więcej

2016-08-29,Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji

więcej

2016-08-29,Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych po zmianach od 1 stycznia 2016 r.

więcej

2016-08-29,Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

więcej

2016-08-30,Zagadnienia praktyczne z Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie.

więcej

2016-08-30,Realizacja inwestycji budowlanych od fazy przygotowawczej do użytkowania - wymogi prawa budowlanego, cywilnego i zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian

więcej

2016-08-31,Sportowe zadania publiczne w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie

więcej

2016-09-01,Rozgraniczenia nieruchomości. KOSZALIN

więcej

2016-09-01,Zasady ustalania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

więcej

2016-09-02,Zasady ustalania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu . KOSZALIN

więcej

2016-09-02,Profesjonalna obsługa klienta z uwzględnieniem obsługi klienta trudnego

więcej

2016-09-02,Rozgraniczenia nieruchomości.

więcej

2016-09-05,Pełnomocnictwa i upoważnienia w samorządzie terytorialnym

więcej

2016-09-05,Jednolity plik kontrolny VAT (KOSZALIN)

więcej

2016-09-05,Pomoc materialna dla uczniów od 1.09.2016 r. Zadania gmin z uwzględnieniem zmian.KOSZALIN

więcej

2016-09-06,Jednolity plik kontrolny VAT

więcej

2016-09-06,Optymalizacja wydatków w oświacie. Planowanie budżetów na rok 2017z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisach prawa

więcej

2016-09-07,Obowiązkowa centralizacja VAT i nowe metody odliczeń VAT w 2016

więcej

2016-09-08,Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020

więcej

2016-09-08,VAT od obrotu nieruchomościami komunalnymi w 2016 i 2017 roku

więcej

2016-09-08,Zasady przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" i "zastrzeżone" w jednostce organizacyjnej

więcej

2016-09-08,Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych

więcej

2016-09-09,Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

więcej

2016-09-09,Zasady przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" i "zastrzeżone" (KOSZALIN)

więcej

2016-09-09,Podstawy prawne funkcjonowania spółek komunalnych, w tym nowe zasady bezprzetargowego powierzania przez gminy zadań spółkom komunalnym

więcej

2016-09-09,KPA w praktyce dla zaawansowanych (KOSZALIN)

więcej

2016-09-09,Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projekcie)

więcej

2016-09-12,Wynagradzanie pracowników instytucji kultury

więcej

2016-09-12,Zarządzanie projektem PUP -szkolenie specjalistyczne. Praktyczne warsztaty dot. problemów jakie pojawiły się po pierwszym roku realizacji projektów pozakonkursowych w ramach PO WER i RPO

więcej

2016-09-12,Wywiad środowiskowy- nowe wyzwania prawne i praktyczne; narzędzie dowodowe w sprawach z zakresu świadczeń opiekuńczych i świadczenia wychowawczego (program rodzina 500 plus)

więcej

2016-09-13,Praktyczne stosowanie przepisów KPA w obszarach zabezpieczenia społecznego ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, wspierania rodziny, dożywiania, karty dużej rodziny, pomocy materialnej dla uczniów

więcej

2016-09-13,Podstawowe zasady diagnozowania rodziny w procedurze Niebieskiej Karty.

więcej

2016-09-13,Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera.

więcej

2016-09-14,Podstawowe zasady diagnozowania rodziny w procedurze Niebieskiej Karty.KOSZALIN

więcej

2016-09-14,Administrowanie pasem drogowym (i inne zagadnienia z tym związane)

więcej

2016-09-15,Promocja gminy, miasta, regionu ze szczególnym uwzględnieniem modelu promocji społecznościowej opartej na mieszkańcach

więcej

2016-09-16,Najem lokali użytkowych w świetle przepisów KC i KPC

więcej

2016-09-16,Elektroniczne zarządzanie dokumentami (EZD), dokumenty i podpisy elektroniczne

więcej

2016-09-19,Ochrona krajobrazu - skutki prawne dla właścicieli nieruchomości

więcej

2016-09-19,Zarządzanie zasobami majątkowymi w samorządowych instytucjach kultury w 2016 r.

więcej

2016-09-19,Skutki przekształceń organizacyjnych jednostek samorządowych w sferze prawa pracy.

więcej

2016-09-20,Granice nadzoru nad stowarzyszeniami. Stan obecny oraz zmiany obowiązujące od maja 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r.

więcej

2016-09-20,Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

więcej

2016-09-21,Skutki przekształceń organizacyjnych jednostek samorządowych w sferze prawa pracy. (KOSZALIN)

więcej

2016-09-22,Jak prawidłowo pracować z dotychczasowym oraz ze zmodernizowanym systemem informacji oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych? Zmiany od roku szkolnego 2016/2017

więcej

2016-09-22,Zmiany w zawieraniu umów cywilnoprawnych. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów.

więcej

2016-09-23,Prowadzenie ewidencji dróg oraz gromadzenie danych o drogach publicznych

więcej

2016-09-23,Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zadania dla szkół i gmin

więcej

2016-09-23,VAT dla początkujących z jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego

więcej

2016-09-26,Wykorzystanie aplikacji Źródło w praktyce Urzędów Stanu Cywilnego

więcej

2016-09-26,Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

2016-09-26,Rewitalizacja społeczna - projekty EFS w ramach gminnych/miejskich programów rewitalizacji

więcej

2016-09-27,Budżet projektu EFS i zagadnienia finansowe związane z nowym okresem finansowania 2014-2020

więcej

2016-09-28,Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

więcej

2016-09-28,Organizacja i proces udzielania zamówień publicznych w świetle znowelizowanego Prawa zamówień publicznych. Przegląd, omówienie i analiza zmian.

więcej

2016-09-29,Odpracowanie zaległości czynszowych w świetle zmian ordynacji podatkowej

więcej

2016-09-29,Ocena ofert i weryfikacja wykonawców w postępowaniu o udzielenie prawa zamówień publicznych. Zadania komisji przetargowej po nowelizacji Pzp

więcej

2016-09-29,Zadania i obowiązki w zakresie kontroli zarządczej kierowników jednostek obsługiwanych i obsługujących w samorządowym Centrum Usług Wspólnych . KOSZALIN

więcej

2016-09-29,Postępowanie w spawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (KOSZALIN)

więcej

2016-09-29,Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów 2015/2016

więcej

2016-09-30,Majątek trwały w jednostce samorządu terytorialnego i jednostkach jej podległych

więcej

2016-09-30,Baza danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej - jak opanować kolejne zmiany i "nowości"

więcej

2016-09-30,Ryzyko odpowiedzialności majątkowej za rażące naruszenie prawa dla pracowników j.s.t. w świetle kontroli zarządczej.

więcej

2016-09-30,KURS: Majątek trwały w jednostce samorządu terytorialnego i jednostkach jej podległych

więcej

2016-09-30,Regulamin porządku domowego w zasobach mieszkaniowych

więcej

2016-10-04,Tworzenie i procedura opracowania statutu gminy

więcej

2016-10-05,Zasady wyceny aktywów i pasywów i przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez samorządowe Centra Usług Wspólnych

więcej

2016-10-06,Zasady przygotowania i wdrożenia programu naprawy finansów gminy w pracach nad projektem budżetu na 2017 rok

więcej

2016-10-06,Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych i na terenach objętych ochroną konserwatorską

więcej

2016-10-07,Zasady przygotowania i wdrożenia programu naprawy finansów gminy w pracach nad projektem budżetu na 2017 rok. KOSZALIN

więcej

2016-10-07,Uprawnienia, zasoby i możliwości klientów pomocy społecznej

więcej

2016-10-11,Zmiany w ustawie o lasach. Zasady i tryb działania organów administracji leśnej oraz praktyczne znaczenie nowelizacji.

więcej

2016-10-13,Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej

więcej

2016-10-14,Zarzuty wobec przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wynikające z kontroli prowadzonych przez Prezesa Ochrony Konkurencji i Kosumentów

więcej

2016-10-14,Uprawnienia, zasoby i możliwości klientów pomocy społecznej. KOSZALIN

więcej

2016-10-17,Rejestracja pojazdów w praktyce administracyjnej

więcej

2016-10-18,Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Prawo i praktyka

więcej

2016-10-18,Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Prawo i praktyka

więcej

2016-10-18,Zarządzanie emocjami w pracy urzędnika

więcej

2016-10-20,Ochrona danych osobowych i etykieta praktyce powiatowych urzędów pracy

więcej

2016-10-21,Analiza i ocena operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie. Dokumentacja procesu wyceny.

więcej

2016-10-24,Profesjonalna sekretarka w kontakcie z klientami, szefem i pracownikami

więcej

2016-10-25,Mobbing w miejscu pracy

więcej

2016-10-26,Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

więcej

2016-10-26,Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami Kpa

więcej

2016-10-27,Kontrola finansowa organizacji pozarządowych w kontekście realizacji zadań publicznych

więcej

2016-10-27,Nowa księga wieczysta, elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

więcej

2016-10-28,Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą. Wykorzystanie instrumentów karnych i cywilno-rodzinnych

więcej

2016-11-03,Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu