Nowe prawo zamówień publicznych. Główne zmiany.

Miejsce
Internet
Termin
06 października 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
280 zł
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w prawie zamówień publicznych oraz przedstawienie regulacji i zasad udzielania zamówień publicznych po wejściu w życie nowego prawa zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych nowym Prawem zamówień publicznych, w tym: 
a) Zamówienia „bagatelne”, tj. zamówienia o wartościach do 130.000 zł.
b) Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców w proces udzielenia zamówień.
c) Szacowanie wartości zamówień publicznych.
d) Opis przedmiotu zamówienia. Obowiązek wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów „równoważności”. Przedmiotowe środki dowodowe.
e) Opis potrzeb i wymagań a opis przedmiotu zamówienia.
f) Wyłączenia osób reprezentujących zamawiającego z powodu konfliktu interesów z wykonawcami. Nowa definicja postępowania o udzielenie zamówienia.
g) Obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
h) Krótkie omówienie trybów udzielania zamówień, w szczególności nowego trybu „podstawowego” w zamówieniach do progów unijnych.
i) Zmiany odnośnie treści umów i ich zmian (brak odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie w wykonaniu zamówienia, brak możliwości ograniczenia zakresu zamówienia bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia, zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów, istotne i nieistotne zmiany postanowień umowy).
j) Możliwość wystąpienia wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia o unieważnienie umowy.
k) Częściowe uregulowanie problemów wynikających ze stosowania tzw. „opcji”.
l) Obowiązek sporządzania raportu z realizacji zamówienia.
m) Zmiany w zakresie podwykonawstwa, np. umowa z podwykonawcą nie może być mniej korzystna od umowy z wykonawcą.
n) Zasady zawarcia ugody w przypadku sporu. Mediacja i inne polubowne rozwiązanie sporu.
2. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST oraz pracownicy jednostek organizacyjnych zajmujący się zamówieniami publicznymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Do niedawna arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; obecnie wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane”; autor książki: „Przetarg ograniczony”; współautor książki „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” (wrzesień 2010 r.); autor książki: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego (marzec 2017 r.); członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy; biegły sądowy z zakresów: „realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz budownictwa. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Andrzej Pożyczka
Kierownik działu sprzedaży i obsługi szkoleń
tel. 725 302 319
andrzej.pozyczka@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 2 października 2020 r.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!