zapraszamy na kolejne Forum, które odbędzie się we wrześniu!

  

 

 

 

 

 

FORUM SKARBNIKÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

NA II KRAJOWYM KONGRESIE FORÓW SKARBNIKÓW

W dniach 21-22 maja 2019 roku odbył się w Warszawie II Krajowy Kongresie Forów Skarbników organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Kongres zgromadził 450 skarbników jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, ekspertów i działaczy samorządowych.

Krajowy Kongres Forów Skarbników to coroczne wydarzenie organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, będące naturalną konsekwencją i kontynuacją pracy forów profesjonalistów samorządowych działających przy ośrodkach regionalnych FRDL.  Tegoroczna edycja Kongresu odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Najwyższej Izby Kontroli oraz Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

W programie II Krajowego Kongresu Forów Skarbników znalazły się m.in. zagadnienia związane z planowanymi zmianami w ustawie o finansach publicznych i ordynacji podatkowej, nowymi przepisami w zakresie limitacji zadłużenia JST, sprawozdawczością budżetową, windykacją należności, czy wspólnymi zakupami usług. Ważną częścią Kongresu była także dyskusja na temat roli, statusu i zakresu kompetencji skarbnika JST. Ta ostatnia kwestia wzbudziła wśród skarbników szczególne emocje. Jednoznacznie postulowano zmianę formy zatrudniania skarbnika – z obowiązującego mianowania przez Radę Gminy na umowę o pracę, która w urzędzie obowiązuje wszystkich innych pracowników samorządowych. Skarbnicy podkreślali, że obecne uregulowania nie zapewniają im stabilności zatrudnienia i czynią wykonywanie obowiązków służbowych związanych z dbaniem o finanse publiczne znacznie trudniejszym.

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego było gospodarzem jednej z sesji panelowych pt. "Racjonalizacja kosztów - dobre praktyki wspólnego zakupu usług". Wśród przedstawionych przykładów znalazły się m.in. wspólny zakup ubezpieczeń, wspólny zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych, korzyści z funkcjonowania CUW, a także wyjątkowe przedsięwzięcie prowadzone na terenie powiatu polickiego jakim jest wspólne zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przez 4 jednostki samorządu terytorialnego.

Wśród prelegentów panelu znaleźli się: Pani Jolanta Jankowska (Gmina Dobra), Pani Joanna Radziwon (Gmina Miasto Szczecin), Pani Izabela Wawrzycka (Powiat Policki), Pan Marek Dylewski (Województwo Zachodniopomorskie). 

Bardzo serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Zarządu Forum Skarbników Panu Januszowi Zagórskiemu a także prelegentom Panelu za zaangażowanie w profesjonalne przygotowanie sesji panelowej. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom Kongresu za aktywny udział.

 

 

Istotnym punktem programu była również pełna prezentacja raportu z ogólnopolskich badań przeprowadzonych wśród skarbników przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Raport pn. „Zarządzanie finansami lokalnymi w opiniach skarbników jednostek samorządu terytorialnego” prezentuje m.in. aktualne sposoby postrzegania przez skarbników sytuacji finansowej jst, obrazuje wyzwania i problemy, z którymi skarbnicy się borykają oraz ilustruje sposoby ich rozwiązywania. W raporcie możemy znaleźć również interesujące zestawienia pozyskanych od skarbników informacji z danymi pochodzącymi ze statystyk publicznych, dzięki czemu opinie badanych zyskują bardziej pogłębiony, analityczny kontekst.

Pełna wersja raportu zostanie udostępniona na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – www.frdl.org.pl.

II Krajowy Kongres Forów Skarbników zakończyła dyskusja o aktualnych i planowanych działaniach Krajowej Rady Forów Skarbników, która została powołana w 2018 r. w celu reprezentacji środowiska skarbników i wzmocnienia jego głosu w debatach istotnych dla przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce.

 

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego -
- relacja ze spotkania z dnia 24 kwietnia 2019r.

24 kwietnia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego. 

W pierwszej części spotkania gościliśmy Panią Krystynę Czerniak - Makowską z Delegatury NIK w Szczecinie, która opowiedziała o kontrolach przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli.  Poniżej stronie znajdą Państwo materiały udostępnione przez NIK zawierające przykłady kontroli.

Materiały z przeprowadzonych kontroli - delegatura NIK w Szczecinie

 

W drugiej części spotkania nasz ekspert Pani Hanna Kmieciak przedstawiła zagadnienia związane z dochodami jednostek samorządu terytorialnego.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie! Zapraszamy również do przystąpienia do Forum te osoby, które do tej pory się nie włączyły.

Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego -
- relacja ze spotkania z dnia 21 marca 2019r.

W marcu odbyło się kolejne spotkanie Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego. W pierwszej części spotkania gościliśmy przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie - Panią Katarzynę Korkus - Zastępcę Prezesa oraz Pana Dawida Czesyka - Członka Kolegium. W trakcie wystąpienie przedstawili odpowiedzi na pytania, które otrzymali od skarbników naszego województwa. Taka formuła współpracy z RIO będzie zachowana przy każdym spotkaniu Forum, dlatego już dziś zachęcam do zadawania kolejnych pytań za naszym pośrednictwem!

W drugiej części spotkania poruszyliśmy zagadnienia związane ze zmianami w podatku VAT. Tę część poprowadziła Pani Elżbieta Rogala.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie! Mamy nadzieję, że z każdym kolejnym spotkanie nasze relacje będą się zacieśniać i wspólnie stworzymy Forum, które będzie najlepszym wsparciem zawodowym Skarbników.

 

 

 

 

Koordynator Forum Skarbników Województwa Zachodniopomorskiego
Karolina Leśniewska
tel. 725 302 317
karolina.lesniewska@frdl.szczecin.pl