Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek i zakładów budżetowych, również po zmianach przepisów w tym zakresie

Cele i korzyści

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), również po zmianach przepisów w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: przypisanych, nieprzypisanych, nadpłaty, zaległości, odraczanie
 terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne i wątpliwe.
2. Ewidencja odsetek od należności – zmiany stawek.
3. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) –
 zasady, ewidencja.
4. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
5. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe i inwestycyjne, wydatki niewygasające.
6. Zobowiązania finansowe i zaangażowanie.
7. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki
 od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych. Korekta kosztów.
8. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych po zmianach
 – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, porządkowanie ksiąg inwentarzowych,
 amortyzacja, likwidacja.
9. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
 – możliwe uproszczenia.
10. Konta pozabilansowe.
11. Ewidencja wyniku finansowego.
12. Fundusz jednostki – istota, analityka.
13. Sprawozdawczość finansowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń.
14. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń