Aktualne problemy dotacji udzielanych z budżetu jst dla klubów sportowych. Rozliczanie i kontrola wykorzystania dotacji oraz udzielanie dotacji na zadania roku 2020.

Miejsce
Internet
Termin
06 października 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
270 zł
Cele i korzyści
 • Szkolenie umożliwi poznanie zasad i trybu poprawnego udzielania i rozliczania dotacji dla klubów sportowych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego /…/ i ustawy o sporcie.
 • Przedstawione zostaną zasady zapewnienia w zapisach umowy gwarancji sfinansowania wkładu własnego beneficjenta dotacji oraz konsekwencje niedochowania takiego wymogu.
 • Przybliżone zostanie najnowsze orzecznictwo RIO i sądów administracyjnych dotyczące dotowania z budżetów JST klubów sportowych.
 • Przedstawione zostaną przykłady dobrych wzorów z praktyki w zakresie opracowania projektów uchwał o dotacjach z ustawy o sporcie.
 • Omówiony zostanie tryb dochodzenia zwrotu dotacji do budżetu JST.
 • Uczestnicy poznają zasady odpowiedzialności organu i beneficjenta za naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z dotacją.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Istota dotacji udzielanych na zadanie zlecone celu publicznego na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych.
 2. Źródła prawa dotacyjnego – w tym dotacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 11-19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz dotacji z ustawy o sporcie.
 3. Procedura udzielania dotacji według ustawy o działalności pożytku publicznego:
  1. Ogłoszenie o konkursie ofert (jakie ogłoszenie, takie oferty),
  2. Tryb konkursowy, analiza i wybór ofert, pozycja prawna komisji konkursowej,
  3. Procedura udzielania dotacji w trybie bezkonkursowym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego.
 4. Umowa o dotację – znaczenie poszczególnych zapisów, dopuszczalność zmiany lub uzupełnienia ramowego wzoru umowy.
 5. Wydatkowanie dotacji oraz nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji na zadanie zlecone przez JST (orzecznictwo sądów administracyjnych i GKO).
 6. Rozliczanie dotacji oraz nieprawidłowości w zakresie sprawozdania z wykorzystania dotacji.
 7. Odrębność dotacji dla klubów sportowych z ustawy o sporcie – treść uchwały prawa miejscowego, orzecznictwo, praktyczne stosowanie uchwały.
 8. Dotacja dla klubu sportowego a dopuszczalność udzielania pomocy publicznej (dodatkowe wymagania prawne oraz konsekwencje ich naruszenia w uchwale lub w umowie).
 9. Budżetowe uwarunkowania dotacji dla klubów sportowych, w tym ich zapis w wydatkach budżetu i planu finansowego jednostki budżetowej z użyciem klasyfikacji budżetowej.
 10. Ustawowe oraz umowne przesłanki powstania obowiązku zwrotu dotacji przez klub sportowy. Dochodzenie zwrotu dotacji do budżetu. Postępowanie dowodowe, uzasadnienie decyzji o zwrocie dotacji. Zasady udzielania ulg w zakresie zapłaty zwrotu dotacji. (Przykłady dokumentów)
 11. Zasady i zakres odpowiedzialność udzielającego dotację i dysponującego środkami z dotacji.
 12. Podsumowanie.
 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników wydziałów merytorycznych z urzędów jst i starostw powiatowych - związanych z udzielaniem i rozliczeniem dotacji celowych, Skarbników JST, audytorów i kontrolerów wewnętrznych w JST, osób z Klubów sportowych i z ich obsługi księgowej zajmujących się opracowaniem oferty i rozliczeniem dotacji celowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Administratywista, od 1990 r. szkoli administrację rządową i samorządy terytorialne z tematyki finansów publicznych i prawa dotacyjnego. Od 2007 r. przeprowadził blisko 75 szkoleń z tematyki dotowania klubów sportowych w tym w ośrodkach FRDL . Autor upowszechnionego od 2007 r. wzoru uchwały o dotowaniu klubów sportowych. Współautor monografii: Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Ch.Beck, 2017. Od 1993 zatrudniony w RIO w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 1 października 2020 r.

UWAGA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!