Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest funduszem celowym stanowiącym wydzieloną część Funduszu Pracy. Celem funduszu jest finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z inicjatywy pracodawcy. O środki może ubiegać się każda jednostka organizacyjna. Pracodawcy zatrudniający powyżej 10 osób mogą otrzymać 80% dofinansowania kosztów kształcenia.

Aby uzyskać dofinansowanie wniosek pracodawcy dotyczący dofinansowania powinien wpisywać się w określane corocznie priorytety. Wśród priorytetów na rok 2022 znalazły się m. in.:
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
• wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.