Nowa ustawa prawo zamówień publicznych

Cele i korzyści

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie, które pozwoli poznać regulacje i zasady udzielania zamówień publicznych po wejściu w życie nowego prawa zamówień publicznych.
To będzie doskonała okazja by w gronie praktyków dokonać gruntowej analizy wprowadzonych zmian i obowiązków, jakie są związane ze zmianami po stronie zamawiających i wykonawców.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. wprowadzając nowe regulacje uproszczające zasady udzielania zamówień publicznych, a także poprawę pozycji wykonawców i podwykonawców jako partnerów w realizacji kontraktu.
Ustawa wprowadza szereg nowych instytucji, które mają wpłynąć na realizację uproszczenie realizacji PZP. Są to dla przykładu:

  • Określenie progu zamówień bagatelnych na poziomie 130.000 zł.
  • Wprowadzenie zamówień bagatelnych od 50.000 zł do 130.000 zł.
  • Etap wstępnych konsultacji rynkowych jako narzędzie pomocne zamawiającemu w zamówieniu optymalnego rozwiązania.
  • Tryb podstawowy w postępowaniach krajowych oraz możliwość doprecyzowania oferty po jej otwarciu.
  • Zniesienie jawnego otwarcia ofert.
  • Elektroniczne składanie ofert.
  • Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach zamówień publicznych.
  • Jeden wyspecjalizowany sąd do rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co z pewnością wpłynie na ujednolicenie linii orzeczniczych w sprawach z zakresu zamówień publicznych.
zwiń
rozwiń
Program

I dzień szkolenia – 8 czerwca 2020 r.
Część 1 Przygotowanie postępowania.
1. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł.:

• Obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji).
• Procedura udzielenia zamówienia bagatelnego.
2. Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień polegające na wprowadzeniu:
• Wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia.
• Obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań.
• Zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania.
• Zasady efektywności.
3. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia:
• Podstawy szacowania wartości zamówień.
• Udzielanie zamówień mieszanych w częściach.
• Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych.
4. Dokumenty w postępowaniu według nowego PZP:
• Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego.
5. Ocena podmiotowa wykonawców:
• Nowe warunki udziału w postępowaniu.
• Zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia.
• Zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego.
• Nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych.
II dzień szkolenia – 23 czerwca 2020 r.
Część 2 Przebieg postępowania.
1. Wymagania proceduralne w postępowaniach według nowej ustawy PZP:
• Powyżej progu:
a. Ważne zmiany w trybach udzielania zamówień.
b. Uporządkowanie procedury odwróconej i dalsze odformalizowanie procedur.
c. Nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium.
d. Nowe terminy związania z ofertą.
• Poniżej progu:
a. Zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym.
b. Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ i OPiW.
c. Możliwość negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania.
d. Uproszczenia w zakresie publikacji ogłoszenia (nowe zasady postępowań poniżej progów UE).
2. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert I inne ograniczenia zasady jawności:
• Brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert.
• Ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego.
• Nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego.
• Otwarcie ofert po zmianach.
• Nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:
• Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe.
• Nowe przesłanki odrzucenia oferty.
• Zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.
4. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
• Określenie nowej zasady kształtowania umów.
• Wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych.
• Określenie obowiązkowych postanowień umownych.
• Nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia.
• Wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.
5. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za udzielanie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, właściciel firmy doradczej, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych (także tych współfinansowanych ze środków UE) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkunastu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Ceniony trener prowadzący ponad 1000 godzin szkoleniowych rocznie.

zwiń
rozwiń