Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie - EMUiA

Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z procedurami dot. nadawania, znoszenia lub zmiany nazwy miejscowości, ulic, placów i innych obiektów użyteczności publicznej oraz zasadami nadawania numeracji porządkowej miejscowościom, ulicom i adresom. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z procesem ewidencjonowania danych z omawianego zakresu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisami wykonawczymi.
Uczestnicy zajęć w przedstawionym zakresie zdobędą wiedzę teoretyczną opartą na przykładach poprzez szczegółowe omówienie przepisów regulujących omawiane kwestie tj. w szczególności: ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie procedury nadawania, znoszenia lub zmiany nazwy miejscowości.
2. Omówienie procedury nadawania lub zmiany nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
3. Omówienie przykładów uchwał rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom.
4. Omówienie obowiązków nałożonych na gminy ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.
5. Kompetencje gminy w zakresie ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
6. Zasady nadawania numerów porządkowych.
7. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego – kto może złożyć, kogo organ zawiadamia o nadaniu numeru.
8. Nadanie numeru adresowego jako czynność materialno-techniczna.
9. Lokalizacja przestrzenna adresu.
10. Udostępnianie danych EMUiA. Omówienie szczegółowe zakresu informacji gromadzonych w EMUiA.
11. Omówienie organizacji, trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych z EMUiA.
12. Wykreślenie numeru adresowego – kiedy i na jakiej podstawie.
13. Pytania, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się nadawaniem, znoszeniem oraz zmianą nazw, numeracją i ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Inżynier geodeta, wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w omawianym zakresie.

zwiń
rozwiń