Końcowe rozliczenie projektów UE 2014-2020 (zamykanie projektu, końcowy WNP, wskaźniki, trwałość, postępowanie z dochodem)

Miejsce
Internet
Termin
8 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
250,00 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści

Nabycie i uzupełnienie wiedzy z zakresu końcowego rozliczania projektu, końcowego wniosku o płatność, reguły proporcjonalności, trwałości itp.
Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki:
- jak rozliczyć końcowy wniosek o płatność,
- co zrobić, gdy zagrożone są wskaźniki,
- jak bronić się przed korektami z tytułu reguły proporcjonalności,
- jak dokumentować zachowanie trwałości projektu i/lub rezultatu,
- co zrobić z dochodem zgodnie z rozporządzeniem OMNIBUS.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy prawa i wytyczne związane z końcowym rozliczaniem projektu; Końcowy wniosek o płatność:
• termin złożenia wynikający z umowy a możliwe zmiany ze względu na pandemię,
• postęp rzeczowo-finansowy w końcowym rozliczeniu,
• odniesienie do problemów i uzasadnienie odstępstw od wniosków o dofinansowanie
• najczęstsze błędy w końcowych wnioskach o płatność i jak ich uniknąć,
• wskaźniki rezultatów bezpośrednie i osiągane po zakończeniu projektu (projekty inwestycyjne, projekty z efektywnością społeczną, zawodową).
2. Uproszone formy dokonywania rozliczeń a końcowy wniosek o płatność:
• stawki ryczałtowe, w tym kwoty ryczałtowe, koszty pośrednie,
• stawki jednostkowe,
• kiedy rozliczanie ze wskaźników metodą „spełnia - nie spełnia” a kiedy Regułą proporcjonalności w metodach uproszczonych – zalecenia KE z Wytycznych i rozporządzenia OMNIBUS.
3. Zamknięcie finansowe projektu, w tym przeksięgowania wydatków niekwalifikowanych i nieprawidłowości.
4. Zastosowanie Reguły proporcjonalności i inne przyczyny korekt finansowych na zakończenie projektu.
5. Archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu:

• wymogi płynące z umowy o dofinansowanie,
• wymogi prawne, w tym szczególne dla sektora finansów publicznych.
6. Dokumenty regulujące trwałość projektów:
• zapisy umów o dofinansowanie (POIiŚ, POWER, RPO, PO PC),
• przepisy unijne.
7. Zasady utrzymania trwałości projektów:
• trwałość finansowa, instytucjonalna,
• przykłady trwałości z art. 71 w projektach współfinansowane z EFS, EFRR; inwestycje infrastrukturalne, inwestycje produkcyjne, wydatki w ramach cross-financingu w poszczególnych programach operacyjnych objętych szkoleniem,
• wskaźniki produktu i rezultatu, utrzymanie i monitorowanie wskaźników,
• dokumentowanie zachowania trwałości,
• przypadki świadczące o naruszeniu trwałości,
• trudności związane z zachowaniem trwałości w okresie pandemii,
• zakres kontroli w okresie trwałości.
8. Dochód w okresie trwałości.
9. Trwałość rezultatów wynikająca z zapisów umów o dofinansowanie w projektach EFS.
10. Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z zakończeniem projektu.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane są do: pracowników beneficjentów programów POIŚ, POWER, RPO, POPC, pracowników Instytucji Pośredniczących i Zarządzających- rozliczających i kontrolujących projekty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przeprowadziła ponad 400 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego, napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO, obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki (podyplomowe z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Podyplomowe: School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski), wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Adrianna Soroczyńska
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 725 302 316
centrum@frdl.szczecin.pl
Andrzej Pożyczka
Kierownik działu sprzedaży i obsługi szkoleń
tel. 725 302 319
andrzej.pozyczka@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena:
250 zł netto/os. 
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia: 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 3 lipca 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!