Wycinka zieleni w 2020 roku. Omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Zmiany dotyczące konserwatora zabytków

Cele i korzyści
  • Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych dot. usuwania zieleni, w tym przepisów przejściowych do nowelizacji (sprawy wszczęte a niezakończone).
  • Omówienie aktualnie wprowadzanych zmian do ustawy w aspekcie ograniczania wycinki na działkach osób fizycznych (instytucja zgłoszenia, jakie nowe zadania ciążą na organie, przesłanki wniesienia sprzeciwu, kontrole przestrzegania przepisów).
  • Omówienie zmian dot. właściwości konserwatora zabytków.
  • Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sądów administracyjnych (NSA i WSA), przykładów z praktyki trenera art. 162 kpa (przesłanki, procedura).
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie przepisów przejściowych do nowelizacji. 
2. Omówienie rozporządzenia Ministra Środowiska dot. stawek opłat za usunięcie zieleni obowiązującego od 17.07.2017 r.
3. Zmiany związane z nowelizacją ustawy o zabytkach (…) dot. właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –ustawa z 9.09.2017 r. i jej konsekwencje. 
4. Ustawa z 24.11.2017 r. „nowelizacja nowelizacji” dot. problematyki usuwania drzew na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków od 18.01.2018 r. 
5. Rozporządzenie dot. pomników przyrody.
6. Drzewa i krzewy usuwane bez zezwolenia.
7. Drzewa i krzewy w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego.
8. Krzewy w skupiskach do 25 m2.
9. Drzewa, których obwód na 5 cm nie przekracza: 80 cm/65 cm/50 cm (w tym omówienie problematyki tzw. drzew wielopniowych).
10. Problematyka drzew i krzewów owocowych, zwłaszcza w kontekście pojęcia terenu zieleni.
11. Zmiany dot. usuwania drzew z działek osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą- instytucja zgłoszenia, wymogi formalne zgłoszenia i usuwanie ich braków, oględziny dokonywane przez organ, co zawiera protokół oględzin, przesłanki wniesienia sprzeciwu (obligatoryjne i fakultatywne), zaświadczenie wydawane przez organ ograniczenia dot. działalności prowadzonej na tej działce jako przesłanka do nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięte drzewo, uprawnienia kontrolne organu, problemy praktyki: które osoby fizyczne nie mogą korzystać ze zgłoszenia, kto płaci opłatę w sytuacji sprzedaży działki, co z drzewami w granicy działki - czy można zgłosić, czy za zaświadczenie pobierać opłatę skarbową.
12. Organy właściwe do wydawania decyzji w zakresie usuwania zieleni.
13. Krąg stron postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zieleni (omówienie problemów pojawiających się w praktyce – problem Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot, współwłasność, „drzewa w granicy działki”, strona nieznana z miejsca pobytu, pojęcie gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, problem Rodzinnych Ogrodów Działkowych itd., udział organizacji ekologicznych na prawach strony.
14. Omówienie wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, w tym nowy wymóg - plan nasadzeń, problematyka usuwania zieleni kolidującej z planowaną inwestycją budowlaną.
15. Kwestie związane z okresem „lęgowym” ptaków - czy można wtedy usunąć drzewo, jeśli tak, to pod jakimi warunkami. Pod jakimi warunkami usuwamy gniazda od 16.10-28.02?
16. Problematyka ustalania odszkodowań za drzewa i krzewy usunięte w związku z zagrożeniem dla urządzeń przesyłowych.
17. Obowiązek ponoszenia opłat za usuwanie zieleni.
18. Powrót do opłat określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska; opłaty natychmiastowe, w tym zasady udzielania ulg w ich spłacie w kontekście pomocy de minimis; opłaty odroczone na 3 lata, problem umarzania opłat odroczonych; ustawowe zwolnienia z obowiązku opłatowego, z naciskiem na art. 86 ust. 1 pkt 7 i 8.
19. Ochrona zieleni a inne ustawy - usuwanie drzew zgodnie z ustawą o lasach, problematyka nowego Prawa wodnego, ustawy o transporcie kolejowym, wycinka zieleni a decyzja ZRID oraz inne specustawy.
20. Wycinka zieleni a obszar NATURA2000, problem zakazów obowiązujących w parkach krajobrazowych/obszarach chronionego krajobrazu.
21. Problematyka tzw. złomów i wywrotów, stan wyższej konieczności a ustawa o ochronie przyrody.
22. Przesłanki i procedura wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie bez zezwolenia drzew i krzewów oraz zniszczenie zieleni po nowelizacji.
23. Usunięcie bez zezwolenia; Zniszczenie drzewa; Uszkodzenie drzewa.
24. Wysokość kary; rozkładanie kary na raty.
25. Odraczanie kar przy zniszczeniu zieleni - przesłanki, procedura kontroli.
26. Nowe delikty - usunięcie drzewa mimo sprzeciwu, usunięcie drzewa przed upływem terminu „milczącej zgody” i usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia.
27. Ochrona zieleni a spory sąsiedzkie. 
28. Problematyka pomników przyrody.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządów nieruchomości, pracowników spółek miejskich, przedsiębiorstw przemysłowych, jednostek drogowych, pracowników firm realizujących wycinki, zajmujących się pielęgnacją zieleni, osób sporządzających inwentaryzację zieleni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. W latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

zwiń
rozwiń