• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Najważniejsze Tematy Najlepsi Eksperci

Finanse i Podatki

Zobacz więcej szkoleń

Infrastruktura i Zamówienia Publiczne

Zobacz więcej szkoleń
Zlecanie dokumentacji projektowych oraz programów funkcjonalno-użytkowych z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego
Usuwanie odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne – od nadzoru do skutecznej egzekucji
Nowy zakres oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego. Zmiany od 2023 r. Warsztaty - szkolenie online
Wszystko o szacowaniu wartości zamówień publicznych oraz o trybie podstawowym
Udzielanie zamówień w perspektywie finansowej UE 2021 – 2027 ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności oraz zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne
Nowe zasady wykupu prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami
Kurs: Zarządzanie nieruchomościami w praktyce
Warunki techniczno-budowlane dla dróg publicznych po nowelizacji ustawy o drogach publicznych i ustawy prawo o ruchu drogowym
Zamówienie z wolnej ręki - wymagania i ograniczenia. Praktyczne podpowiedzi, dokumentacja postępowania
Prowadzenie postępowania w sprawach naliczenia rent planistycznych i opłat adiacenckich z omówieniem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Analizy, opinie, komentarze

Zobacz więcej komentarzy
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W WYBORACH POWSZECHNYCH NA TLE INSTYTUCJI PEŁNOMOCNICTWA W PRAWIE POLSKIM
Aktualne
W związku z nadchodzącym terminem wyborów parlamentarnych przypadający na jesień 2023 roku oraz wobec spodziewanych wyborów…
PROBLEM ZAPEWNIENIA PORZĄDKU W ZWIĄZKU Z KAMPANIĄ WYBORCZĄ
Aktualne
Kto posprząta po kampanii wyborczej? Problem ten wraca jak bumerang po każdych wyborach. Czy obowiązujące przepisy prawa regulujące utrzymanie…
O PRYWATYZOWANIU USŁUG PUBLICZNYCH. ROZWAŻANIA W KONTEKŚCIE PRYWATYZOWANIA WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OŚWIATY
Oświata
Niedofinansowanie zarówno bieżącego funkcjonowania jednostek systemu oświaty, jak i wynagrodzeń jego pracowników, idące za tym…
JAK SKUTECZNIE INFORMOWAĆ O PROCESIE WYBORCZYM OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE NARZĄDU WZROKU?
Aktualne
Jak skutecznie informować o procesie wyborczym osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie w zakresie narządu wzroku? Na to…
KOSZTY FUNKCJONOWANIA INFRASTRUKTURY W STREFACH PODMIEJSKICH
URBANISTYKA
W analizie pt. Koszty funkcjonowania infrastruktury w strefach podmiejskich prof. dr hab. Przemysław Śleszyński identyfikuje…
SAMORZĄD LOKALNY W SERBII: HISTORIA I WSPÓŁECZESNOŚĆ
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Serbia jest państwem niezwykle zróżnicowanym pod względem etnicznym – oprócz Serbów zamieszkują ją Albańczycy, Węgrzy,…

Fora Samorządowe

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad
O bezpieczeństwie informacji w JST na Kongresie Sekretarzy
Aktualne
Na temat bezpieczeństwie informacji w JST podczas Kongresu mówił dr Marcin Adamczyk, radca prawny, ekspert FRDL Główny problem…
Korzyści z zarządzania projektami ?!
Aktualne
Każda instytucja publiczna i firma musi dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i oczekiwań klientów. Wpływ na to ma…
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela [art. 75 - art. 76 Karty Nauczyciela]
Oświata
Odpowiedzialność dyscyplinarna to odpowiedzialność, której podlegają tylko pracownicy objęci przepisami pragmatyk zawodowych. Nauczyciele…
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych: podstawy
Aktualne
W Polsce rozliczanie czasu pracy jest regulowane przez Kodeks pracy oraz inne przepisy dotyczące zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, czasem…
Odpracowanie i restrukturyzacja zadłużenia czynszowego
Aktualne
Nieustająca inflacja, wysokie stopy procentowe i brak stabilności społeczno-gospodarczej sprawia, że coraz większa liczba użytkowników…
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
URBANISTYKA
W marcu rząd przyjął i przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,…
Korzyści z Zarządzania Projektami dzięki metodyce PM² Komisji Europejskiej.
Projekty
Korzyści z Zarządzania Projektami. Korzyści z wykorzystania metodyki PM² Komisji Europejskiej. Metodyka PM² to sprawdzona…
Jak przygotować JST na wdrożenie faktury ustrukturyzowanej?
Finanse i rachunkowość
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów obowiązek wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych dla czynnych…
Elastyczna organizacja pracy także dla pracownika sektora oświaty?
Kadry i płace
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2019/1158 (tzw. dyrektywa work-life balance) wymusiła wprowadzenie zmian w kodeksie pracy, a także…
10 x Dlaczego … warto Zarządzać Projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej — klon
Projekty
PM² jest metodyką zarządzania projektami opracowaną i rozwijaną przez Komisję Europejską. Jest ona skalowalna i elastyczna, co…