WAŻNE INFORMACJE:
Polityka rachunkowości to podstawowy dokument, stanowiący zbiór zasad dotyczących rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych. Każda zmiana czy aktualizacja jej treści spowodowana m. in. nowelizacjami prawa, statutu, realizacją zaleceń pokontrolnych, istotną zmia struktury organizacyjnej jednostki, czy też zmianą przedmiotu jej działalności wymaga staranności i rzetelności przy jej wprowadzaniu.
Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu elementów polityki rachunkowości jako jednego z najważniejszych dokumentów każdej jednostki czy zakładu budżetowego. Podczas zajęć przedstawimy zagadnienia związane z należytym przygotowaniem jednostki do opracowania optymalnej polityki rachunkowości wraz z niezbędnymi instrukcjami: kasową, obiegu i kontroli dokumentów, inwentaryzacyjną z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian prawnych, chociażby z zakresu klasyfikacji budżetowej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak postępować w zakresie stosowania uproszczeń i standardów rachunkowości oraz poznają najczęściej stwierdzane nieprawidłowości, przyczyny ich powstania i sposoby zapobiegania. Prowadząca udzieli odpowiedzi na najczęstsze kwestie problemowe z zakresu tworzenia oraz prowadzenia polityki rachunkowości, wskaże praktyczne przykłady możliwych rozwiązań, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków, by skutecznie wyeliminować błędy i nieprawidłowości w stosowaniu przepisów.

CELE I KORZYŚCI:
Usystematyzowanie wiedzy na temat obligatoryjnych, jak i nieobligatoryjnych elementów składowych
polityki rachunkowości, ze wskazaniem ich znaczenia w poprawnym prowadzeniu rachunkowości
jednostki.
Przybliżenie wymogów, stawianych kierownikom jednostki, wobec ustalania, wdrażania i zmian zasad
(polityki) rachunkowości.
Zdobycie wiedzy na temat należytego opracowania polityki rachunkowości jednostki, w sposób
zapewniający jej przejrzystość oraz efektywne wykorzystywanie w bieżącej pracy.
Zweryfikowanie, czy polityka rachunkowości naszej jednostki zawiera wszystkie niezbędne elementy
i jest aktualna w stosunku do zmieniających się przepisów.
Wskazanie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości,
a także odpowiedzialności i obowiązków w zakresie opracowania polityki rachunkowości, w przypadku
jednostek obsługiwanych przez CUW.
Omówienie wyjaśnień Ministerstwa Finansów z zakresu tematyki spotkania.
Przedstawienie najczęściej spotykanych błędów, kwestii problemowych czy nieprawidłowości w politykach rachunkowości.
Otrzymanie przykładowych dokumentów: przykładowej instrukcji inwentaryzacyjnej z załącznikami,
zawierającej wzory oświadczeń, protokołów, zestawień, księgowań itp., instrukcji w sprawie druków
ścisłego zarachowania, instrukcji kasowej, instrukcji tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W PLIKU.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Elżbieta Silny
Koordynator szkoleń
elsilny@frdl.szczecin.pl
tel.: 725 302 313