W dniu 12.09.2023 roku zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków w konkursie na granty interwencyjne w ramach projektu Projekt” Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, złożonych w drugiej turze naboru, która trwała od 11 lipca do 11 sierpnia 2023 roku.

W czasie 2 naboru wpłynęło 12 wniosków. 9 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało  przekazanych do oceny merytorycznej, 2 z nich otrzymały dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu grantowego na granty interwencyjne, projekty powinny wpisywać się w dwa obszary tematyczne zgodne z programem CERV:

  1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty praw podstawowych i traktatów UE.
  2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
  3. Wspieranie grup docelowych.
  4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgodność projektu z Programem CERV, wskazanymi w Regulaminie obszarami tematycznymi i typami działań oraz z przyjętą w regulaminie definicją interwencyjności, a także otrzymanie minimum 75% punktów (bez dodatkowych punktów strategicznych) oraz minimum 50% punktów za każde z kryteriów oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna każdego z wniosków została dokonana przez 2 niezależnych Ekspertów, powołanych przez Operatora.

Końcowa ocena punktowa danego projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen merytorycznych dokonanych przez dwóch Ekspertów niezależnie, oceniających dany projekt.
W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego eksperta ostateczną i wiążącą oceną jest średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez trzeciego eksperta i punktów przyznanych przez tego
z dwóch ekspertów, którego ocena jest liczbowo zbliżona do oceny trzeciego eksperta.

Karty oceny merytorycznej zostaną przesłane pocztą elektroniczną do Wnioskodawców w dniu 13.09.2023

Do pobrania - listy wniosków po ocenie formalnej i merytorycznej:

  1. Lista wniosków po ocenie merytorycznej w 2 naborze do 11.08.2023 
  2. Lista wniosków po ocenie formalnej w 2 naborze do 11.08.2023 2023