Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest funduszem celowym stanowiącym wydzieloną część Funduszu Pracy. Celem funduszu jest finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z inicjatywy pracodawcy. KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań nieustannie zmieniającej się gospodarki. O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia …, tj. każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

Aby uzyskać dofinansowanie wniosek pracodawcy dotyczący dofinansowania powinien wpisywać się w określane corocznie priorytety. 

I. Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii
 i narzędzi pracy.
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach
 deficytowych.
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze
 sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym
 w przedsiębiorstwach.

II. Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy
A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji
 Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników
 spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status
 przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym
 przez MRiPS.
B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej
 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do
 emerytury pomostowej.
D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju
 powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.