Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Finanse i Podatki

Zobacz więcej szkoleń
Klasyfikowanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2021 roku oraz ich ujęcie w planie finansowym, ewidencji, sprawozdaniach
Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, likwidacja zbędnych, zużytych oraz uszkodzonych składników majątku stanowiącego wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych. Aspekty prawne i rachunkowe w 2021 r.
Centra Usług Wspólnych w praktyce - funkcjonowanie, obsługa, realizacja zadań, gospodarka finansowa
Przygotowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 2020 rok. Prezentacja wpływu pandemii COVID19 na wynik i sytuację podmiotu leczniczego
Faktury i kasy rejestrujące w JST
Klasyfikacja budżetowa według obowiązujących przepisów. Wybrane zagadnienia
Wymiar opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Odpowiedzialność dyrektora i głównego księgowego jednostki oświatowej oraz kierownika cuw za rachunkowość, sprawozdawczość i gospodarkę finansową
System BESTI@ w praktyce jako narzędzie do przygotowania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz dokumentów planistycznych. Warsztaty
Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnice pomiędzy przedawnieniem należności a przedawnieniem prawa do wydania decyzji określającej opłatę

Komentarze i opinie

Zobacz więcej komentarzy

Fora Samorządowe

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.