X zamknij

 

Nabór do II edycji Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

 

1.  Informacja o naborze

2. Regulaminwięcej

2017-04-28,Zasady rozliczania projektów w nowym okresie programowania 2014-2020

więcej

2017-04-28,Aspekty organizacyjno-prawne instytucji kultury z uwzględnieniem zmian ustawowych.

więcej

2017-05-05,Należności w jednostkach budżetowych. Praktyczne aspekty realizacji i ewidencji

więcej

2017-05-08,Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń reklamowych, inne problemy w praktyce zarządzania drogami w aktualnym stanie prawnym

więcej

2017-05-08,Kurs kadrowo-płacowy dla początkujących

więcej

2017-05-08,Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji (KOSZALIN)

więcej

2017-05-08,Najnowsze zmiany ustawy o finansach publicznych i ich wpływ na realizację dochodów budżetowych oraz ewidencję księgową, windykację zaległości i likwidację nadpłat

więcej

2017-05-09,Skuteczna likwidacja zaległości cywilnoprawnych i nieopodatkowanych należności budżetowych w jst oraz wybrane elementy rachunkowości tych dochodów. Kierowanie spraw do sądu i egzekucji komorniczej oraz kierowanie zaległości publicznoprawnych do egzekucji administracyjnej

więcej

2017-05-09,Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy

więcej

2017-05-10,KPA po zmianach wprowadzanych od 1 czerwca 2017 r.

więcej

2017-05-11,Praca socjalna: problem czy wyzwanie? KOSZALIN

więcej

2017-05-11,Jak prawidłowo weryfikować merytorycznie i finansowo sprawozdanie z realizacji zadania publicznego po nowelizacji z dnia 17.08.2016 r

więcej

2017-05-11,Tworzenie systemu kontroli wewnętrznej

więcej

2017-05-11,Skutki braku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych.Od kontroli oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do cofnięcia zezwolenia

więcej

2017-05-11,Kurs rachunkowości budżetowej

więcej

2017-05-12,Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówienie zmian w zakresie prowadzenia czynności audytowych i ich wpływu na dotychczasową praktykę.

więcej

2017-05-15,Naliczanie i egzekucja renty planistycznej i opłat adiacenckich. Najczęstsze problemy oraz aktualna praktyka w świetle orzecznictwa i stanowisk organów

więcej

2017-05-16,Naliczanie i egzekucja renty planistycznej i opłat adiacenckich. Najczęstsze problemy oraz aktualna praktyka w świetle orzecznictwa i stanowisk organów.KOSZALIN

więcej

2017-05-16,Opodatkowanie świadczeń pracowniczych

więcej

2017-05-17,Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych. Nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

więcej

2017-05-17,Ocena ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

więcej

2017-05-17,Dotacje podręcznikowe w okresie wdrażania reformy oświaty. Wnioskowanie, realizacja i rozliczanie dotacji na bezpłatne podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 i kolejnych. KOSZALIN

więcej

2017-05-18,Nowa ustawa zgromadzeniach publicznych. Najistotniejsze zmiany w nowych regulacjach ustawy oraz innych obowiązujących przepisach

więcej

2017-05-18,Efektywny nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem gminy

więcej

2017-05-19,Kurs archiwalny I stopnia

więcej

2017-05-19,Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji

więcej

2017-05-22,Odpracowanie zaległości czynszowych w świetle zmian ordynacji podatkowej

więcej

2017-05-22,Należności publicznoprawne i cywilnoprawne po zmianie ustawy o finansach publicznych.Nowe, obszerne zasady prowadzenia rozliczeń należności

więcej

2017-05-22,Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów ze szczególnym uwzględnieniem prawa geodezyjnego

więcej

2017-05-22,Stosowanie przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego. KOSZALIN

więcej

2017-05-23,Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Nowe zadania dla asystenta rodziny i rozliczenia dla księgowości

więcej

2017-05-23,Ochrona danych osobowych w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

więcej

2017-05-23,Sposoby eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych

więcej

2017-05-24,Stypendia i zasiłki szkolne. Warsztat praktyczny.

więcej

2017-05-24,Zintegrowany System Zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego

więcej

2017-05-24,Należności publicznoprawne i cywilnoprawne po zmianie ustawy o finansach publicznych.Nowe, obszerne zasady prowadzenia rozliczeń należności (KOSZALIN)

więcej

2017-05-24,Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki przyznawania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w kontekście projektowanych zmian

więcej

2017-05-25,Świadczenia pomocy społecznej: przypadki trudne, nietypowe i codzienne.

więcej

2017-05-25,Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r.

więcej

2017-05-25,Testament allograficzny

więcej

2017-05-26,Stosowanie przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

więcej

2017-05-26,Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r. KOSZALIN

więcej

2017-05-29,Pomoc publiczna w nieruchomościach

więcej

2017-05-29,Budżet zadaniowy w instytucjach kultury.

więcej

2017-05-30,Projekty hybrydowe w latach 2014-2020. Podstawy prawne i główne zasady wdrażania.

więcej

2017-05-30,Wykrywanie najczęściej występujących nieprawidłowości w toku realizacji projektu oraz przeciwdziałanie nadużyciom i nieprawidłowościom finansowym w realizowanych projektach ze środków EFS

więcej

2017-05-30,Prawo autorskie i prawa pokrewne w bibliotece, muzeum, domu kultury, archiwum oraz instytucjach oświatowych. Wykorzystanie wizerunku i jego ochrona

więcej

2017-05-31,Klasyfikacja gleboznawcza gruntów oraz elementy ochrony gruntów rolnych i leśnych

więcej

2017-06-01,Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r.

więcej

2017-06-01,Zasady rozliczania projektów w nowym okresie programowania 2014-2020

więcej

2017-06-02,Odliczanie podatku VAT, w tym wskaźniekiem struktury sprzedaży oraz prewskaźnikiem

więcej

2017-06-05,Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia z ustawy Prawo wodne z uwzględnieniem proponowanych zmian

więcej

2017-06-05,Zawieranie umów cywilnoprawnych w 2017 roku

więcej

2017-06-05,Organizacja i realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego

więcej

2017-06-05,Zieleń w pasie drogowym

więcej

2017-06-06,Naruszenie stosunków wodnych i kwestia utrzymywania urządzeń wodnych

więcej

2017-06-06,Czas pracy. Systemy, ewidencja, tworzenie harmonogramów.

więcej

2017-06-06,Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc de minimis

więcej

2017-06-06,Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc de minimis

więcej

2017-06-06,Zieleń w publicznych miejscach rekreacji

więcej

2017-06-07,Ustawa o kierujących pojazdami - postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi

więcej

2017-06-07,Prawo pracy w 2017 roku Zmiany objęte tzw. pakietem 100 zmian dla firm. KOSZALIN

więcej

2017-06-07,Jak radzić sobie z agresją słowną i fizyczną roszczeniowego klienta

więcej

2017-06-08,Zmiany w podatku od towarów i usług w 2017 roku. Nowe problemy i interpretacje.

więcej

2017-06-08,Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r.

więcej

2017-06-08,Narzędzia pracy socjalnej: kontrakt socjalny, projekt socjalny, indywidualny program wychodzenia z bezdomności. KOSZALIN

więcej

2017-06-08,Prowadzenie kontroli przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

więcej

2017-06-08,Realizacja zapisow ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin. Nowe wyzwania dla ośrodków pomocy społecznej

więcej

2017-06-08,Zasady zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, zmienionymi normami żywienia oraz najnowszymi zaleceniami żywieniowymi. Układanie jadłospisów zgodnych z wymaganiami prawnymi, normami żywienia i zaleceniami żywieniowymi.

więcej

2017-06-09,Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania zasiłków

więcej

2017-06-09,Zbiorowe żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób chorych i starszych. Układanie jadłospisów zgodnych z normami żywienia i zaleceniami żywieniowymi, identyfikowanie alergenów, wyliczanie wartości odżywczej posiłków i porównywanie jej z normami żywienia, układanie diet leczniczych.

więcej

2017-06-09,Praktyczne aspekty diagnozy w pomocy społecznej. KOSZALIN

więcej

2017-06-12,Praktyczne aspekty wykorzystania Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP 2

więcej

2017-06-12,Ewidencja ludności i dowody osobiste oraz postępowania administracyjne w sprawach obowiązku meldunkowego

więcej

2017-06-12,Promocja urzędu i usług w Internecie

więcej

2017-06-13,Zasady i tryb organizowania przetargów na nieruchomości rolne po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i zmianie innych ustaw

więcej

2017-06-13,Geodezyjny podział nieruchomości

więcej

2017-06-14,Wprowadzanie nowych zasad wynagradzania członków organów w spółkach komunalnych wynikających z nowej ustawy kominowej

więcej

2017-06-19,Gminna gospodarka mieszkaniowa

więcej

2017-06-21,Praktyczne zasady udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników kontroli

więcej

2017-06-22,Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

więcej

2017-06-26,Ocena działalności merytorycznej i finansowej instytucji kulktury przez audytora zewnętrznego.

więcej

2017-06-26,Jak prawidłowo prowadzić kasy zapomogowo-pożyczkowe na gruncie obowiązujących przepisów

więcej

2017-06-29,Statuty szkół i przedszkoli

więcej

2017-06-30,Statuty szkół i przedszkoli. KOSZALIN

więcej

2017-06-30,Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych - obowiązki organów oraz prawa i obowiązki właścicieli pod kątem wprowadzonych zmian. Planowane zmiany w tym zakresie