więcej

2016-10-24,Profesjonalna sekretarka w kontakcie z klientami, szefem i pracownikami

więcej

2016-10-25,Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych Zmiany w umowach na czas określony oraz w zakresie badań profilaktycznych, uprawnień rodzicielskich, czasu pracy oraz urlopów pracowniczych.

więcej

2016-10-25,Efektywny nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem gminy.

więcej

2016-10-25,Mobbing w miejscu pracy

więcej

2016-10-26,Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

więcej

2016-10-26,Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami Kpa

więcej

2016-10-27,Kurs rachunkowość i zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego

więcej

2016-10-27,Kontrola finansowa organizacji pozarządowych w kontekście realizacji zadań publicznych

więcej

2016-10-27,Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

więcej

2016-10-27,Nowa księga wieczysta, elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

więcej

2016-10-27,Ocena okresowa pracowników

więcej

2016-10-28,Realizacja zadań publicznych po nowelizacji z dnia 17 sierpnia 2016 r. związanej z wprowadzeniem nowych wzorów ofert, umów oraz sprawozdań z wykonania tych zadań

więcej

2016-10-28,Redagowanie tekstów aktów normatywnych - zasady techniki legislacyjnej (KOSZALIN)

więcej

2016-10-28,Styl korespondencji urzędniczej - poprawny, przyjazny i komunikatywny

więcej

2016-10-28,Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą. Wykorzystanie instrumentów karnych i cywilno-rodzinnych

więcej

2016-11-03,Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw ulic miejscowości, i adresów oraz ich ewidencjonowanie.KOSZALIN

więcej

2016-11-03,Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

więcej

2016-11-03,Nowe zadania w 2016 r. w związku ze zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych w placówkach oświatowych. SZCZECIN

więcej

2016-11-04,Redagowanie tekstów aktów normatywnych - zasady techniki legislacyjnej (SZCZECIN)

więcej

2016-11-04,Nowe zadania w 2016 r. w związku ze zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych w placówkach oświatowych. KOSZALIN

więcej

2016-11-04,Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw ulic miejscowości, i adresów oraz ich ewidencjonowanie. SZCZECIN

więcej

2016-11-07,Zdrowie publiczne: finansowanie i sprawozdawczość

więcej

2016-11-07,Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami

więcej

2016-11-08,Obowiązek stosowania i prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej .

więcej

2016-11-08,Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników kontroli

więcej

2016-11-08,Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów Zarządzanie lokalami mieszkalnymi w tym lokalami socjalnymi oraz tymczasowymi pomieszczeniami

więcej

2016-11-09,Centralizacja rozliczeń VAT w JST i jednostkach podległych Uwzględnienie przepisów specustawy od 01.10.2016 r. oraz JPK od 01.01.2017 r.

więcej

2016-11-09,Jak skutecznie pozyskiwać środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2017 rok

więcej

2016-11-10,Świadczenia chorobowe i macierzyńskie. Aktualny stan prawny.

więcej

2016-11-14,Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej

więcej

2016-11-14,Ewidencja ludności oraz dowody osobiste

więcej

2016-11-15,Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. SZCZECIN

więcej

2016-11-15,Technika legislacyjna planów miejscowych

więcej

2016-11-16,Podatek VAT w jednostkach samorządowych w 2016 i 2017 roku

więcej

2016-11-16,Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. KOSZALIN

więcej

2016-11-16,Postępowanie w sprawie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

więcej

2016-11-16,Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i dokumentacja

więcej

2016-11-17,Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji i praktyczne konsekwencje obowiązujących zmian.

więcej

2016-11-17,Prowadzenie ewidencji dróg oraz gromadzenie danych o drogach publicznych

więcej

2016-11-18,Zawieranie umów w praktyce administracji publicznej

więcej

2016-11-18,Narzędzia pracy socjalnej. Podejście praktyczne. KOSZALIN

więcej

2016-11-18,Postępowanie podatkowe - podatki lokalne w 2016 roku.

więcej

2016-11-18,Administrowanie pasem drogowym i wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i lokalizacji zjazdu z drogi publicznej w świetle teorii, praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych

więcej

2016-11-21,Budżet projektu EFS i zagadnienia finansowe związane z nowym okresem finansowania 2014-2020

więcej

2016-11-22,Kompleksowa archiwizacja dokumentów. Organizacja lub reorganizacja archiwum/składnicy akt

więcej

2016-11-22,Ochrona danych osobowych w praktyce działania JST z uwzględnieniem zmian w ustawie wprowadzonych nową ustawą deregulacyjną.

więcej

2016-11-23,Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Nowa ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków.

więcej

2016-11-24,Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku oraz omówienie istotnych zmian w rachunkowości i sprawozdawczości jst.

więcej

2016-11-25,Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku oraz omówienie istotnych zmian w rachunkowości i sprawozdawczości jst. KOSZALIN

więcej

2016-11-25,Nielegalne usuwanie drzew. Prowadzenie postępowania w sprawie nielegalnego usunięcia drzew, ich zniszczenia lub uszkodzenia

więcej

2016-11-25,Narzędzia pracy socjalnej. Podejście praktyczne. SZCZECIN

więcej

2016-11-28,Zbywanie i oddawanie do używania nieruchomości publicznych na podstawie przepisów szczególnych

więcej

2016-11-28,Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych - aspekty praktyczne

więcej

2016-11-28,Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT (ewidencja VAT) w placówkach oświatowych

więcej

2016-11-28,Podręczniki szkolne w nowej formule. Procedura, finansowanie, rozliczanie.

więcej

2016-11-29,Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT (ewidencja VAT) w jednostkach systemu pomocy społecznej

więcej

2016-11-29,Nowe zasady finansowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

więcej

2016-11-29,Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury z uwzględnieniem praw autorskich

więcej

2016-11-30,Zasady stosowania faktur elektronicznych

więcej

2016-11-30,Dyscyplina finansów publicznych w związku z odsetkami oraz zryczałtowaną kwotą 40 Euro

więcej

2016-11-30,Doskonalenie systemu kontroli zarządczej

więcej

2016-12-01,Coś więcej o sprytnych dopach. Dopalacze czyli świat chemii, medycyny i prawa.

więcej

2016-12-01,Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce

więcej

2016-12-02,Ustawa krajobrazowa a ochrona krajobrazu przed reklamami - analiza najnowszych rozwiązań prawnych

więcej

2016-12-02,Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce (KOSZALIN)

więcej

2016-12-02,Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych. Nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

więcej

2016-12-05,Świadczenia pomocy społecznej. Przypadki trudne, nietypowe i codzienne.

więcej

2016-12-05,Jednolity plik kontrolny w praktyce jsfp

więcej

2016-12-06,Zmiany w zasadach pisania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz zadaniach gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

więcej

2016-12-06,Profesjonalna sekretarka w kontakcie z klientami, szefem i pracownikami

więcej

2016-12-07,Sprawozdawczość roczna jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych

więcej

2016-12-08,Podstawy prawne działalności spółek komunalnych, w tym zmiany w zakresie bezprzetargowego zawieraniu umów z gminami oraz nowe zasady wynagradzania członków organów spółek.

więcej

2016-12-08,Dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastki") w jednostkach sfert budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych

więcej

2016-12-09,Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów

więcej

2016-12-09,Elektrownie wiatrowe w postępowaniach administracyjnych oraz wnoszenie sprzeciwu wobec zgłoszeń budowlanych ze względu na obszary Natura 2000

więcej

2016-12-12,Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości publicznych w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli

więcej

2016-12-12,VAT dla początkujących z jst i ich jednostek organizacyjnych - aspekty praktyczne

więcej

2016-12-13,Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości publicznych w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli. KOSZALIN

więcej

2016-12-13,Nowe zasady dotowania szkół i placówek niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Duże zmiany od 1 stycznia 2017 r.

więcej

2016-12-14,Praktyczne aspekty kalkulacji taryf wodnokanalizacyjnych i procesu wdrożenia nowych taryf wobec zmian w ustawie prawo wodne i rozporządzeniu taryfowym

więcej

2016-12-14,Pomoc publiczna i pomoc de minimis. Analiza wybranych instrumentów wsparcia.

więcej

2016-12-15,Promocja miasta, gminy i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem modelu crowd promotion

więcej

2016-12-15,Bilans otwarcia 2017 w samorządowej jednostce budżetowej po centralizacji VAT

więcej

2016-12-15,Zezwolenia na sprzedaż alkoholu od A do Z . Jak przygotować przedsiębiorcę do prawidłowego złożenia oświadczenia i wniesienia opłat do 31 stycznia 2017 roku. Jak prawidłowo zastosować prawo w praktyce organu zezwalającego

więcej

2016-12-16,Bilans otwarcia 2017 w samorządowej jednostce budżetowej po centralizacji VAT (KOSZALIN)

więcej

2016-12-16,Zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych oraz planowanie i dokumentowanie zamówień publicznych w kontekście nowelizacji Pzp