X zamknij

 

Uwaga awaria faxu!!!

Z powodu awarii faxu od  dnia 25 listopada  i z tego powodu utraty części danych prosimy wszystkie osoby, które wysyłały faksem od tego dnia zgłoszenia na szkolenia o telefoniczne ich potwierdzenie  na nr 725 302 316 lub 725 302 319.

Nie mając pewności czy fax jest nadal sprawny i aby uniknąć nieporozumień prosimy dokonywać zgłoszeń poprzez wysłanie skanu karty na mail: centrum@frdl.szczecin.pl lub zgłaszać osoby elektronicznie poprzez stronę www. frdl.szczecin.pl.

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

 


więcej

2016-12-12,Zmiany przepisów w prawie pracy.Nowe wzory deklaracji PFRON o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

więcej

2016-12-12,Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości publicznych w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli

więcej

2016-12-12,VAT dla początkujących z jst i ich jednostek organizacyjnych - aspekty praktyczne

więcej

2016-12-13,Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

więcej

2016-12-13,Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości publicznych w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli. KOSZALIN

więcej

2016-12-14,Praktyczne aspekty kalkulacji taryf wodnokanalizacyjnych i procesu wdrożenia nowych taryf wobec zmian w ustawie prawo wodne i rozporządzeniu taryfowym

więcej

2016-12-14,Pomoc publiczna i pomoc de minimis. Analiza wybranych instrumentów wsparcia.

więcej

2016-12-14,Lokalny Program Rewitalizacji

więcej

2016-12-14,Uwaga! Zmiana terminu. Nowe zasady dotowania szkół i placówek niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Duże zmiany od 1 stycznia 2017 r.

więcej

2016-12-15,Zezwolenia na sprzedaż alkoholu od A do Z . Jak przygotować przedsiębiorcę do prawidłowego złożenia oświadczenia i wniesienia opłat do 31 stycznia 2017 roku. Jak prawidłowo zastosować prawo w praktyce organu zezwalającego

więcej

2016-12-15,Bilans otwarcia 2017 w samorządowej jednostce budżetowej po centralizacji VAT

więcej

2016-12-15,Promocja miasta, gminy i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem modelu crowd promotion

więcej

2016-12-16,Zarządzanie dokumentacją i archiwizacja akt - intensywne szkolenie dokształcające dla koordynatorów czynności kancelaryjnych, nowych pracowników i archiwistów

więcej

2016-12-16,Zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych oraz planowanie i dokumentowanie zamówień publicznych w kontekście nowelizacji Pzp

więcej

2016-12-16,Bilans otwarcia 2017 w samorządowej jednostce budżetowej po centralizacji VAT (KOSZALIN)

więcej

2017-01-09,Regulamin organizacyjny fundamentem dobrej organizacji i sprawnego zarządzania w administracji publicznej

więcej

2017-01-09,Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

więcej

2017-01-09,Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego

więcej

2017-01-10,Zmiany w zawieraniu umów cywilnoprawnych. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów

więcej

2017-01-10,VAT dla początkujących z jst i ich jednostek organizacyjnych - aspekty praktyczne

więcej

2017-01-11,Lokalny Program Rewitalizacji

więcej

2017-01-12,Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników kontroli

więcej

2017-01-12,Wydatki strukturalne jednostek oświatowych

więcej

2017-01-12,Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalanie wymiaru opłat, egzekucja należności i udzielanie ulg w spłacie

więcej

2017-01-13,Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku oraz omówienie istotnych zmian w rachunkowości i sprawozdawczości jst

więcej

2017-01-13,Zwrot dotacji nienależnie pobranej z uwzględnieniem najnowszych zmian

więcej

2017-01-16,Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

więcej

2017-01-16,Rozliczanie podatku PIT w 2016 oraz zmiany od 01.01.2017 r.

więcej

2017-01-16,Przetargi na nieruchomości publiczne w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli

więcej

2017-01-17,Kontrole i odbiory w procesie inwestycyjnym

więcej

2017-01-17,Podnoszenie jakości obsługi rady gminy/powiatu

więcej

2017-01-17,Jednolity plik kontrolny VAT

więcej

2017-01-18,Nowa ustawa zgromadzeniach publicznych. Najistotniejsze zmiany w nowych regulacjach ustawy oraz innych obowiązujących przepisach

więcej

2017-01-18,Ocena pracy dyrektora i nauczyciela po zmianach od 1.01. 2017

więcej

2017-01-18,Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów

więcej

2017-01-18,Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, postępowanie w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności. Skuteczna windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń

więcej

2017-01-18,Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej.

więcej

2017-01-19,KPA dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

więcej

2017-01-19,Planowane zmiany w systemie oświaty od 2017

więcej

2017-01-19,Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy

więcej

2017-01-20,Kontrola NIK w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

więcej

2017-01-23,Postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych. SZCZECIN

więcej

2017-01-23,Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówienie zmian w zakresie prowadzenia czynności audytowych i ich wpływu na dotychczasową praktykę.

więcej

2017-01-24,Tworzenie systemu kontroli wewnętrznej

więcej

2017-01-24,Zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych oraz planowanie i dokumentowanie zamówień publicznych w kontekście nowelizacji Pzp

więcej

2017-01-24,Skuteczna windykacja czynszów w zasobach komunalnych z uwzględnieniem europejskiego nakazu zapłaty

więcej

2017-01-25,Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle nowych regulacji prawnych

więcej

2017-01-26,Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

więcej

2017-01-26,Postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych. KOSZALIN

więcej

2017-01-27,Analiza i ocena operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie. Dokumentacja procesu wyceny.

więcej

2017-01-27,Egzekucja administracyjna w praktyce

więcej

2017-01-30,Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych)

więcej

2017-02-01,Obowiązek edukacyjny. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego, nauki. Kontrola i egzekucja

więcej

2017-02-02,Ewidencja czasu pracy, tworzenie harmonogramów

więcej

2017-02-02,Podatek od środków transportowych

więcej

2017-02-02,Nowy scentralizowany VAT w JST i ich jednostkach w 2017r. SZCZECIN

więcej

2017-02-02,Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc de minimis.

więcej

2017-02-03,Zmiany w systemie edukacji. Reforma od 2017 r

więcej

2017-02-03,Nowy scentralizowany VAT w JST i ich jednostkach w 2017r. KOSZALIN

więcej

2017-02-03,Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej

więcej

2017-02-10,Prawo o aktach stanu cywilnego, Wykorzystanie aplikacji Źródło w praktyce Urzędów Stanu Cywilnego

więcej

2017-02-10,Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej

2017-02-13,Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na działania w obszarze polityki senioralnej na lata 2015-2020

więcej

2017-02-17,Wydatki strukturalne jednostek sektora finansów publicznych

więcej

2017-02-20,Wizualna diagnoza drzew zagrażających bezpieczeństwu. Metody i sposoby usprawniające kontrolę drzew na terenach zurbanizowanych

więcej

2017-02-23,Utrzymanie obiektów budowlanych. Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

więcej

2017-02-24,Planowanie, budżetowanie i nadzór nad pracami remontowymi

więcej

2017-02-27,Świadczenie wychowawcze:Rodzina 500 plus w praktyce.

więcej

2017-03-15,Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce (SZCZECIN)

więcej

2017-03-16,Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce (KOSZALIN)

więcej

2017-03-17,Kurs: Majątek trwały w jednostce samorządu terytorialnego i jednostkach jej podległych