Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom szkoleniowym Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie dostosowało ofertę szkoleń pod nowy instrument finansowania doskonalenia pracowników samorządowych jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Środki pochodzące z Funduszu Pracy stwarzają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

Pracodawcy zatrudniający do 10 osób, ze środków KFS mogą sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawcy zatrudniający powyżej 10 osób muszą wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów. Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wzory dokumentów oraz terminy naborów znaleźć można na stronach internetowych Powiatowych Urzędów Pracy. Terminy naborów mogą się różnić w poszczególnych powiatach.

Aby uzyskać dofinansowanie wniosek pracodawcy dotyczący dofinansowania kaształcenia ustawicznego musi wpisywać się w określane corocznie priorytety. Priorytety na rok 2021 zostały określone nastepująco:

Priorytety tzw. „puli Ministra”, czyli kwota 205 444 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Oferta Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
W przypadku szkoleń zamkniętych przygotujemy dla Państwa konkretną ofertę odpowiadającą zapotrzebowaniu jednostki. Po ustaleniu terminu i przygotowaniu programu szkolenia mogą Państwo aplikować o dofinansowanie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

Korzyści
W przypadku szkoleń zamkniętych możliwość dofinansowania kosztów jest adekwatna od ilości osób stanowiących grupę szkoleniową. Tym samym zachęcamy do szkolenia większych grup pracowników gdzie przy udziale środków KFS można obniżyć całkowity koszt szkolenia. Zachęcamy również do udziału w szkoleniach otwartych. Oferta FRDL przygotowana z odpowiednim wyprzedzeniem stwarza odpowiedni czas na aplikowanie o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W przypadku pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Osoby zaintersowane uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Elżbietą Silny 725 302 313