X zamknij

 

 Dowiedz się więcej

 


więcej

2017-03-27,Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

2017-03-27,Jak prawidłowo opracować i prowadzić dokumentację niejawną

więcej

2017-03-29,Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020

więcej

2017-03-29,Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

więcej

2017-03-30,Ochrona danych osobowych w praktyce

więcej

2017-03-31,Egzekucja administracyjna w praktyce

więcej

2017-03-31,Oświadczenia majątkowe w praktyce samorządowej, wypełnianie oraz analiza oświadczeń majątkowych dotyczących radnych, wójtów, burmistrzów, starostów i pracowników samorządowych

więcej

2017-04-03,Kurs sprawozdawczości samorządowych jednostek organizacyjnych w świetle obowiązujących przepisów

więcej

2017-04-03,Zmiany przepisów w prawie pracy. KOSZALIN

więcej

2017-04-04,Ruch kadrowy w okresie wdrażania reformy oświaty. Zmiany w prawie pracy w związku z reformą oświaty w 2017 roku. KOSZALIN

więcej

2017-04-04,Jak prowadzić prawidłowo dokumentację kadrową? Zawieranie umów cywilnoprawnych na nowych zasadach.

więcej

2017-04-05,Postępowanie podatkowe, podatki lokalne. Nowelizacja ustawy.

więcej

2017-04-05,Dotacje podręcznikowe w okresie wdrażania reformy oświaty. Wnioskowanie, realizacja i rozliczanie dotacji na bezpłatne podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 i kolejnych.

więcej

2017-04-05,Najnowsze zmiany w ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach od wniosku do decyzji (teoria i praktyka)

więcej

2017-04-06,Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym oraz w działalności inwestycyjnej

więcej

2017-04-06,Zwrot dotacji nienależnie pobranej z uwzględnieniem najnowszych zmian

więcej

2017-04-07,Obowiązek edukacyjny. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego, nauki. Kontrola i egzekucja

więcej

2017-04-07,Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Cel i przeznaczenie, dokumentacja, potrącenia

więcej

2017-04-10,Praktyczne aspekty kalkulacji taryf wodnokanalizacyjnych i procesu wdrożenia nowych taryf wobec zmian w ustawie prawo wodne i rozporządzeniu taryfowym

więcej

2017-04-10,Racjonalne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017r.

więcej

2017-04-11,Wprowadzanie nowych zasad wynagradzania członków organów w spółkach komunalnych wynikających z nowej ustawy kominowej

więcej

2017-04-11,Windykacja należności cywilnoprawnych gmin, rodzaje odsetek od zaległości. Koszty windykacyjne po nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i kodeksie cywilnym

więcej

2017-04-11,Redagowanie internetowych mediów samorządowych

więcej

2017-04-11,Wprowadzanie nowych zasad wynagradzania członków organów w spółkach komunalnych wynikających z nowej ustawy kominowej

więcej

2017-04-12,Zmiany w podatku od towarów i usług w 2017 roku. Nowe problemy i interpretacje.

więcej

2017-04-12,Egzekucja zaległych podatków, opłat za gospodarowanie odpadami oraz innych należności publicznoprawnych gmin od spadkobierców

więcej

2017-04-12,Zasiłki z ubezpieczenia społecznego dla zaawansowanych z uwzględnieniem wszystkich zmian po roku 2016

więcej

2017-04-19,Nowa ustawa o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów

więcej

2017-04-19,Przygotowanie organizacji pracy przedszkola lub szkoły na rok szkolny 2017/2018

więcej

2017-04-19,Przygotowanie organizacji pracy przedszkola lub szkoły na rok szkolny 2017/2018

więcej

2017-04-19,Ustawa o petycjach a procedury rozpatrywania skarg i wniosków w trybie KPA.

więcej

2017-04-20,Zatrudnienie, obowiązki i dokumentacja asystenta rodziny, w tym wynikające z ustawy za życiem

więcej

2017-04-20,Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej na podstawie uchwał rady gminy

więcej

2017-04-21,Świadczenia pomocy społecznej: przypadki trudne, nietypowe i codzienne.

więcej

2017-04-21,Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

więcej

2017-04-21,Decyzja administracyjna i postanowienie, czyli jak urzędnik powinien przygotować rozstrzygnięcie

więcej

2017-04-24,Jak w praktyce poradzić sobie z rozliczaniem, dokumentowaniem transakcji, odliczaniem podatku VAT w JST, jak unikać błędów

więcej

2017-04-24,Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

więcej

2017-04-24,Mediacje sądowe i sporządzanie ugody w praktyce

więcej

2017-04-25,Prawo budowlane po zmianach z elementami k.p.a.

więcej

2017-04-25,Zadania gmin związane z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

więcej

2017-04-25,Jak w praktyce poradzić sobie z rozliczaniem, dokumentowaniem transakcji, odliczaniem podatku VAT w JST, jak unikać błędów (KOSZALIN)

więcej

2017-04-25,Nowa księga wieczysta. Praktyczne aspekty korzystania z systemu CI

więcej

2017-04-26,Zdrowie publiczne: finansowanie i sprawozdawczość.

więcej

2017-04-26,Ochrona danych osobowych w powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz ośrodkach pomocy społecznej

więcej

2017-04-27,Ruch kadrowy 2017 w okresie transformacji systemu oświaty

więcej

2017-04-27,Elektroniczna dokumentacja medyczna. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. i przepisy ustaw

więcej

2017-04-28,Zasady rozliczania projektów w nowym okresie programowania 2014-2020

więcej

2017-04-28,Aspekty organizacyjno-prawne instytucji kultury z uwzględnieniem zmian ustawowych.

więcej

2017-05-08,Kurs kadrowo-płacowy dla początkujących

więcej

2017-05-08,Zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń reklamowych, inne problemy w praktyce zarządzania drogami w aktualnym stanie prawnym

więcej

2017-05-08,Skuteczna likwidacja zaległości z dochodów cywilnoprawnych i niepodatkowych należności budżetowych w urzędach j.s.t. oraz wybrane elementy rachunkowości tych dochodów. Kierowanie spraw do sądu i egzekucji komorniczej oraz kierowanie zaległości publicznoprawnych do egzekucji administracyjnej

więcej

2017-05-09,Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy

więcej

2017-05-09,Dochody z tytułu kar i opłat o charakterze sankcyjnym w ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych administracji publicznej oraz zasady likwidacji zaległości i nadpłat

więcej

2017-05-10,KPA po zmianach wprowadzanych od 1 czerwca 2017 r.

więcej

2017-05-11,Kurs rachunkowości budżetowej

więcej

2017-05-11,Tworzenie systemu kontroli wewnętrznej

więcej

2017-05-11,Praca socjalna: problem czy wyzwanie? KOSZALIN

więcej

2017-05-11,Skutki braku wniesienia opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych.Od kontroli oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do cofnięcia zezwolenia

więcej

2017-05-11,Praca socjalna: problem czy wyzwanie? KOSZALIN

więcej

2017-05-12,Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówienie zmian w zakresie prowadzenia czynności audytowych i ich wpływu na dotychczasową praktykę.

więcej

2017-05-15,Naliczanie i egzekucja renty planistycznej i opłat adiacenckich. Najczęstsze problemy oraz aktualna praktyka w świetle orzecznictwa i stanowisk organów

więcej

2017-05-16,Naliczanie i egzekucja renty planistycznej i opłat adiacenckich. Najczęstsze problemy oraz aktualna praktyka w świetle orzecznictwa i stanowisk organów.KOSZALIN

więcej

2017-05-16,Opodatkowanie świadczeń pracowniczych

więcej

2017-05-17,Dotacje podręcznikowe w okresie wdrażania reformy oświaty. Wnioskowanie, realizacja i rozliczanie dotacji na bezpłatne podręczniki materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 i kolejnych. KOSZALIN

więcej

2017-05-17,Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych. Nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

więcej

2017-05-17,Ocena ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

więcej

2017-05-18,Efektywny nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem gminy

więcej

2017-05-18,Nowa ustawa zgromadzeniach publicznych. Najistotniejsze zmiany w nowych regulacjach ustawy oraz innych obowiązujących przepisach

więcej

2017-05-19,Kurs archiwalny I stopnia

więcej

2017-05-22,Stosowanie przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego. KOSZALIN

więcej

2017-05-22,Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów ze szczególnym uwzględnieniem prawa geodezyjnego

więcej

2017-05-22,Odpracowanie zaległości czynszowych w świetle zmian ordynacji podatkowej

więcej

2017-05-23,Sposoby eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych

więcej

2017-05-23,Ochrona danych osobowych w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

więcej

2017-05-24,Stypendia i zasiłki szkolne. Warsztat praktyczny.

więcej

2017-05-24,Zintegrowany System Zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego

więcej

2017-05-26,Stosowanie przepisów ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

więcej

2017-05-29,Pomoc publiczna w nieruchomościach

więcej

2017-05-29,Budżet zadaniowy w instytucjach kultury.

więcej

2017-05-30,Projekty hybrydowe w latach 2014-2020. Podstawy prawne i główne zasady wdrażania.

więcej

2017-06-05,Organizacja i realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego

więcej

2017-06-05,Zawieranie umów cywilnoprawnych w 2017 roku

więcej

2017-06-06,Czas pracy. Systemy, ewidencja, tworzenie harmonogramów.

więcej

2017-06-08,Narzędzia pracy socjalnej: kontrakt socjalny, projekt socjalny, indywidualny program wychodzenia z bezdomności. KOSZALIN

więcej

2017-06-09,Praktyczne aspekty diagnozy w pomocy społecznej. KOSZALIN

więcej

2017-06-12,Ewidencja ludności i dowody osobiste oraz postępowania administracyjne w sprawach obowiązku meldunkowego

więcej

2017-06-13,Geodezyjny podział nieruchomości

więcej

2017-06-19,Gminna gospodarka mieszkaniowa